Aktuality

 

 

 

🌲Hledáme Krakonoše🌲
Děti z 1.A, 1.B a 2.A mají za sebou pětidenní pobyt v Peci pod Sněžkou.
Za celé čtyři dny však Krakonoše nepotkaly, a tak se za ním vydaly na Sněžku.
Při výstupu si vedly všechny třídy velmi zdatně, a proto si pro děti Krakonoš přichystal odměnu.

 

V hernách si užíváme poslední letní dny, hrajeme si a zkrášlujeme zahradu. 🙂🌺🦋🍀🌞

Třídy 1.A, 1.B a 2.A posílají pozdravy z Kolínské boudy. 😊

Paleontologové, třeste se! 👆🏽
Čtvrťáčci se v rámci vlastivědy vydali do interaktivního muzea Trilopark na výstavu s názvem Nelítostný pravěk. Děti cestou časem prováděl fundovaný lektor, zatímco si mezi sebou předávaly vzácné exempláře, např. zuby dinosaurů, trilobity, hlavonožce aj.
Ve druhé části si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to být paleontologem - společně odkryly model dinosaura rodu Deinonychus v životní velikosti a vytvořily si sádrové modely vyhynulých živočichů. 🦕🦖
3.A navštívila sklárnu. Po komentované prohlídce si každý vyrobil svou mozaiku. Všem se podařilo udělat originální výrobek. 🙂
Určitě doporučujeme navštívit tuto malou sklárnu na Sázavě. 😊

Primáni a šesťáci posílají pozdrav z adaptačního kurzu v Krkonoších. Všichni zdolali Sněžku a užívali si krásného počasí při hrách a výletech. 😊

Vážení rodiče,
letní prázdniny se nám chýlí ke konci, a tak mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na slavnostní zahájení školního roku 2021/2022.
Zahájení proběhne ve středu 1. září v 9:00 před hlavním vchodem do budovy.
Po slavnostním zahájení budou děti zhruba do 10:00 ve třídách s třídními učiteli, po 10. hodině již tedy bude možné si je vyzvedávat. Pro rodiče žáků 1. třídy následuje od 10:00 informační třídní schůzka (děti budou v této době v družině).
Školní družina bude v úterý 1. 9. k dispozici do 12:00, oběd (kuřecí řízek s bramborem) bude k dispozici pouze po individuální domluvě, nejpozději do 25. 8., s vedoucí školní jídelny, pí Lebedovou - ZR.6560@scolarest.cz).
Od 2. 9. již školní jídelna bude fungovat ve standardním režimu, na výběr bude ale pouze jedno jídlo (+ salát), od dalšího týdne (6. 9.) pak bude výběr rozšířen na tři jídla (+ salát).
Vzhledem k velkému počtu žáků a rodičů budeme slavnostní zahájení pořádat stejným způsobem jako v uplynulých letech:
V 9:00 se všichni žáci a rodiče setkají před školou. Po představení pedagogického sboru zůstanou na zahájení pouze žáci 1. stupně ZŠ, žáci 6. třídy a primy gymnázia.
Ostatní žáci se odeberou do svých tříd, kde se jich ujmou jejich třídní učitelé.
Žáci 1. stupně, 6. třídy a primy si vyhledají své třídní učitelky, nové vyučující budou mít připraveny cedulky s označením třídy.
V doprovodu svých třídních učitelek pak budou jednotlivé třídy za hudebního doprovodu slavnostně vcházet do budovy školy.
Vzhledem ke slavnostnímu rázu tohoto dne prosíme o to, aby měly na sobě děti slavnostní uniformu.

Další informace:
Finišují práce na rozvrzích pro nový školní rok. Finální verze bude hotova v průběhu tohoto týdne. Poté budou rozvrhy zveřejněny.
Z důvodu nemoci COVID-19 budou i v dalším roce platit určitá omezení, hned na začátku září proběhnou tzv. screeningová testování (antigenní testy), jejichž výsledek určí míru rozvolnění, či naopak zpřísnění pravidel.

Harmonogram testování je následující:
1. 9.  testovány všechny třídy kromě tříd 1.A a 1.B. Tyto dvě třídy budou testovány ve čtvrtek 2. 9.
6. 9. a 9. 9.  testovány všechny třídy školy (neplatí pro třídy účastnící se adaptačního pobytu)
V případě testování žáků 1.–3. třídy ZŠ může u testování asistovat rodič, a to na vyhrazeném místě ve školním vestibulu.
V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude nosit po celou dobu ve škole roušku/respirátor (od 15 let).
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pedagoga (rodiče) bezprostředně po svém příchodu.
Testování se nebude týkat žáků, kteří mají dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dní od prodělání nemoci. Testování lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Vzhledem k omezení pohybu 3. osob budou moct do budovy vstoupit pouze rodiče žáků 1. tříd. První týden (do 3. 9.) budou moct tito rodiče každé ráno doprovázet své děti do třídy, další týden (6.–10. 9.) budou smět rodiče již jen do šatny, od 13. 9. již pak vstup do školy rodiče mít nebudou. Ostatní rodiče budou mít povolen vstup do budovy pouze v naléhavých případech či v případě asistence u testování (1.–3. třída ZŠ).
Při pozitivním výsledku AG testu se daný žák odebere do izolace, kde vyčká na svého rodiče. Škola vydá pozitivně testovanému dítěti (zákonnému zástupci) potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce o této skutečnosti neprodleně informuje lékaře svého dítěte. Zbytek třídy zůstane ve třídě a musí neprodleně (s rodiči) opustit budovu školy. Doma třída vyčká na výsledek spolužákova konfirmačního PCR testu, na který jej odešle lékař. Při negativním výsledku (rodič o této skutečnosti neprodleně informuje školu) se všichni mohou vrátit do školy, při pozitivním výsledku rodič urychleně kontaktuje školu, škola kontaktuje zbylé zákonné zástupce – ti oznámí skutečnost příslušnému dětskému lékaři, který vyplní jejich dítěti žádanku na PCR test. Další postup již bude stanovovat krajská hygienická stanice.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního PCR testu nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb.
Při karanténě více než poloviny dětí bude škola zajišťovat distanční výuku. Při menším počtu chybějících žáků budou vyučující zasílat podklady a instrukce k probíranému učivu.
Vyučujících se nově povinná izolace netýká, tzn. i při pozitivním výsledku žáka zůstává pedagog ve škole.
Roušky (od 15 let respirátory) budou povinné „pouze“ ve společných prostorách školy. Pokud ale žák neabsolvuje screeningové testy (např. na přání rodičů) a nevztahuje se na něj výjimka, bude muset nosit roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole (i během vyučování, v družině/klubu). Tento netestovaný žák dále nesmí cvičit v tělocvičně v hodině tělocviku či v rámci aktivity, v hudební výchově nesmí zpívat a stravovat se (svačiny, obědy) musí odděleně od ostatních, a to v jídelně u samostatného stolu.
Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, se nemůže osobně účastnit vzdělávání. Takový žák bude umístěn do izolace a škola bude kontaktovat zákonné zástupce.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, kt. nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Vzhledem k charakteru a zaměření naší školy považuji za nutné dělení žáků do skupin, proto nebudeme při výuce dodržovat (pouze doporučenou) homogenitu tříd.
O určitou formu homogenity se budeme snažit v rámci školní družiny, kde budou odděleny jednotlivé ročníky po odděleních.
Jak jsem ale již zmiňoval výše, musíme počítat s tím, že po výsledcích screeningových testování může dojít ke zpřísnění opatření a že homogenita skupin pak může být nařízená.
Zatím ale zůstávejme optimisty!
Vážení rodiče, za celý pedagogický sbor bych chtěl Vám a samozřejmě také Vašim dětem popřát úspěšný nový školní rok a ve středu 1. září se na Vás budeme těšit😊

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

6.A, 7.A a PRIMA posílají pozdrav ze školního výletu "Sedmihorky" 😀👋

5.A posílá pozdravy ze školního výletu na Sázavě 😊👋

Letošní maturanti byli 100% úspěšní. 👍👏
Přejeme jim mnoho úspěchů do budoucích let! 😊

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL, s.r.o. pořádá 10. 6. v 9:00 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz

Studenti sexty společně po dlouhé době podnikli exkurzi do Hvězdárny Ďáblice a měli ji jen pro sebe! 😊 Pozorovali slunce, absolvovali krátký výklad o historii hvězdárny, dozvěděli se, jak funguje dalekohled, co jsou jednotlivé části. Poté shlédli pořad Slunce a stíny - pořad o slunci a jeho parametrech, vlastnostech a fyzikální principech. A také jaké jsou se světlem spojené nejznámější úkazy, zatmění, ale i optické jevy v zemské atmosféře, které mohou být někdy i záhadné, jako např. Brockenské strašidlo.
Po pořadu následovala diskuze. Průvodce dával studentům pěkné otázky a nakonec vše ještě zopakoval u grafických tabulí. Studenti si celou akci moc užili a v rámci astrofyziky jistě hvězdárnu ještě navštíví.

Třeťáčci se pustili do zkoumání lidského těla 👁👂🧠

Vážení rodiče,
zde jsou informace k příštímu týdnu a zbylému období tohoto školního roku.
Na úvod bych rád ozřejmil jednu věc. Někteří z Vás možná nerozumí tomu, proč jako škola zasíláme informace s několikadenním zpožděním, když stejné informace se objeví v médiích několik dní předem.
Jedná se o to, že jako škola, resp. já jako ředitel nemohu čerpat a dále zveřejňovat informace z médií, musím vždy čekat na jejich obdržení oficiální cestou, tedy z MŠMT do datové schránky naší školy.
Z toho důvodu tedy zasílám informace až nyní.
Od pondělí 17. 5. končí rotační systém výuky na základní škole a nižším stupni gymnázia.
Od 17. 5. tedy začíná prezenční výuka všech ročníků základní školy a všech tříd nižšího gymnázia (Prima – Kvarta).
Vyšší gymnázium by se mělo vrátit k prezenční výuce 24. 5., tato informace ale zatím není potvrzená.
Důležitá změna od 17. 5. je ta, že se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
Na jazyky i jiné předměty tak třídy mohou být namíchané. Toto platí i pro školní družinu a školní klub, které budou k dispozici všem žákům.
Vzhledem k tomu, že ve škole je stále zakázána přítomnost 3. osob (i tělesná výchova uvnitř), nebudou ve škole ani nadále dovoleny volnočasové aktivity (ani individuální).
Nadále bude ve škole platit povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu – s výjimkou stravování a venkovního tělocviku.
Ve venkovním prostoru školy jsme zřídili více stanovišť pro venkovní výuku. I při venkovní výuce jsou ale (bohužel) roušky povinné.
Rád bych také oznámil, že na pozemku školy byl vybudován „smyslový chodník“ pro chůzi bosou nohou. Následovat bude instalace obřích dřevěných piškvorek.
Testování žáků bude nově probíhat pouze 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.
Vzhledem k totožným výsledkům AG a PCR testů budeme v následujících týdnech využívat pouze antigenní testy, které jsou z hlediska našich potřeb vhodnější. S cumlacími tampóny (PCR) měly zejm. děti v nižších ročních potíže, toto testování bylo časově náročnější (zabíralo čas výuky), oproti tomu AG testy probíhají bez problémů. Pakliže chcete pro své dítě zvolit jiný způsob testování, platí informace i seznam povolených testů, které jsem zasílal již v minulosti.
Další informace se budou týkat školních akcí.
Po včerejší konzultaci s ministerstvem školství musíme bohužel zrušit školní akce DINO ŠLÁPOTA i ŠKOLNÍ PLES.
Co se týče DINO ŠLÁPOTY, předběžně bychom si ji dovolili přesunout na poslední sobotu před vysvědčením, tedy 26. června. Jednalo by se ale pravděpodobně pouze o pochod přírodou.
Slavnostní šerpování a stužkování, které se koná na školním plese, bychom rádi zrealizovali v den původně plánované zahradní slavnosti, tedy 29. 6., pravděpodobně před budovou školy (podobně jako při zahájení školního roku).
Bližší informace k oběma zmíněným akcím bychom zasílali později.
Letošní studenty oktávy (tedy maturanty) bychom rádi pozvali na příští školní ples, který se bude konat 25. 2. 2022.
Ačkoli informace z médií mohou být odlišné, školy v přírodě i školní výlety jsou oficiálně zakázané.
Jak potvrdilo i včera ministerstvo, po vyhlášení, že jsou již tyto akce povolené, již školy nebudou mít dostatek času podobné akce zrealizovat.
Rád bych připomněl, že veškeré školní pobyty a akce řešíme zhruba s půlročním či alespoň několikaměsíčním předstihem, rozhodně ne několik týdnů před jejich konáním.
Vzhledem k tomu, že neznáme podmínky, které by platily na podobných akcích (mísení tříd na akcích, v ubytování apod.?), nemůžeme tyto akce plánovat ani objednávat.
Z těchto důvodů mohu konstatovat, že do konce školního roku se škola nechystá organizovat pobyty pro třídy. Jejich realizace či kompenzace bude probíhat v příštím školním roce.
Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný zbytek dne.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Provozní podmínky pro vykonání maturitní zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je:

- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro účast studentů na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování na onemocnění COVID-19 studentům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná. Pro jiné osoby škola tuto povinnost nemá.

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Všichni účastníci maturitních zkoušek musí v prostorách školy nosit respirátor FFP2. Tato povinnost platí také v průběhu didaktického testu a ústních zkoušek.

V případě, že student dostane příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat koronaviru (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Student svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má student právo konat náhradní zkoušku.

Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Výrobky dětí z 2.A ke svátku maminek 🎁❤️

Ve středu 5. května jsme společně v rámci projektového dne vzpomenuli a vysvětlili si, jak probíhalo Květnové povstání v pražských ulicích.
Už víme, co se v těchto dnech odehrávalo, co je barikáda, odvaha i statečnost.
Nejdříve jsme se společně podívali na krátký film, který stručně ukázal, co se v Praze odehrávalo den po dni.
Byli jsme překvapeni, jaké síle se museli obyvatele Prahy
odvážně postavit.
Pracovali jsme ve skupinách a skládali informace do prezentací jako puzzle. Státní vlajky jsme si vyrobili v pondělní hodině Světa práce a mohli jsme jimi náš májový výlet do historie skvěle doplnit. Až půjdeme s rodiči na výlet, zkusíme se porozhlédnout v našem okolí a vyfotit pomníček, který nám povstání a 2. světovou válku připomene.
 
Žáci 3.B
 

Letošní pálení čarodějnic si děti z heren moc užily 😊

Přírodověda v 5.B - Lidské tělo

Děti při práci na modelech svalové a trávicí soustavy.
Ještě plánujeme nervovou a oběhovou soustavu.

Vážení rodiče,
zde jsou informace k následujícím týdnům.
Změna, která se týká 1. stupně ZŠ, je ta, že testování dětí bude probíhat už jen 1x týdně, vždy v pondělí.
Dále je již povolena tělesná výchova, která ale musí probíhat venku (bez roušek).
Další informace se týkají 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia:

Jak jsem Vás informoval již včera, od příštího pondělí, tedy od 3. 5., se do školy v rotačním systému (týden ve škole, týden doma) vrací 2. stupeň základní školy a nižší gymnázium.

V pondělí 3. 5. se do školy vrací třídy 8. A, 9. A, Tercie A, Tercie B a Kvarta A.

Třídy 6. A, 7. A, Prima A, Sekunda A a Sekunda B budou od pondělí 3. 5. pokračovat v distanční výuce a k prezenční výuce nastoupí 10. 5.

Prezenčně vzdělávané třídy se budou učit dle rozvrhu ve Škole OnLine.

Distančně vzdělávané třídy vidí své hodiny v kalendáři MS Teams.

Případné dotazy či nejasnosti ohledně rozvrhů prosím směřujte na paní zástupkyni T. Hajžmanovou.

Dle pokynů MŠMT platí, že třídy se mezi sebou nesmí míchat. To bude mít vliv na organizaci výuky (zejména cizích jazyků).

Nově je dovolena výuka tělesné výchovy, ale pouze venku a při zachování homogenity tříd. Žáci nebudou muset mít na hodiny TV roušky.

Ve školním klubu může být odpoledne také pouze jedna třída. V příštím týdnu to bude třída 8. A, v týdnu od 10. 5. bude klub k dispozici pouze třídě Prima A.  

Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat ve škole, budou mít automaticky přihlášený oběd. Případné odhlášky oběda je možné provést vždy do půlnoci předcházejícího dne.

Jak jistě víte, v pondělí a ve čtvrtek bude u přítomných žáků muset proběhnout testování na COVID-19.
Testování musí proběhnout před výukou. Abychom co nejméně narušili ranní výuku, prosíme Vás o to, abyste v pondělí a čtvrtky přiváželi své děti v čase od 8:00–8:15.

Testování bude probíhat následovně:

Standardně půjde dítě do šatny a poté do své třídy. Zde, ideálně v 8:30, proběhne hromadné testování pod dohledem vyučujícího.
Momentálně ve škole využíváme antigenní testy Singclean. Po instruktáži si tento test sami provedou žáci pod dohledem vyučující.
V následujícím odkazu naleznete video, abyste měli spolu s Vašimi dětmi představu o tom, jak testování probíhá.  

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Aby testování mohli zajišťovat naši vyučující, potřebujeme od Vás vyplněný souhlas (viz příloha Souhlas TEST AG).

Vyplněný souhlas prosím zašlete (stačí scan) paní Lucii Kroutilové do nedělního dopoledne a zároveň jej v pondělí v papírové podobě zašlete po svém dítěti (třídnímu učiteli).

V případě, že bude žák pozitivně testován v pondělí, budou ihned kontaktováni rodiče a toto dítě bude do té doby umístěno do izolace. Zbylí žáci budou pokračovat ve výuce.

V případě, že bude žák pozitivně testován ve čtvrtek, budou ihned kontaktováni všichni rodiče dané třídy a budou si muset neprodleně vyzvednout své děti. (a kontaktovat lékaře)

Při pozitivním výsledku AG testu Vašeho dítěte Vás budeme bezprostředně kontaktovat a vystavíme Vám potvrzení o pozitivním AG testu. Vy pak budete kontaktovat lékaře svého dítěte, který vystaví žádanku na konfirmační PCR test. Výsledek PCR testu prosím bezprostředně zašlete škole, škola pak bude postupovat v závislosti na tom, zda se jednalo o pondělní či čtvrteční testování.
Dítě, které např. v pondělí nebude přítomno ve škole a dostaví se do školy např. v úterý či středu, bude samozřejmě testováno v den svého příchodu. Poté bude s ostatními testováno znovu ve čtvrtek.
Rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě testovalo jiným antigenním testem (povolené testy viz první příloha), než který obdržela škola, mohou své dítě tímto jiným testem vybavit. Toto dítě provede test společně se svými spolužáky ve třídě. Je třeba, aby v tomto případě dítě znalo způsob, jak test aplikovat.
Zároveň platí, že: Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
Kromě antigenního testování ve škole provádíme (vždy ve čtvrtek) ještě vlastní PCR testování (testy ze slin pomocí tamponů, značka RESALIVA od společnosti Sarstedt), o kterých jsme Vás informovali již na konci února.
S kombinací AG a PCR testů bychom chtěli pokračovat i další týden (čtvrtek 6. 5.), poté si oba typy testů vyhodnotíme a dále bychom pravděpodobně pokračovali pouze s jedním z těchto testů.
K neinvazivnímu PCR testování Vašeho dítěte budeme opět potřebovat Váš souhlas – viz příloha Souhlas TEST PCR (prosím nesplést se souhlasem na AG testování).
Vyplněný souhlas s PCR testováním prosím pošlete po svém dítěti, to je může odevzdat třídnímu učiteli či přímo pí Lucii Kroutilové, která bude souhlasy shromažďovat.
V případě potřeby budete mít tyto formuláře k dispozici vytištěné také v mezidveří za hlavním vstupem do budovy.
Všichni žáci od školy obdrží lahvičku dezinfekce pro osobní hygienu, která bude nezbytnou součástí pobytu žáků ve škole.
Důraz bude samozřejmě kladen také na dodržování respirační hygieny a pravidelné větrání.

Důrazně připomínáme, že všechny děti musí mít po celou dobu výuky (výjimkou je pouze stravování) nasazenu obličejovou masku (chirurgická rouška).

Rodiče, kteří např. z důvodu nesouhlasu s testováním či rouškami nepošlou své dítě (děti) do školy, musí počítat s tím, že takovému dítěti bude započítávána absence. Tato absence může při překročení konkrétní hranice – viz školní řád na webu školy – vést k nehodnocení a ke komisionálním zkouškám. Škola rovněž nemá povinnost takové dítě vzdělávat distančně.

 Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný víkend.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

3.C také slavila Den Země! 🌏🌿♻️💦
Na úvod projektové výuky zaměřené na podporu životního prostředí jsme si vyrobili tematické čelenky a zhlédli krátká výuková videa o ekologii a planetě Zemi, o kterých jsme poté společně diskutovali. Následně byly děti rozděleny do skupin, ve kterých spolupracovaly na úkolech zaměřených na uvědomění si toho, jak ony samy mohou pomoct životnímu prostředí v běžném životě. Připomněly si zásady správného třídění a také zkoušely odhadovat délku rozkladu odpadků pohozených v přírodě. Nakonec se vydaly “hledat pitnou vodu” na školní zahradu v rámci únikové hry.

Jarní pozdrav 2.A 🌞

Den Země podpořily děti z DINA i v hernách na procházce úklidem okolí školy. 😊👏

Den Země

2.B oslavila 22. dubna Den Země. Děti se seznámily s problémy životního prostředí a jejich řešením. Při hře venku si zkusily roztřídit odpadky do správných kontejnerů. Ve třídě si zasadily semínka různých rostlinek, o která se budou následně starat a pozorovat jejich růst. Na závěr společně vytvořily projekt a napsaly planetě Zemi své sliby. 🌿🌏😊

Koncert
Jarní souzvuk online

Udělejte si čas na kulturu a prožijte hezkou klavírní chvilku s našimi dětmi.
Všem přejeme příjemný zážitek.
Dětem a jejich hudebním vyučujícím velmi děkujeme! 👏 🎹
 

Provozní podmínky pro vykonání přijímací zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení:

27. 4. – uchazeči o 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

29. 4. – uchazeči o víceletá gymnázia

Všichni účastníci přijímacích zkoušek musí v prostorách školy nosit chirurgickou roušku (od 15 let respirátor FFP2), pravidelně si umývat a dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy a zásady respirační hygieny.

Děkujeme dětem z DINO SCHOOLS OF PRAGUE za hezká přání a dobroty pro naše zdravotníky! | Fakultní Thomayerova nemocnice

https://www.ftn.cz/clanky/dekujeme-detem-z-dino-schools-of-prague-za-hezka-prani-a-dobroty-pro-nase-zdravotniky-1198/

Třída 2.B si udělala modré pondělí, které začalo snídaňovou výzvou. 😊

Doplňující informace

Vážení rodiče,

zde jsou dodatečné informace, jak jsem již ve čtvrtek avizoval.

Nejdůležitější doplněnou informací je to, že asistence při testování je dle závazných pokynů MŠMT umožněna pouze rodičům žáků 1.-3. ročníku ZŠ. Z toho tedy vyplývá, že příští týden nebude nikomu z rodičů dovoleno asistovat ve vestibulu školy svému dítěti, protože do školy jdou zítra pouze 4. a 5. ročníky. Věříme ale, že tyto nejstarší ročníky 1. stupně nebudou mít s testováním větší potíže. Pokud jste tak ještě neučinili, pusťte prosím svým dětem instruktážní video k testování, které jsem Vám zasílal. Děti pak nebudou překvapené a samotné testování ve škole se tím zjednoduší.
Níže naleznete seznam antigenních testů, které MŠMT povoluje jako náhradu za AG testy využívané školou. Připomínám ale, že testování musí proběhnout pod dohledem některého z našich zaměstnanců ve škole - příští týden ve třídě, v týdnu od 19. 4. (1.-3. třídy) ve vestibulu (s rodičem či bez) či ve třídě.
Pokud rodič testování svého dítěte odmítne, dítě se nemůže účastnit prezenční výuky ve škole. Jeho absence bude automaticky omluvená. Ale pozor, i omluvená absence je započítávaná absence, která se počítá do celkové zameškané výuky ve škole - konsekvence viz můj předchozí email.
Při pozitivním výsledku AG testu Vašeho dítěte Vás budeme bezprostředně kontaktovat a vystavíme Vám potvrzení o pozitivním AG testu. Vy pak budete kontaktovat lékaře svého dítěte, který vystaví žádanku na konfirmační PCR test. Výsledek PCR testu prosím bezprostředně zašlete škole, škola pak bude postupovat v závislosti na tom, zda se jednalo o pondělní či čtvrteční testování - viz můj předchozí email.
Dítě, které např. zítra nebude přítomno ve škole a dostaví se do školy např. v úterý či středu, bude samozřejmě testováno v den svého příchodu. Poté bude s ostatními testováno znovu ve čtvrtek.
Během víkendu stihly přestat platit některé pokyny platné před víkendem. Před školou se tak mohou sdružovat pouze 2 osoby (např. 2 rodiče) v rámci skupinky, četnější skupiny nejsou povolené a musí mít mezi sebou 2metrové rozestupy.
Poslední informace se týká rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému. Jejich děti (týká se pouze 1. st. ZŠ) mají možnost každodenní prezenční výuky, nevztahuje se na ně rotační výuka. Toto dítě bude ráno umístěno do školní družiny (či jiné oddělené učebny), kde se bude pod dohledem pedagoga účastnit distanční výuky své třídy, která zůstává v rámci rotační výuky doma. Těchto dětí se bude samozřejmě týkat AG testování. Vybrané profese, na něž se tato možnost vztahuje:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci v sociálních službách
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od svého zaměstnavatele.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Organizace příštích týdnů + testování

Vážení rodiče,

zde jsou informace k částečnému návratu dětí do školy.

Jak již víte, od příštího pondělí, tedy od 12. 4., se do školy v rotačním systému (týden ve škole, týden doma) vrací 1. stupeň základní školy.

2. stupeň základní školy a gymnázium pokračuje – bohužel – v distanční výuce, přičemž jsou umožněny individuální konzultace s vyučujícími (po předchozí domluvě s vyučujícím).

V pondělí 12. 4. se do školy vrací 4. a 5. třídy ZŠ.

1.–3. třídy ZŠ budou od pondělí 12. 4. pokračovat v distanční výuce a k prezenční výuce nastoupí 19. 4.

Nové rozvrhy 1. stupně ZŠ bude zasílat paní zástupkyně Doubravová. Pro jejich přípravu jsme museli vzít v potaz to, že třídy se mezi sebou při výuce nesmí opět míchat.

Přítomným dětem bude k dispozici školní družina, ve které budou děti odděleny po jednotlivých třídách.

Všechny děti, které se budou vzdělávat ve škole, budou mít automaticky přihlášený oběd. Případné odhlášky oběda je možné provést vždy do půlnoci předcházejícího dne.

Jak jistě víte, v pondělí a ve čtvrtek bude u přítomných dětí muset proběhnout testování na COVID-19.

Testování musí proběhnout před výukou. Abychom co nejméně narušili ranní výuku, prosíme Vás o to, abyste v pondělí a čtvrtky přiváželi své děti v čase od 8:00–8:15.

Testování bude probíhat následovně:

Standardně půjde dítě do šatny a poté do své třídy. Zde, ideálně v 8:30, proběhne hromadné testování pod dohledem příslušné vyučující.

Dnes jsme obdrželi antigenní testy (typ LEPU, tzn. výtěr tyčinkou z kraje nosu). Po instruktáži si tento test samy provedou děti pod dohledem vyučující.

V následujícím odkazu naleznete video, abyste měli spolu s Vašimi dětmi představu o tom, jak testování probíhá.  

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Aby testování mohli zajišťovat naši vyučující, potřebujeme od Vás vyplněný souhlas (viz druhá příloha).

Vyplněný souhlas prosím zašlete (stačí scan) paní Lucii Kroutilové a ideálně jej prosím v papírové podobě zašlete (vyučující) po svém dítěti.

V případě, že bude žák pozitivně testován v pondělí, budou ihned kontaktováni rodiče a toto dítě bude do té doby umístěno do izolace. Zbylí žáci budou pokračovat ve výuce.

V případě, že bude žák pozitivně testován ve čtvrtek, budou ihned kontaktováni všichni rodiče dané třídy a budou si muset neprodleně vyzvednout své děti. (a kontaktovat lékaře)

Rodiče, kteří chtějí své dítě otestovat sami nebo chtějí pro své dítě využít jiný test (povolené testy viz první příloha), než který obdržela škola, tak mohou individuálně učinit ve vestibulu školy po příchodu do budovy. Výsledek testu pak dítě (bez rodiče) přinese vyučující, která bude testování ve třídě ráno zajišťovat.

Zároveň platí, že: Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jako škola bychom preferovali, aby všechny děti využívaly antigenní testy dodané škole, protože je to časově a organizačně daleko úspornější a také bezpečnější z hlediska nepřítomnosti 3. osob ve škole.

Všechny děti od školy obdrží lahvičku dezinfekce pro osobní hygienu, která bude nezbytnou součástí pobytu dětí ve škole.

Samozřejmostí bude pravidelné větrání a také pobyt dětí venku o přestávkách.

Důrazně připomínáme, že všechny děti musí mít po celou dobu výuky (výjimkou je pouze stravování) nasazenu obličejovou masku (chirurgická rouška).

Rodiče, kteří např. z důvodu nesouhlasu s testováním či rouškami nepošlou své dítě (děti) do školy, musí počítat s tím, že takovému dítěti bude započítávána absence, kterou musí rodiče omluvit a která může při překročení konkrétní hranice – viz školní řád na webu školy – vést k nehodnocení a ke komisionálním zkouškám. Škola rovněž nemá povinnost takové dítě vzdělávat distančně. Z důvodu snížení kvality výuky ve třídě nebudeme kombinovat prezenční a distanční výuku.

Vážení rodiče, čekají nás náročné týdny, ale věřím, že vzájemnou spoluprací i tyto těžkosti zvládneme.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Přijímací zkoušky

Jednotné státní přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testů. Školní část přijímací zkoušky se skládá z testu z anglického jazyka a ústního motivačního pohovoru.

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat v pátek 16. dubna. Z epidemiologických důvodů bude účast na těchto zkouškách umožněna pouze žákům naší základní školy. Pro informace a přihlášení kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou (tereza.hajzmanova@dinoskola.cz).

Zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením budou zápisy do 1. tříd probíhat individuálně v průběhu dubna. Původně plánovaný hromadný zápis dětí dne 14. 4. 2021 se nebude konat.

Na základě zaslaných závazných přihlášek a žádostí Vás budeme kontaktovat a domluvíme se
na termínu zápisu.

Děkujeme Vám za pochopení, těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi😊

Dopisy pro zdravotníky v 1. linii - PROJEKT 4.A a 4.BTřeťáčci se s vervou pustili do online pečení velikonočních mazanců. V rámci hodin prvouky se právě seznamují s veličinami a měřidly, takže si nejprve všechny ingredience pečlivě zvážili a odměřili, následně je podle pokynů smíchali, vypracovali těsto, dochutili a nakonec, pod dozorem rodičů, upekli. Podívejte se, jak se jim povedly! 😊
Přejeme krásné a klidné Velikonoce všem. 🐣🐰🌷
 

Veselé Velikonoce

Opět Vás zdravíme z DINO herny. Velikonoční sváteční dny se blíží a i když nám situace nedovoluje velikonoční veselí prožít naplno, neměli bychom tradice opomíjet. Pokud máte možnost jet kolem školy nebo přímou cestou k nám, máme pro děti u vchodu připravenou pomlázku nebo proutky na její výrobu i s návodem, děti si můžou pomlázku odnést i vyrobenou s velikonoční dobrotou a omalovánkou.
Všem přejeme šťastně prožité Velikonoce, hodně Sluníčka a radosti. 😊🐣🐥🐇

Den otevřených dveří na základní škole

Den otevřených dveří  pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne online formou dne 31. 3. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro ZŠ Mgr. Ivy Doubravové.

tel.: +420 240 200 083, +420 608 865 657
e-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

DVA ÚSPĚCHY NA BELGIAN OPEN POOMSAE !!!

O víkendu proběhl online turnaj v taekwondo WT – BELGIAN OPEN POOMSAE 2021.
Vekou radost nám udělaly sestry Lee. 😊
Mladší žákyně Irena Lee (10 let, červenočerný pásek) jen těsně zaostala za vítěznou závodnicí z Německa a získala jako členka reprezentace ČR stříbrnou medaili. 🥈
Juniorka A - Hana Lee (14 let, černý pásek) obsadila krásné 16. místo (ze 49 závodnic).
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme další úspěchy! 👏

Maturitní zkouška

Vážení rodiče studentů oktávy,
rád bych Vás informoval o novinkách týkajících se maturitní zkoušky.
Z důvodu prodloužené distanční výuky byly posunuty termíny didaktických testů i ústních zkoušek.
Nadále platí, že písemné práce (slohy) jsou pro tento rok zrušeny.
Dnes byly zveřejněny termíny a časy jednotlivých didaktických testů:

Anglický jazyk – 24. 5. ve 13:30
Český jazyk – 25. 5. v 8:00

V případě nemoci (COVID-19) či karantény se student písemně omluví řediteli školy a bude se účastnit náhradních termínů (7.–9. července), které se budou konat na spádových školách (tedy ne na DINU).

Ústní maturity se pak budou konat 1. a 2. června. Rozdělení studentů do těchto dnů bude pravděpodobně dle abecedy (podle příjmení).

V případě profilové (ústní) zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka si studenti mohou vybrat, zda budou tyto zkoušky konat. (V tomto by se měli řídit požadavky univerzit, na které se hlásí.)

Ti, kteří mají v profilové části španělštinu, musí v každém případě ústní zkoušku konat.

Studenti se mohou rozhodnout, zda zkoušku z ČJ a AJ budou, či nebudou konat, do konce dubna, tj. do 30. 4.

V případě, že se student jednu či obě zkoušky rozhodne konat, musí o tom do 30. 4. písemně informovat ředitele školy. V případě, kdy student nechce zkoušku/zkoušky konat, nemusí ředitele informovat.

Jestliže student o svém záměru konat zkoušku/zkoušky ředitele do 30. 4. neuvědomí, ztrácí tak možnost zkoušky konat. Pozdější přihlášení již nebude možné.

V případě, že se student rozhodne konat ústní zkoušku z českého jazyka, musí do 30. 4. odevzdat seznam své četby.

V případě, že chce někdo uznat jazykovou zkoušku na základě obdrženého certifikátu, musí do 30. 4. písemně požádat ředitele školy. Certifikát pak stačí dodat nejpozději 5 dní před konáním ústní zkoušky.

(Co se týče uznání jazykové zkoušky, CERMAT mi zatím nedokázal odpovědět na jeden z mých dotazů. Pokud by jejich odpověď změnila něco z toho, co zde uvádím, budu Vás informovat.)

Posunutí maturitních termínů zároveň prodloužilo trvání 2. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku.

Původně měli studenti obdržet vysvědčení za 2. pololetí 30. dubna. Toto již nyní neplatí.

Studenti budou do školy docházet (a učit se podle standardního rozvrhu) do poloviny května, konkrétně do 14. 5.

V týdnu od 17.–21. 5. budou probíhat (dobrovolné) individuální konzultace studentů s vyučujícími maturitních předmětů. Zároveň se již v tomto týdnu mohou studenti samostatně připravovat na maturitní zkoušky.

21. 5. se studenti dostaví do školy a bude jim vydáno vysvědčení za 2. pololetí.

24. 5.–31. 5. bude následovat tzv. svatý týden. V rámci tohoto týdne se budou konat dva již zmíněné didaktické testy. I proto bude již předchozí týden pro studenty volnější – s možností samostudia.

1., 2. 6. – ústní maturity

Stejně jako ostatní ředitelé pevně doufám, že tyto úpravy letošní maturitní zkoušky jsou již poslední.

Studenty jsem o těchto změnách již informoval, termíny nastavené školou jsou výsledkem naší společné diskuze.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Zlatá a stříbrná medaile za on-line drezurní závody 2021

Žákyně 4. ročníku Anna Milena Appeltová se zúčastnila online drezurních závodů.
Od anglické poroty obdržela zlatou a stříbrnou medaili!
Aničce gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme další úspěchy v koňském sedle!
🏇 👏👍

Online aktivity v Dinu stále v běhu 😊

Snídaňová výzva v 5.A 🥪

Protože se děti nemohou společně potkávat ve škole a sdílet své zážitky, rozhodli jsme se věnovat jednu online hodinu společné snídani. Během společné snídaně si žáci mohli povídat a vzájemně si sdělit to, na co není během vyučování čas.
Spojili jsme však příjemné s užitečným! Při snídani jsme zopakovali společenská pravidla při jídle a stolování, naťukli jsme nenásilnou formou trávicí soustavu, probrali jsme také potravinovou pyramidu, což se nám bude hodit následně v hodinách přírodovědy – Lidské tělo.
Děti si to moc užily a byl to skvělý start do nového dne. Přípravu nepodcenily a byly velmi kreativní. Posuďte sami. 😊

Naši žáci a žákyně v Sekundách jsou velice kreativní! V rámci opakování látky v dějepisu měli možnost vybrat si ze dvou zadání. Buď vytvářet memy na probrané historické události či postavy, nebo se vcítit do husitských bojovníků a vyrobit zbraň z toho, co mají doma (podobně jako husité, kteří leckdy bojovali s podomácky vyrobenými zbraněmi). A tady jsou výsledky! 😊

Organizace příštích týdnů

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informoval o organizaci výuky v období 8. 3. - 19. 3.
Jak jste již určitě zaregistrovali v médiích, pro toto období je zakázána osobní přítomnost ve škole všem žákům a studentům.
Od pondělí se tak bude nově týkat distanční výuka také našich žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.
Rozvrhy platné pro tyto nově distančně vzdělávané ročníky Vám zašle paní zástupkyně Doubravová.
Všechny ostatní třídy budou pokračovat se stejnými rozvrhy, které jsme využívali před jarními prázdninami.
Velmi nás mrzí, že neplatí návrat alespoň závěrečných ročníků ZŠ a gymnázia, který byl dříve avizován.
Za pedagogický sbor Vám nicméně mohu zaručit, že se všichni vynasnažíme poskytovat co nejkvalitnější distanční výuku až do doby, kdy bude opět povolena prezenční výuka.
V případě nových informací Vás budeme informovat.
 
Vážení rodiče, přeji Vám hezké dny s Vašimi rodinami.
 
S pozdravem
 
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

I během distanční výuky probíhá patronát pátých tříd nad první třídou. Žáci první třídy napsali svůj vůbec první dopis, což jistě udělalo jejich patronům obrovskou radost, a proto nezaháleli a pustili se do psaní odpovědí. I přes to, že se žáci nemohou společně vídat ve škole, jsou stále v kontaktu a prvňáčci si tak nenásilnou formou trénují již osvojenou abecedu.  Žáci pátých tříd si zase zopakovali psaní dopisu jako součást slohového učiva. 

Organizace následujících týdnů

Vážení rodiče,
dovolte mi několik informací k tomu, co nás čeká v následujících týdnech.
Příští týden bychom ještě pokračovali v dosavadním režimu. Poté budou následovat jarní prázdniny, tedy 1.–7. března.
Podle informací vlády by od 1. března mělo dojít k postupnému návratu dětí do školy.
Od 1. 3. by se do školy měly vracet závěrečné ročníky, u nás se jedná o maturanty.
Z důvodu jarních prázdnin se tento termín v případě naší školy posouvá o týden, tedy na 8. března.
Od 15. března by se pak do školy měly vrátit žáci 9. ročníku.
Další třídy by měly následovat od 2. poloviny března dále, musíme si ale počkat na upřesnění. Vše bude záležet na tom, jak rychle se podaří zavést povinné testování žáků a pedagogů.
Kromě testování organizovaného státem jsme se jako škola rozhodli pořádat také vlastní dobrovolné neinvazivní testování našich žáků a pedagogů, které  by mělo přispět k větší ochraně a snad i urychlení návratu tříd do školy. Testování budeme pořádat na vlastní náklady. O testování, možnostech přihlášení a termínech (po jarních prázdninách) Vás dnes bude informovat kolegyně Lucie Kroutilová.
Pro rodiče žáků 5. tříd připomínám blížící se termín odevzdání přihlášek do 1. 3. Zároveň přidávám informaci, že z rozhodnutí ministerstva se z důvodu ztíženého vzdělávání v letošním školním roce prodloužila doba trvání jednotných přijímacích zkoušek (ČJL o 10 min., nově tedy 70 min., MA o 15 min., nově tedy 85 min.) Podoba samotných testů se nijak nemění.
V případě nových informací Vás v příštím týdnu budeme samozřejmě informovat.
Přeji všem klidný a odpočinkový víkend.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Když už nám ten sníh venku slezl, tak jsme si ho alespoň namalovali. Mistrovská díla malířů z 2.B.


I v zimě pečujeme o zvířátka, krmíme ptáčky 🐦


Odpolední oslava masopustu v hernách 🤩🥳🎭


2.A a 2.B oslavili masopust 🥳 Díky patří všem rodičům za milé dobroty! 😊


Přejít na tento sway

Škola hrou


V českém jazyce nám Tom představoval hru " Kup si krávu ". Kromě správného čtení, kombinací čísel a počítání jsme se všichni při hře velmi dobře bavili 🙂. Určitě 2.A tuto hru doporučuje. Děkujeme za zapůjčení a vyzkoušení 🙂 2. A

Lentilky


V hodině matematiky jsme se tentokrát zaměřili na " Lentilky". Ve skupinkách děti zjišťovaly, co všechno lentilky obsahují, kde se vyrábí a zda souhlasí i jejich udávaná hmotnost. Potrénovali jsme názvy těles. Dále si děti názorně rozdělovaly lentilky. V této části hodiny jsme se hlavně zaměřili na pochopení dělení. Nakonec si každý spravedlivě odnesl pytlík lentilek. 😊

Show musí pokračovat!


Protože 3A a 3B, 4A a 4B jsou doma, neznamená to, že nemůžeme oslavovat masopust a den svatého Valentýna v online hodině výtvarné výchovy! 🥳🎭🥰

2.A a 2.B oslavili letošní masopust 🥳


Krásný den přeje 2. A 😊


Děti z 2.B vytvářely projekty na téma Praha a Česká republika.


Zimní radovánky na školní zahradě


Výuka anglického jazyka v první třídě


Organizace příštího týdne


Vážení rodiče,
pololetní vysvědčení jsme dnes mohli vydat pouze našim prvňáčkům a druháčkům.
Podle jejich nadšených výrazů, se kterými za námi přiběhli ve školní jídelně, můžu usoudit, že byli s hodnocením spokojeni :)
Tyto třídy budou prezenčně vzdělávány ve škole také příští týden.
Všechny starší ročníky (včetně 9. třídy a maturantů) budou bohužel pokračovat v distanční výuce, což je i pro nás velmi neradostná informace.
Kvůli nepříznivé situaci nemůžeme uskutečnit plánované přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd, které se měly konat 9. února.
Zkoušky nanečisto se pokusíme uskutečnit,  jakmile se 5. ročník bude moci navrátit do školy.
Dnes ministr školství oznámil změny pro maturitní zkoušky: stejně jako loni se ruší písemné práce (český jazyk a cizí jazyky), zůstávají didaktické testy (s navýšeným časem) a ústní zkouška.
Na základě prosby ze strany mnoha rodičů na třídních schůzkách 2. stupně ZŠ a gymnázia jsme se s vyučujícími dohodli ještě na následující změně:
Aby se žáci a studenti stihli dostat za světla ven a udělali si pauzu mezi vyučováním a úkoly, posunujeme od 1. února termín odevzdání úkolů na 19:00.
Doufáme, že tímto krokem přispějeme k psychohygieně a podpoříme venkovní pohybové aktivity našich dětí.
Vážení rodiče, těším se na to, až Vám budu moct oznámit návrat dětí do školy.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Malované psaní 1.A


Pololetní vysvědčení v 1.A


Den otevřených dveří na gymnáziu


Den otevřených dveří  pro uchazeče o naše gymnázium proběhne online formou dne 3. 2. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro gymnázium Mgr. Terezy Hajžmanové.

tel.: +420 777 629 837
e-mail: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz

Výtvarné tvoření 2.A


Zimní radovánky 2.A o přestávce


Organizace příštích týdnů & ples


Vážení rodiče,
podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví bychom měli i v příštím týdnu pokračovat ve stávajícím režimu.
Prezenčně by se tedy měly od pondělí do čtvrtka vzdělávat pouze 1. a 2. třídy ZŠ, zbytek tříd by měl pokračovat v distančním vzdělávání.
V pátek 29. 1. jsou naplánované jednodenní pololetní prázdniny.
Pololetní vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. obdrží pouze třídy přítomné ve škole.
Zbytek žáků a studentů se své hodnocení dozví prostřednictvím informačního systému Škola online, kde bude hodnocení uloženo .
Pro přístup do Školy online jsou třeba funkční přihlašovací údaje. Pokud někdo z Vás své přihlašovací údaje nezná, kontaktujte prosím svého třídního učitele.
Postup ve Škole online: Hodnocení – Hodnocení studenta – v tabulce poslední sloupec označuje uzavřené hodnocení na pololetí (buď známka, případně slovní hodnocení).
Po návratu tříd (distančně vzdělávaných) do školy jim bude fyzicky předáno pololetní vysvědčení.
Vážení rodiče, příští měsíc (20. 2.) se měl konat náš tradiční školní ples v Národním domě na Vinohradech.
Z důvodů všeobecně známých nemůžeme tuto akci v naplánovaném termínu uskutečnit.
Jelikož nám na zachování této tradice velmi záleží a velmi také stojíme o toto společné setkání s Vámi, přesunuli jsme termín školního plesu na červen, konkrétně pátek 11. června.
Samozřejmě bude záležet na tom, jaká bude situace koncem 2. pololetí, budeme ale velmi rádi, když tuto akci budeme moct uskutečnit.
V průběhu příštího týdne bychom měli obdržet informace o organizaci výuky od začátku února.
Ročníky, které by se do školy měly vracet přednostně, jsou 9. třída ZŠ a maturitní ročník. Dále pak zbytek tříd 1. stupně ZŠ.
Konkrétní termín návratu těchto tříd by měl být školám sdělen příští týden.
Jakmile se dozvíme něco nového, budeme Vás ihned informovat.

Přeji pěkný den i víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Organizace následujících týdnů

Vážení rodiče,
instrukce z ministerstva školství pro následující dva týdny jsou velice stručné.
V období  od 11.–22. ledna budeme pokračovat ve stejném režimu jako tento týden.
Nadále se tedy prezenčně budou ve škole vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníků základní školy, ostatní třídy budou pokračovat s distanční výukou.
V případě, že by se mělo cokoliv změnit, Vás budeme informovat.
Vážení rodiče, dovolím si připomenout, že příští pátek, tedy 15. ledna, je splatnost školného pro 2. pololetí tohoto školního roku.
Děkuji Vám za spolupráci, přeji pevné nervy a pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Den otevřených dveří na základní škole

Den otevřených dveří  pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne online formou dne 12. 1. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro ZŠ Mgr. Ivy Doubravové.

tel.: +420 240 200 083, +420 608 865 657
e-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

Den otevřených dveří na gymnáziu

Vážení uchazeči o naše gymnázium, z důvodu současného uzavření školy se nebude konat Den otevřených dveří dne 6. 1. 2021.

Jakmile to epidemická situace umožní, bude možné domluvit individuální prohlídku školy.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení gymnázia.

Děkujeme za pochopení.

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


 • Werichova vila
 • ŠVP 2.A + 2.B
 • Výtvarná soutěž

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.