Aktuality

 

 

 

Den Země

2.B oslavila 22. dubna Den Země. Děti se seznámily s problémy životního prostředí a jejich řešením. Při hře venku si zkusily roztřídit odpadky do správných kontejnerů. Ve třídě si zasadily semínka různých rostlinek, o která se budou následně starat a pozorovat jejich růst. Na závěr společně vytvořily projekt a napsali planetě Zemi své sliby. 🌿🌏😊

Koncert
Jarní souzvuk online

Udělejte si čas na kulturu a prožijte hezkou klavírní chvilku s našimi dětmi.
Všem přejeme příjemný zážitek.
Dětem a jejich hudebním vyučujícím velmi děkujeme! 👏 🎹
 

Provozní podmínky pro vykonání přijímací zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení:

27. 4. – uchazeči o 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

29. 4. – uchazeči o víceletá gymnázia

Všichni účastníci přijímacích zkoušek musí v prostorách školy nosit chirurgickou roušku (od 15 let respirátor FFP2), pravidelně si umývat a dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy a zásady respirační hygieny.

Děkujeme dětem z DINO SCHOOLS OF PRAGUE za hezká přání a dobroty pro naše zdravotníky! | Fakultní Thomayerova nemocnice

https://www.ftn.cz/clanky/dekujeme-detem-z-dino-schools-of-prague-za-hezka-prani-a-dobroty-pro-nase-zdravotniky-1198/

Třída 2.B si udělala modré pondělí, které začalo snídaňovou výzvou. 😊

Doplňující informace

Vážení rodiče,

zde jsou dodatečné informace, jak jsem již ve čtvrtek avizoval.

Nejdůležitější doplněnou informací je to, že asistence při testování je dle závazných pokynů MŠMT umožněna pouze rodičům žáků 1.-3. ročníku ZŠ. Z toho tedy vyplývá, že příští týden nebude nikomu z rodičů dovoleno asistovat ve vestibulu školy svému dítěti, protože do školy jdou zítra pouze 4. a 5. ročníky. Věříme ale, že tyto nejstarší ročníky 1. stupně nebudou mít s testováním větší potíže. Pokud jste tak ještě neučinili, pusťte prosím svým dětem instruktážní video k testování, které jsem Vám zasílal. Děti pak nebudou překvapené a samotné testování ve škole se tím zjednoduší.
Níže naleznete seznam antigenních testů, které MŠMT povoluje jako náhradu za AG testy využívané školou. Připomínám ale, že testování musí proběhnout pod dohledem některého z našich zaměstnanců ve škole - příští týden ve třídě, v týdnu od 19. 4. (1.-3. třídy) ve vestibulu (s rodičem či bez) či ve třídě.
Pokud rodič testování svého dítěte odmítne, dítě se nemůže účastnit prezenční výuky ve škole. Jeho absence bude automaticky omluvená. Ale pozor, i omluvená absence je započítávaná absence, která se počítá do celkové zameškané výuky ve škole - konsekvence viz můj předchozí email.
Při pozitivním výsledku AG testu Vašeho dítěte Vás budeme bezprostředně kontaktovat a vystavíme Vám potvrzení o pozitivním AG testu. Vy pak budete kontaktovat lékaře svého dítěte, který vystaví žádanku na konfirmační PCR test. Výsledek PCR testu prosím bezprostředně zašlete škole, škola pak bude postupovat v závislosti na tom, zda se jednalo o pondělní či čtvrteční testování - viz můj předchozí email.
Dítě, které např. zítra nebude přítomno ve škole a dostaví se do školy např. v úterý či středu, bude samozřejmě testováno v den svého příchodu. Poté bude s ostatními testováno znovu ve čtvrtek.
Během víkendu stihly přestat platit některé pokyny platné před víkendem. Před školou se tak mohou sdružovat pouze 2 osoby (např. 2 rodiče) v rámci skupinky, četnější skupiny nejsou povolené a musí mít mezi sebou 2metrové rozestupy.
Poslední informace se týká rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému. Jejich děti (týká se pouze 1. st. ZŠ) mají možnost každodenní prezenční výuky, nevztahuje se na ně rotační výuka. Toto dítě bude ráno umístěno do školní družiny (či jiné oddělené učebny), kde se bude pod dohledem pedagoga účastnit distanční výuky své třídy, která zůstává v rámci rotační výuky doma. Těchto dětí se bude samozřejmě týkat AG testování. Vybrané profese, na něž se tato možnost vztahuje:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci v sociálních službách
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od svého zaměstnavatele.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Organizace příštích týdnů + testování

Vážení rodiče,

zde jsou informace k částečnému návratu dětí do školy.

Jak již víte, od příštího pondělí, tedy od 12. 4., se do školy v rotačním systému (týden ve škole, týden doma) vrací 1. stupeň základní školy.

2. stupeň základní školy a gymnázium pokračuje – bohužel – v distanční výuce, přičemž jsou umožněny individuální konzultace s vyučujícími (po předchozí domluvě s vyučujícím).

V pondělí 12. 4. se do školy vrací 4. a 5. třídy ZŠ.

1.–3. třídy ZŠ budou od pondělí 12. 4. pokračovat v distanční výuce a k prezenční výuce nastoupí 19. 4.

Nové rozvrhy 1. stupně ZŠ bude zasílat paní zástupkyně Doubravová. Pro jejich přípravu jsme museli vzít v potaz to, že třídy se mezi sebou při výuce nesmí opět míchat.

Přítomným dětem bude k dispozici školní družina, ve které budou děti odděleny po jednotlivých třídách.

Všechny děti, které se budou vzdělávat ve škole, budou mít automaticky přihlášený oběd. Případné odhlášky oběda je možné provést vždy do půlnoci předcházejícího dne.

Jak jistě víte, v pondělí a ve čtvrtek bude u přítomných dětí muset proběhnout testování na COVID-19.

Testování musí proběhnout před výukou. Abychom co nejméně narušili ranní výuku, prosíme Vás o to, abyste v pondělí a čtvrtky přiváželi své děti v čase od 8:00–8:15.

Testování bude probíhat následovně:

Standardně půjde dítě do šatny a poté do své třídy. Zde, ideálně v 8:30, proběhne hromadné testování pod dohledem příslušné vyučující.

Dnes jsme obdrželi antigenní testy (typ LEPU, tzn. výtěr tyčinkou z kraje nosu). Po instruktáži si tento test samy provedou děti pod dohledem vyučující.

V následujícím odkazu naleznete video, abyste měli spolu s Vašimi dětmi představu o tom, jak testování probíhá.  

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Aby testování mohli zajišťovat naši vyučující, potřebujeme od Vás vyplněný souhlas (viz druhá příloha).

Vyplněný souhlas prosím zašlete (stačí scan) paní Lucii Kroutilové a ideálně jej prosím v papírové podobě zašlete (vyučující) po svém dítěti.

V případě, že bude žák pozitivně testován v pondělí, budou ihned kontaktováni rodiče a toto dítě bude do té doby umístěno do izolace. Zbylí žáci budou pokračovat ve výuce.

V případě, že bude žák pozitivně testován ve čtvrtek, budou ihned kontaktováni všichni rodiče dané třídy a budou si muset neprodleně vyzvednout své děti. (a kontaktovat lékaře)

Rodiče, kteří chtějí své dítě otestovat sami nebo chtějí pro své dítě využít jiný test (povolené testy viz první příloha), než který obdržela škola, tak mohou individuálně učinit ve vestibulu školy po příchodu do budovy. Výsledek testu pak dítě (bez rodiče) přinese vyučující, která bude testování ve třídě ráno zajišťovat.

Zároveň platí, že: Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jako škola bychom preferovali, aby všechny děti využívaly antigenní testy dodané škole, protože je to časově a organizačně daleko úspornější a také bezpečnější z hlediska nepřítomnosti 3. osob ve škole.

Všechny děti od školy obdrží lahvičku dezinfekce pro osobní hygienu, která bude nezbytnou součástí pobytu dětí ve škole.

Samozřejmostí bude pravidelné větrání a také pobyt dětí venku o přestávkách.

Důrazně připomínáme, že všechny děti musí mít po celou dobu výuky (výjimkou je pouze stravování) nasazenu obličejovou masku (chirurgická rouška).

Rodiče, kteří např. z důvodu nesouhlasu s testováním či rouškami nepošlou své dítě (děti) do školy, musí počítat s tím, že takovému dítěti bude započítávána absence, kterou musí rodiče omluvit a která může při překročení konkrétní hranice – viz školní řád na webu školy – vést k nehodnocení a ke komisionálním zkouškám. Škola rovněž nemá povinnost takové dítě vzdělávat distančně. Z důvodu snížení kvality výuky ve třídě nebudeme kombinovat prezenční a distanční výuku.

Vážení rodiče, čekají nás náročné týdny, ale věřím, že vzájemnou spoluprací i tyto těžkosti zvládneme.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Přijímací zkoušky

Jednotné státní přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testů. Školní část přijímací zkoušky se skládá z testu z anglického jazyka a ústního motivačního pohovoru.

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat v pátek 16. dubna. Z epidemiologických důvodů bude účast na těchto zkouškách umožněna pouze žákům naší základní školy. Pro informace a přihlášení kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou (tereza.hajzmanova@dinoskola.cz).

Zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením budou zápisy do 1. tříd probíhat individuálně v průběhu dubna. Původně plánovaný hromadný zápis dětí dne 14. 4. 2021 se nebude konat.

Na základě zaslaných závazných přihlášek a žádostí Vás budeme kontaktovat a domluvíme se
na termínu zápisu.

Děkujeme Vám za pochopení, těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi😊

Dopisy pro zdravotníky v 1. linii - PROJEKT 4.A a 4.BTřeťáčci se s vervou pustili do online pečení velikonočních mazanců. V rámci hodin prvouky se právě seznamují s veličinami a měřidly, takže si nejprve všechny ingredience pečlivě zvážili a odměřili, následně je podle pokynů smíchali, vypracovali těsto, dochutili a nakonec, pod dozorem rodičů, upekli. Podívejte se, jak se jim povedly! 😊
Přejeme krásné a klidné Velikonoce všem. 🐣🐰🌷
 

Veselé Velikonoce

Opět Vás zdravíme z DINO herny. Velikonoční sváteční dny se blíží a i když nám situace nedovoluje velikonoční veselí prožít naplno, neměli bychom tradice opomíjet. Pokud máte možnost jet kolem školy nebo přímou cestou k nám, máme pro děti u vchodu připravenou pomlázku nebo proutky na její výrobu i s návodem, děti si můžou pomlázku odnést i vyrobenou s velikonoční dobrotou a omalovánkou.
Všem přejeme šťastně prožité Velikonoce, hodně Sluníčka a radosti. 😊🐣🐥🐇

Den otevřených dveří na základní škole

Den otevřených dveří  pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne online formou dne 31. 3. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro ZŠ Mgr. Ivy Doubravové.

tel.: +420 240 200 083, +420 608 865 657
e-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

DVA ÚSPĚCHY NA BELGIAN OPEN POOMSAE !!!

O víkendu proběhl online turnaj v taekwondo WT – BELGIAN OPEN POOMSAE 2021.
Vekou radost nám udělaly sestry Lee. 😊
Mladší žákyně Irena Lee (10 let, červenočerný pásek) jen těsně zaostala za vítěznou závodnicí z Německa a získala jako členka reprezentace ČR stříbrnou medaili. 🥈
Juniorka A - Hana Lee (14 let, černý pásek) obsadila krásné 16. místo (ze 49 závodnic).
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme další úspěchy! 👏

Maturitní zkouška

Vážení rodiče studentů oktávy,
rád bych Vás informoval o novinkách týkajících se maturitní zkoušky.
Z důvodu prodloužené distanční výuky byly posunuty termíny didaktických testů i ústních zkoušek.
Nadále platí, že písemné práce (slohy) jsou pro tento rok zrušeny.
Dnes byly zveřejněny termíny a časy jednotlivých didaktických testů:

Anglický jazyk – 24. 5. ve 13:30
Český jazyk – 25. 5. v 8:00

V případě nemoci (COVID-19) či karantény se student písemně omluví řediteli školy a bude se účastnit náhradních termínů (7.–9. července), které se budou konat na spádových školách (tedy ne na DINU).

Ústní maturity se pak budou konat 1. a 2. června. Rozdělení studentů do těchto dnů bude pravděpodobně dle abecedy (podle příjmení).

V případě profilové (ústní) zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka si studenti mohou vybrat, zda budou tyto zkoušky konat. (V tomto by se měli řídit požadavky univerzit, na které se hlásí.)

Ti, kteří mají v profilové části španělštinu, musí v každém případě ústní zkoušku konat.

Studenti se mohou rozhodnout, zda zkoušku z ČJ a AJ budou, či nebudou konat, do konce dubna, tj. do 30. 4.

V případě, že se student jednu či obě zkoušky rozhodne konat, musí o tom do 30. 4. písemně informovat ředitele školy. V případě, kdy student nechce zkoušku/zkoušky konat, nemusí ředitele informovat.

Jestliže student o svém záměru konat zkoušku/zkoušky ředitele do 30. 4. neuvědomí, ztrácí tak možnost zkoušky konat. Pozdější přihlášení již nebude možné.

V případě, že se student rozhodne konat ústní zkoušku z českého jazyka, musí do 30. 4. odevzdat seznam své četby.

V případě, že chce někdo uznat jazykovou zkoušku na základě obdrženého certifikátu, musí do 30. 4. písemně požádat ředitele školy. Certifikát pak stačí dodat nejpozději 5 dní před konáním ústní zkoušky.

(Co se týče uznání jazykové zkoušky, CERMAT mi zatím nedokázal odpovědět na jeden z mých dotazů. Pokud by jejich odpověď změnila něco z toho, co zde uvádím, budu Vás informovat.)

Posunutí maturitních termínů zároveň prodloužilo trvání 2. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku.

Původně měli studenti obdržet vysvědčení za 2. pololetí 30. dubna. Toto již nyní neplatí.

Studenti budou do školy docházet (a učit se podle standardního rozvrhu) do poloviny května, konkrétně do 14. 5.

V týdnu od 17.–21. 5. budou probíhat (dobrovolné) individuální konzultace studentů s vyučujícími maturitních předmětů. Zároveň se již v tomto týdnu mohou studenti samostatně připravovat na maturitní zkoušky.

21. 5. se studenti dostaví do školy a bude jim vydáno vysvědčení za 2. pololetí.

24. 5.–31. 5. bude následovat tzv. svatý týden. V rámci tohoto týdne se budou konat dva již zmíněné didaktické testy. I proto bude již předchozí týden pro studenty volnější – s možností samostudia.

1., 2. 6. – ústní maturity

Stejně jako ostatní ředitelé pevně doufám, že tyto úpravy letošní maturitní zkoušky jsou již poslední.

Studenty jsem o těchto změnách již informoval, termíny nastavené školou jsou výsledkem naší společné diskuze.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Zlatá a stříbrná medaile za on-line drezurní závody 2021

Žákyně 4. ročníku Anna Milena Appeltová se zúčastnila online drezurních závodů.
Od anglické poroty obdržela zlatou a stříbrnou medaili!
Aničce gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme další úspěchy v koňském sedle!
🏇 👏👍

Online aktivity v Dinu stále v běhu 😊

Snídaňová výzva v 5.A 🥪

Protože se děti nemohou společně potkávat ve škole a sdílet své zážitky, rozhodli jsme se věnovat jednu online hodinu společné snídani. Během společné snídaně si žáci mohli povídat a vzájemně si sdělit to, na co není během vyučování čas.
Spojili jsme však příjemné s užitečným! Při snídani jsme zopakovali společenská pravidla při jídle a stolování, naťukli jsme nenásilnou formou trávicí soustavu, probrali jsme také potravinovou pyramidu, což se nám bude hodit následně v hodinách přírodovědy – Lidské tělo.
Děti si to moc užily a byl to skvělý start do nového dne. Přípravu nepodcenily a byly velmi kreativní. Posuďte sami. 😊

Naši žáci a žákyně v Sekundách jsou velice kreativní! V rámci opakování látky v dějepisu měli možnost vybrat si ze dvou zadání. Buď vytvářet memy na probrané historické události či postavy, nebo se vcítit do husitských bojovníků a vyrobit zbraň z toho, co mají doma (podobně jako husité, kteří leckdy bojovali s podomácky vyrobenými zbraněmi). A tady jsou výsledky! 😊

Organizace příštích týdnů

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informoval o organizaci výuky v období 8. 3. - 19. 3.
Jak jste již určitě zaregistrovali v médiích, pro toto období je zakázána osobní přítomnost ve škole všem žákům a studentům.
Od pondělí se tak bude nově týkat distanční výuka také našich žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.
Rozvrhy platné pro tyto nově distančně vzdělávané ročníky Vám zašle paní zástupkyně Doubravová.
Všechny ostatní třídy budou pokračovat se stejnými rozvrhy, které jsme využívali před jarními prázdninami.
Velmi nás mrzí, že neplatí návrat alespoň závěrečných ročníků ZŠ a gymnázia, který byl dříve avizován.
Za pedagogický sbor Vám nicméně mohu zaručit, že se všichni vynasnažíme poskytovat co nejkvalitnější distanční výuku až do doby, kdy bude opět povolena prezenční výuka.
V případě nových informací Vás budeme informovat.
 
Vážení rodiče, přeji Vám hezké dny s Vašimi rodinami.
 
S pozdravem
 
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

I během distanční výuky probíhá patronát pátých tříd nad první třídou. Žáci první třídy napsali svůj vůbec první dopis, což jistě udělalo jejich patronům obrovskou radost, a proto nezaháleli a pustili se do psaní odpovědí. I přes to, že se žáci nemohou společně vídat ve škole, jsou stále v kontaktu a prvňáčci si tak nenásilnou formou trénují již osvojenou abecedu.  Žáci pátých tříd si zase zopakovali psaní dopisu jako součást slohového učiva. 

Organizace následujících týdnů

Vážení rodiče,
dovolte mi několik informací k tomu, co nás čeká v následujících týdnech.
Příští týden bychom ještě pokračovali v dosavadním režimu. Poté budou následovat jarní prázdniny, tedy 1.–7. března.
Podle informací vlády by od 1. března mělo dojít k postupnému návratu dětí do školy.
Od 1. 3. by se do školy měly vracet závěrečné ročníky, u nás se jedná o maturanty.
Z důvodu jarních prázdnin se tento termín v případě naší školy posouvá o týden, tedy na 8. března.
Od 15. března by se pak do školy měly vrátit žáci 9. ročníku.
Další třídy by měly následovat od 2. poloviny března dále, musíme si ale počkat na upřesnění. Vše bude záležet na tom, jak rychle se podaří zavést povinné testování žáků a pedagogů.
Kromě testování organizovaného státem jsme se jako škola rozhodli pořádat také vlastní dobrovolné neinvazivní testování našich žáků a pedagogů, které  by mělo přispět k větší ochraně a snad i urychlení návratu tříd do školy. Testování budeme pořádat na vlastní náklady. O testování, možnostech přihlášení a termínech (po jarních prázdninách) Vás dnes bude informovat kolegyně Lucie Kroutilová.
Pro rodiče žáků 5. tříd připomínám blížící se termín odevzdání přihlášek do 1. 3. Zároveň přidávám informaci, že z rozhodnutí ministerstva se z důvodu ztíženého vzdělávání v letošním školním roce prodloužila doba trvání jednotných přijímacích zkoušek (ČJL o 10 min., nově tedy 70 min., MA o 15 min., nově tedy 85 min.) Podoba samotných testů se nijak nemění.
V případě nových informací Vás v příštím týdnu budeme samozřejmě informovat.
Přeji všem klidný a odpočinkový víkend.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Když už nám ten sníh venku slezl, tak jsme si ho alespoň namalovali. Mistrovská díla malířů z 2.B.


I v zimě pečujeme o zvířátka, krmíme ptáčky 🐦


Odpolední oslava masopustu v hernách 🤩🥳🎭


2.A a 2.B oslavili masopust 🥳 Díky patří všem rodičům za milé dobroty! 😊


Přejít na tento sway

Škola hrou


V českém jazyce nám Tom představoval hru " Kup si krávu ". Kromě správného čtení, kombinací čísel a počítání jsme se všichni při hře velmi dobře bavili 🙂. Určitě 2.A tuto hru doporučuje. Děkujeme za zapůjčení a vyzkoušení 🙂 2. A

Lentilky


V hodině matematiky jsme se tentokrát zaměřili na " Lentilky". Ve skupinkách děti zjišťovaly, co všechno lentilky obsahují, kde se vyrábí a zda souhlasí i jejich udávaná hmotnost. Potrénovali jsme názvy těles. Dále si děti názorně rozdělovaly lentilky. V této části hodiny jsme se hlavně zaměřili na pochopení dělení. Nakonec si každý spravedlivě odnesl pytlík lentilek. 😊

Show musí pokračovat!


Protože 3A a 3B, 4A a 4B jsou doma, neznamená to, že nemůžeme oslavovat masopust a den svatého Valentýna v online hodině výtvarné výchovy! 🥳🎭🥰

2.A a 2.B oslavili letošní masopust 🥳


Krásný den přeje 2. A 😊


Děti z 2.B vytvářely projekty na téma Praha a Česká republika.


Zimní radovánky na školní zahradě


Výuka anglického jazyka v první třídě


Organizace příštího týdne


Vážení rodiče,
pololetní vysvědčení jsme dnes mohli vydat pouze našim prvňáčkům a druháčkům.
Podle jejich nadšených výrazů, se kterými za námi přiběhli ve školní jídelně, můžu usoudit, že byli s hodnocením spokojeni :)
Tyto třídy budou prezenčně vzdělávány ve škole také příští týden.
Všechny starší ročníky (včetně 9. třídy a maturantů) budou bohužel pokračovat v distanční výuce, což je i pro nás velmi neradostná informace.
Kvůli nepříznivé situaci nemůžeme uskutečnit plánované přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd, které se měly konat 9. února.
Zkoušky nanečisto se pokusíme uskutečnit,  jakmile se 5. ročník bude moci navrátit do školy.
Dnes ministr školství oznámil změny pro maturitní zkoušky: stejně jako loni se ruší písemné práce (český jazyk a cizí jazyky), zůstávají didaktické testy (s navýšeným časem) a ústní zkouška.
Na základě prosby ze strany mnoha rodičů na třídních schůzkách 2. stupně ZŠ a gymnázia jsme se s vyučujícími dohodli ještě na následující změně:
Aby se žáci a studenti stihli dostat za světla ven a udělali si pauzu mezi vyučováním a úkoly, posunujeme od 1. února termín odevzdání úkolů na 19:00.
Doufáme, že tímto krokem přispějeme k psychohygieně a podpoříme venkovní pohybové aktivity našich dětí.
Vážení rodiče, těším se na to, až Vám budu moct oznámit návrat dětí do školy.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Malované psaní 1.A


Pololetní vysvědčení v 1.A


Den otevřených dveří na gymnáziu


Den otevřených dveří  pro uchazeče o naše gymnázium proběhne online formou dne 3. 2. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro gymnázium Mgr. Terezy Hajžmanové.

tel.: +420 777 629 837
e-mail: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz

Výtvarné tvoření 2.A


Zimní radovánky 2.A o přestávce


Organizace příštích týdnů & ples


Vážení rodiče,
podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví bychom měli i v příštím týdnu pokračovat ve stávajícím režimu.
Prezenčně by se tedy měly od pondělí do čtvrtka vzdělávat pouze 1. a 2. třídy ZŠ, zbytek tříd by měl pokračovat v distančním vzdělávání.
V pátek 29. 1. jsou naplánované jednodenní pololetní prázdniny.
Pololetní vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. obdrží pouze třídy přítomné ve škole.
Zbytek žáků a studentů se své hodnocení dozví prostřednictvím informačního systému Škola online, kde bude hodnocení uloženo .
Pro přístup do Školy online jsou třeba funkční přihlašovací údaje. Pokud někdo z Vás své přihlašovací údaje nezná, kontaktujte prosím svého třídního učitele.
Postup ve Škole online: Hodnocení – Hodnocení studenta – v tabulce poslední sloupec označuje uzavřené hodnocení na pololetí (buď známka, případně slovní hodnocení).
Po návratu tříd (distančně vzdělávaných) do školy jim bude fyzicky předáno pololetní vysvědčení.
Vážení rodiče, příští měsíc (20. 2.) se měl konat náš tradiční školní ples v Národním domě na Vinohradech.
Z důvodů všeobecně známých nemůžeme tuto akci v naplánovaném termínu uskutečnit.
Jelikož nám na zachování této tradice velmi záleží a velmi také stojíme o toto společné setkání s Vámi, přesunuli jsme termín školního plesu na červen, konkrétně pátek 11. června.
Samozřejmě bude záležet na tom, jaká bude situace koncem 2. pololetí, budeme ale velmi rádi, když tuto akci budeme moct uskutečnit.
V průběhu příštího týdne bychom měli obdržet informace o organizaci výuky od začátku února.
Ročníky, které by se do školy měly vracet přednostně, jsou 9. třída ZŠ a maturitní ročník. Dále pak zbytek tříd 1. stupně ZŠ.
Konkrétní termín návratu těchto tříd by měl být školám sdělen příští týden.
Jakmile se dozvíme něco nového, budeme Vás ihned informovat.

Přeji pěkný den i víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Organizace následujících týdnů

Vážení rodiče,
instrukce z ministerstva školství pro následující dva týdny jsou velice stručné.
V období  od 11.–22. ledna budeme pokračovat ve stejném režimu jako tento týden.
Nadále se tedy prezenčně budou ve škole vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníků základní školy, ostatní třídy budou pokračovat s distanční výukou.
V případě, že by se mělo cokoliv změnit, Vás budeme informovat.
Vážení rodiče, dovolím si připomenout, že příští pátek, tedy 15. ledna, je splatnost školného pro 2. pololetí tohoto školního roku.
Děkuji Vám za spolupráci, přeji pevné nervy a pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Den otevřených dveří na základní škole

Den otevřených dveří  pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne online formou dne 12. 1. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro ZŠ Mgr. Ivy Doubravové.

tel.: +420 240 200 083, +420 608 865 657
e-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

Den otevřených dveří na gymnáziu

Vážení uchazeči o naše gymnázium, z důvodu současného uzavření školy se nebude konat Den otevřených dveří dne 6. 1. 2021.

Jakmile to epidemická situace umožní, bude možné domluvit individuální prohlídku školy.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení gymnázia.

Děkujeme za pochopení.

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


 • Werichova vila
 • ŠVP 2.A + 2.B
 • Výtvarná soutěž

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.