Aktuality

 

 

 


Odstávka pitné vody

Vážení rodiče,

naše škola obdržela sdělení od Pražských vodovodů a kanalizací o odstávce pitné vody dne 23. června.

Z tohoto důvodu v tento den nejsme schopni zajistit řádné hygienické podmínky v budově školy.

Tento den – úterý 23. 6. 2020 – tedy bude probíhat pouze distanční (online) výuka. Přítomnost ve škole nebude možná.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Výuka od 20. 6. 2020

Vážení rodiče 6. A, 7. A, Primy B a Kvarty A,

dle rozhodnutí většiny z Vás budou mít Vaše děti od 10. 6. možnost docházet do školy na profilové předměty (v případě Kvarty A na matematiku).

Stejně jako pro žáky 1. stupně, kteří již od 25. 5. do školy docházejí, budou i pro Vaše děti platit následující hygienická pravidla:

-       První den každé dítě na recepci odevzdá Vámi vyplněné Čestné prohlášeníBez tohoto prohlášení nebude nikdo vpuštěn dále do budovy a nebude se moct účastnit výuky!

-       Pokud budete své dítě doprovázet do školy, do budovy smí vstoupit pouze Vaše dítě (rodiče zůstávají před budovou, přičemž dodržují od ostatních 2metrovou vzdálenost a mají zakrytá ústa i nos)

-       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit

-       Každé dítě bude mít zakryta ústa ochranným prostředkem (rouškou) + bude mít s sebou rezervní roušku + sáček na uložení roušky (při hodině či při jídle si lze roušku sundat a uložit do sáčku, při skupinové práci či pohybu po třídě/škole je třeba mít nasazenu roušku)

-       Školní jídelna nebude z hygienických důvodů zajišťovat dopolední svačiny (děti tedy musí mít vlastní svačinu z domu). Kdo bude mít zájem o oběd (vaří se pouze jedno jídlo), musí si jej v systému (Scolarest) objednat (v případě dotazů prosím kontaktujte pí Lebedovou). V jídelně budou (stejně jako ve třídě) děti sedět s rozestupy, před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce (ve škole byly instalovány dávkovače s dezinfekcí, mimo jiné i před vstupem do jídelny). V době oběda si děti mohou zakoupit balenou vodu.

Konkrétní rozvrhy jednotlivých tříd (platné od 10. 6.) Vám do zítřejšího dne zašle zástupkyně pro gymnázium. Připomínám, že děti, které budou zůstávat doma, se budou moct výuky ve škole účastnit prostřednictvím Zoomu (linky budou zasílat vyučující).

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy


Výuka od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

již za 14 dní, tj. od 25. 5., budou mít Vaše děti možnost navštěvovat výuku ve škole. Na toto období se musíme dobře připravit.

Předně bych Vás chtěl požádat, abyste v průběhu tohoto týdne (nejpozději do 18. 5.) dali svým třídním učitelkám vědět, zda bude Vaše dítě docházet do školy.

Počet dětí, které budou školu navštěvovat, je pro nás zásadní z hlediska plánování školních skupin o max. 15 žácích.

Vaše stanovisko ke dni 18. 5. bude dle instrukcí MŠMT závazné a neměnné (je nutné se vyhnout jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků), proto prosíme o pečlivé zvážení.

Pokud bude Vaše dítě docházet do školy, napište třídní učitelce také to, zda se Vaše dítě bude účastnit také odpolední školní družiny (každý den bude v provozu do 16:30).

Pokud některá z třídních učitelek bude i po 25. 5. pokračovat ze zdravotních důvodů v distanční výuce (z domova), bude Vás o tom informovat. (dotyčné vyučující už tak pravděpodobně učinily)

Pokud se Vaše dítě z důvodu zdravotních rizik nebude výuky ve škole účastnit, nemusíte se ničeho obávat: výuka ve třídě bude pomocí Zoomu přenášena dětem doma.

V případě, že máte o výuku ve škole zájem, ale Vaše vyučující do školy nedorazí, rovněž bez obav pošlete své dítě do školy – pod dohledem jiného pedagoga (např. asistentky) bude třída pracovat podle instrukcí třídní učitelky prostřednictvím interaktivní tabule.

Výuka bude probíhat každý den od 8:45 do 13:15, přičemž v průběhu 4. a 5. vyučovací hodiny se třídy (školní skupiny) vystřídají v jídelně na obědě.

Výuka bude probíhat v blocích české a anglické výuky, přičemž některé dny budou celé české (český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, online AJ gramatika, online španělský jazyk – ve 4. a 5. třídách prosíme s sebou iPady) a některé celé anglické (z hygienických důvodů nebude výuka probíhat v dosavadních skupinách – děti se totiž mezi sebou nesmí během dne mísit).

Od 13:20 budou moct Vaše děti pokračovat ve školní družině, která bude z hygienických důvodů organizována v jednotlivých třídách na 1. patře. V rámci možností budeme využívat také zázemí školních heren, zahrady, atria a také prostor gymnazijního klubu. Pokyny k vyzvedávání dětí ze školní družiny Vám bude později zasílat vedoucí školní vychovatelka, pí Iveta Vojtěchová.

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou poslat své dítě do školy, budou platit následující pravidla:

 • Pokud budete své dítě doprovázet do školy, do budovy smí vstoupit pouze Vaše dítě (rodiče zůstávají před budovou, přičemž dodržují od ostatních 2metrovou vzdálenost a mají zakrytá ústa i nos)
 • Příchody budou možné v čase 8:00–8:45 (prosíme průběžně v tomto čase, abychom zamezili shlukování např. okolo 8:40)
 • Hned po příchodu do budovy nám Vaše dítě odevzdá Vámi vyplněný formulář o bezinfekčnosti - Čestné prohlášení (bez vyplněného formuláře nebude dítěti umožněno zůstat ve škole)
 • Dítě se odebere rovnou do třídy (nejde do šatny, aby zde nedocházelo k mísení dětí) (v průběhu dopoledne třídní učitelka zavede celou třídu/skupinu do šatny, děti si vezmou přezůvky a ve třídě si pak nechají boty, aby již odpoledne nemusely do šatny)
 • Každé dítě bude mít zakryta ústa ochranným prostředkem (rouškou) + bude mít s sebou rezervní roušku + sáček na uložení roušky (při hodině či při jídle si lze roušku sundat a uložit do sáčku, při skupinové práci či pohybu po třídě/škole je třeba mít nasazenu roušku)
 • V jídelně bude k dispozici jedno teplé jídlo; pokud bude ve škole přítomna většina dětí, budou mít všechny v systému přihlášeny oběd (a v případě neúčasti Vašeho dítěte je bude třeba odhlašovat), pokud zůstane většina dětí doma, budou si žáci docházející do školy muset obědy individuálně přihlašovat; v jídelně budou (stejně jako ve třídě) děti sedět s rozestupy, před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce (ve škole byly instalovány dávkovače s dezinfekcí, mimo jiné i před vstupem do jídelny)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit
 • Při absenci dítěte delší než 3 dny poskytnou rodiče informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude dítě nadále docházet do skupiny (absence nebude započítána do absence na vysvědčení)
 • Výuka tělocviku se nekoná

9. června se budou konat přijímací zkoušky na gymnázium – týká se žáků 5. ročníků. Zkoušky konají žáci na škole, kterou měli uvedenu v 1. termínu. Výsledek se zašle na obě školy. U nás se bude konat kromě státní části také školní část. Detailní informace budeme v průběhu května zasílat.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci, věřím, že společnými silami současnou situaci zvládneme.

Přeji pěkný zbytek dne.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Závěrečné hodnocení a další informace

Vážení rodiče,

rád bych Vás seznámil se způsobem závěrečného hodnocení, jak je stanovuje vyhláška MŠMT z tohoto týdne.

Na základní škole i gymnáziu budou známky na vysvědčení za 2. pololetí vycházet:

 1. Z podkladů pro hodnocení získaných do 11. března (tedy do uzavření škol)
 2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
 3. Podpůrně z podkladů získaných v době dobrovolné docházky do škol (týká se 1. stupně od 25. května dále)
 4. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška jasně stanovuje, že není žádoucí, aby se závěrečné hodnocení zhoršilo (zejména na základní škole) oproti obvyklým výsledkům žáka. Na základní škole by známka za 2. pololetí neměla být horší než známka udělená za 1. pololetí. Na gymnáziu jsme s vyučujícími uzavřeli interní dohodu, že známka může být horší maximálně o jeden stupeň oproti známce na pololetí. (Někteří mí kolegové se obávají, že po zveřejnění této informace dojde k snížení motivace zejm. u žáků základní školy. Jako ředitel mám ale zaprvé povinnost Vás informovat o způsobu závěrečného hodnocení, za druhé spoléhám na Vaši součinnost, že nenecháte své děti „usnout na vavřínech“.)

V případně nerozhodné známky budeme – v souladu s vyhláškou – rozhodovat vždy ve prospěch žáka/studenta, a tedy udělovat vždy tu lepší známku. Druhé pololetí tohoto školního roku totiž proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a proto nelze hodnotit podle stejných měřítek, jako např. minulý školní rok.

Nedostatek známek (či chybějící známky) za 2. pololetí nemá být dle vyhlášky důvodem pro nehodnocení daného předmětu.

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka za 2. pololetí stupněm nedostatečný (5) nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

U 1. a 2. třídy ZŠ zůstane pochopitelně slovní hodnocení, ve vyšších ročnících předpokládáme standardní formu hodnocení (známkami), ve výjimečných případech (ne z důvodu nedostatku známek!) může být i ve vyšších ročnících využito slovní hodnocení.

Žákům/studentům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením.

Velmi důležitá informace je ta, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Do započítávané absence za 2. pololetí (objevuje se na vysvědčení) se boudou počítat pouze hodiny zameškané do 11. března.

Vysvědčení budeme předávat v úterý 30. června, přičemž konkrétní způsob předání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. (Budeme tedy upřesňovat v průběhu června.)

V následujících týdnech očekáváme od MŠMT vyhlášku a metodiku týkající se hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve školách (od 25. května).

Stejně tak očekáváme zveřejnění vyhlášky k přijímacím zkouškám a maturitám.

Momentálně se řeší zpřístupnění školy žákům 9. tříd od 11. 5. (tedy od stejného dne jako maturantům), zatím jsme ale neobdrželi žádný pokyn.

Z důvodu současné situace se neuskuteční květnové zahraniční pobyty. Peníze, které jste uhradili, vám budou v plné výši vráceny. (Zde prosíme o posečkání z důvodu aktuální nemoci paní účetní, která nestihla odeslat všechny platby.)

V týdnu od 11. května začneme od všech rodičů 1. stupně ZŠ zjišťovat, zda jejich dítě bude docházet od 25. května do školy. Technicky se budeme snažit výuku zajistit tak, aby výuka ve třídě byla prostřednictvím kamery přenášena dětem, které zůstanou ve svých domovech. Některé třídní učitelky nás již informovaly, že ze zdravotních důvodů či z důvodu sdílení domácnosti se starší osobou budou i po 25. květnu pokračovat v online výuce z domova. Vzhledem k pravidelnému kontaktu s vyučujícími jste se již pravděpodobně u své třídní učitelky předběžně informovali. I v takovém případě ale budou mít Vaše děti možnost docházet do školy. Bližší informace budeme zasílat na základě přesnějších informací od všech rodičů, kdy bude jasné, jaký poměr dětí bude docházet do školy a jaký zůstane doma.

Vážení rodiče, děkuji Vám za Vaši spolupráci i důvěru a přeji Vám pěkný prodloužený víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Výsledky zápisu do 1. tříd

Naši školu jste tento týden mohli vidět v TV Nova v pořadu Víkend v rámci reportáže o rozšířené realitě a jejím využití.

2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

z důvodu zbylých neobsazených míst do budoucí třídy Prima vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení.

2. kolo přijímacího řízení proběhne v pátek 26. 6. 2020 v 9:00. Příchod nejpozději v 8:45.

Toto 2. kolo bude sestávat z testu z anglického jazyka a ústního pohovoru.

Uchazeči zároveň předloží výsledky z jednotných přijímacích zkoušek: z českého jazyka a matematiky.

Veškeré organizační pokyny k 2. kolu přijímacích zkoušek budou s uchazeči řešeny individuálně.

Před vstupem do budovy musí uchazeči odevzdat vyplněný formulář o bezinfekčnosti – čestné prohlášení. Povinností je také rouška.

Případní zájemci mohou kontaktovat zástupkyni pro gymnázium: zuzana.novosadova@dinoskola.cz

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

DINO preschool pořádá česko-anglický příměstský tábor s bohatým programem pro děti ve věku 4-12 let.

Máme pro děti připravené tři programy

1. termín 1. 7. – 3. 7.                      Space

2. termín 7. 7. – 10. 7.                   Cesta kolem světa

3. termín 13. 7. – 17. 7.                 Pod hladinou oceánu


Nabízíme

Česko–anglické prostředí

Rodinnou atmosféru

Tematické programy pod vedením zkušených lektorů a učitelů

Procházky po okolí, pobyt na školní zahradě, výlety a exkurze


Kde

Program proběhne v příjemném zázemí naší mateřské školy na Praze 10, Bellova 352.

Program začíná v 9:00 a končí v 16:00.

Děti je možné ráno předat lektorům a učitelům mezi 8:00-8:45.

Vyzvedávat děti můžete po 16:00 do 17:00.


Cena = 1000,- Kč/den

1.       týden 3000,- Kč

2.       týden 4000,- Kč

3.       týden 5000,- Kč


Cena zahrnuje

·         tematický program

·         výukové a výtvarné materiály

·         celodenní stravu a pitný režim (svačina, oběd, svačina)

·         dopravu školním autobusem na exkurze a výlety

·         vstupné na exkurze

Program na každý týden obdržíte do svých emailových schránek společně se všemi potřebnými dokumenty.

Kontakt pro bližší informace a zaslání přihlášky:

Lucie Studecká
tel: +420 723 849 437
email: lucie.studecka@dinoskola.cz

Těšíme se na léto plné dobrodružství s vašimi dětmi!

Více informací

Výuka od 10. 6. 2020

Vážení rodiče 6. A, 7. A, Primy B a Kvarty A,

dle rozhodnutí většiny z Vás budou mít Vaše děti od 10. 6. možnost docházet do školy na profilové předměty (v případě Kvarty A na matematiku).

Stejně jako pro žáky 1. stupně, kteří již od 25. 5. do školy docházejí, budou i pro Vaše děti platit následující hygienická pravidla:

–       První den každé dítě na recepci odevzdá Vámi vyplněné Čestné prohlášeníBez tohoto prohlášení nebude nikdo vpuštěn dále do budovy a nebude se moct účastnit výuky!

–       Pokud budete své dítě doprovázet do školy, do budovy smí vstoupit pouze Vaše dítě (rodiče zůstávají před budovou, přičemž dodržují od ostatních 2metrovou vzdálenost a mají zakrytá ústa i nos)

–       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit

–       Každé dítě bude mít zakryta ústa ochranným prostředkem (rouškou) + bude mít s sebou rezervní roušku + sáček na uložení roušky (při hodině či při jídle si lze roušku sundat a uložit do sáčku, při skupinové práci či pohybu po třídě/škole je třeba mít nasazenu roušku)

–       Školní jídelna nebude z hygienických důvodů zajišťovat dopolední svačiny (děti tedy musí mít vlastní svačinu z domu). Kdo bude mít zájem o oběd (vaří se pouze jedno jídlo), musí si jej v systému (Scolarest) objednat (v případě dotazů prosím kontaktujte pí Lebedovou). V jídelně budou (stejně jako ve třídě) děti sedět s rozestupy, před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce (ve škole byly instalovány dávkovače s dezinfekcí, mimo jiné i před vstupem do jídelny). V době oběda si děti mohou zakoupit balenou vodu.

Konkrétní rozvrhy jednotlivých tříd (platné od 10. 6.) Vám do zítřejšího dne zašle zástupkyně pro gymnázium. Připomínám, že děti, které budou zůstávat doma, se budou moct výuky ve škole účastnit prostřednictvím Zoomu (linky budou zasílat vyučující).

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Doplňující informace

Vážení rodiče,

posílám doplňující informace k přijímacím zkouškám, jinak platí všechny informace z mého emailu ze dne 21. 5.

Po vstupu do budovy uchazeči odevzdají vyplněné Čestné prohlášeníBez vyplněného Čestného prohlášení nebude uchazeč moci konat přijímací zkoušky!!! (netýká se našich žáků, kteří již toto prohlášení odevzdávali).

Povinností je rouška, kterou musí mít uchazeč zakrytá ústa a nos. Bez roušky mohou být uchazeči pouze ve chvíli, kdy budou sedět v lavici s požadovanými rozestupy. V době mezi testy i při jakémkoli pohybu po třídě/škole bude rouška povinná.

4./5. 6. – příchod 8:00–8:30 (naši žáci půjdou do svých tříd, žáci jiných škol zůstanou dole ve vestibulu, kde je v 8:30 přijdeme vyzvednout a zavedeme je do učeben)

Po testu z anglického jazyka následuje ústní pohovor – na ten není sestaveno pořadí. Kdo bude spěchat, přihlásí se nám, že chce jít mezi prvními.

9. 6. – příchod 8:00–8:15 (naši žáci půjdou do svých tříd, žáci jiných škol zůstanou dole ve vestibulu, kde je v 8:15 přijdeme vyzvednout a zavedeme je do učeben)

V den přijímacích zkoušek dostane každý uchazeč registrační číslo. Pod tímto registračním číslem budou později (17. 6. odpoledne) zveřejněny seznamy přijatých uchazečů.

Na školní část přijímací zkoušek uchazeči potřebují pouze psací potřeby, svačinu, pití.

Na jednotnou přijímací zkoušku (9. 6.) potřebují uchazeči psací potřeby a rýsovací potřeby. Požadovaná je modrá či černá propisovací tužka, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně.

Vážení rodiče, přejeme Vašim dětem hodně štěstí u přijímacích zkoušek!

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Zápis

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam registračních kódů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

MŠ-2020/2021-01
MŠ-2020/2021-02
MŠ-2020/2021-03
MŠ-2020/2021-04
MŠ-2020/2021-05
MŠ-2020/2021-06
MŠ-2020/2021-07
MŠ-2020/2021-08
MŠ-2020/2021-09
MŠ-2020/2021-10
MŠ-2020/2021-13

Více informací

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

dovolte mi, abych Vás informoval o blížících se přijímacích zkouškách na gymnázium. Činím tak poté, co jsem v posledním týdnu zjišťoval na MŠMT a CERMATu veškeré potřebné doplňující informace.

V příštím týdnu by Vám měly dorazit oficiální pozvánky, které budou obsahovat veškeré informace i časy zkoušek.

Abyste měli informace již nyní, zasílám i takto prostřednictvím e-mailu:

4. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 1. místě v přihlášce (náhradní termín bude 19. 6.)

5. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 2. místě v přihlášce (náhradní termín bude 22. 6.)

Tato školní část přijímací zkoušky sestává z testu z anglického jazyka a ústního pohovoru.

V obou termínech bude začátek (test z AJ) v 8:45 (příchod do školy nejpozději v 8:30, prosíme o průběžný příchod, ne najednou v 8:30) a ústní pohovory od 10:00 (ty budou končit předběžně mezi 12:00–13:00).

Jednotná přijímací zkouška (z ČJ a MA) se bude konat 9. 6. od 8:30 (MA) a 10:55 (ČJ) a na naší škole ji konají pouze uchazeči, kteří měli naši školu na 1. místě v přihlášce. Náhradní termín bude 23. 6.

Uchazeči, kteří měli na 1. místě jinou školu, konají JPZ na této jiné škole. Výsledky ČJ i MA obdrží obě školy.

Test z ČJ bude trvat 70 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Test z MA bude trvat 85 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Změnou, která se týká pouze letošních přijímacích zkoušek z důvodu změněných podmínek přijímacího řízení, je to, že uchazeči nemají možnost podat odvolání v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí.

Místo odvolání je letos zřízen institut tzv. nového rozhodnutí, o nějž může uchazeč žádat v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí. (Konkrétní formulář neexistuje.)

Ředitel školy může vydat nové rozhodnutí (kladné) pouze v případě, že nebyl naplněn vyhlášený počet přijímaných uchazečů (20) a jestliže daný uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení.

Nelze tedy přijmout (na základě nového rozhodnutí) uchazeče, který nesplní kritéria přijímacího řízení (nezískal min. 50 % přepočtených bodů).

Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč obdrží kladné rozhodnutí (či kladné nové rozhodnutí), vyjádří svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dní.

V případě jakékoli změny či další nutné informace Vás budeme kontaktovat.

Přeji krásný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz

www.facebook.com/dinoschools

Více informací

Maturitní termíny

Vážení maturanti,

posílám stručný přehled důležitých termínů:

18. 5. termín odevzdání seznamů četby

1. 6. didaktický test z anglického jazyka (od 13:00)

2. 6. didaktický test z českého jazyka (od 8:00)

15.–16. 6. – ústní maturity od 8:00 do odpoledních hodin (pořadí dle abecedy, bude upřesněno)

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz
www.facebook.com/dinoschools

Více informací

Školka opět v provozu

Vážení rodiče,
od úterý 12. května bude školka opět v provozu. Z organizačních a hygienických důvodů je důležité, aby byly děti předem nahlášeny.

Mateřská škola se řídí následujícími pravidly

Vzhledem k situaci je nutné vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a že děti nebyly v kontaktu s osobami s těmito příznaky.

Bez čestného prohlášení nebude dítě do školky přijato.

Oblečení, které ve školce dětem zůstalo, Vám bude předáno v igelitovém sáčku v den příchodu dítěte, případně se pro něj můžete po domluvě zastavit → Je tedy potřeba, abyste dětem dali čisté a vhodné oblečení k pobytu venku a uvnitř.

Žádáme Vás o dodržování níže uvedených pravidel.

1.      Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance

2.      U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře → dítě je léčeno alergologem, který přesně specifikuje alergii

3.       Převzetí dětí bude probíhat ve venkovních prostorách → Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán

4.      Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou a v jejím areálu je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.

5.      Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky z domova

6.      Všechny děti si přinesou vlastní plastovou lahvičku s pitím, určenou pro pobyt venku

7.      Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ – zahrada, hřiště

8.      Všechny děti si přinesou 2 roušky (každá zvlášť zabalená v igelitovém sáčku, rouška i igelitový sáček budou podepsány).
Důvod: při podezření výskytu onemocnění COVID-19 musí děti i pedagogičtí pracovníci nasadit okamžitě roušky viz Metodický pokyn MŠMT

9.      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.

Lucie Studecká
pověřená vedením MŠ
Lucie.Studecka@dinoskola.cz

240 200 087 / +420 723 849 437

Více informací

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

s ohledem na situaci, která nastala, jsme na doporučení MŠMT od úterý 17. března 2020 do odvolání uzavřeli naši mateřskou školu. Dětem a rodičům budou nadále on-line formou nabízeny aktivity dle vzdělávacího programu Dino-preschool, a to prostřednictvím vyučujících obou oddělení.

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat e-mailem.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pevné zdraví!

Za tým Dino-preschool
Lucie Studecká

Více informací

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,
dnes jste asi všichni z médií zaznamenali mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se od zítřejšího dne, tedy 11. 3., zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole.
Toto opatření se týká samozřejmě i naší školy, konkrétně školy základní a gymnázia (netýká se mateřské školy). Bohužel zatím není jasné, jak dlouho bude toto opatření platit.
Škola se bude maximálně snažit o to, abychom eliminovali negativní dopad na Vaše děti, co se týče zameškání učiva.
Z toho důvodu Vám budou třídní učitelky (na 1. stupni ZŠ rodičům) a učitelé (na 2. stupni a GYM žákům/studentům) zasílat emailem učivo, látku, stránky, materiály, pracovní listy apod.
Vyučující budou maximálně využívat dostupných prostředků pro výuku online – zasílání materiálů, odkazů, možnost využití Skypu aj. komunikačních kanálů.
Učitelé na 2. stupni a gymnáziu budou v době výuky daného předmětu (dle standardního rozvrhu) primárně k dispozici dané třídě (prosím ať žáci/studenti kontrolují své emaily, které dnes nahlašovali svým třídním!).
Konkrétněji Vás budou informovat třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.
Prosím o to, abyste dohlédli na to, že se děti během dní, kdy nebudou navštěvovat školu, budou učit a vypracovávat úkoly od učitelů a nebudou dny trávit „prázdninově“.
Jakmile bude jasné, kdy se žáci a studenti budou moct do školy vrátit, potvrdíme Vám tuto informaci emailem.

Budeme se na Vaše děti moc těšit!

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Helppes

Helppes

V pondělí 2. 3. 2020 nás ve škole navštívili zástupci neziskové organizace Helppes.
Děti si tuto dobročinnou organizaci vybraly mezi jinými na základě hlasování. Líbilo se jim, že pomoc k handicapovaným osobám přichází na čtyřech tlapkách a chtěly tuto organizaci podpořit. Do školy přišli také dva asistenční pejsci, kteří dětem předvedli, co se už v psí škole naučili. Bylo to milé a zajímavé setkání, poděkování patří zejména Vám, rodičům.

Více informací

Odstávka pitné vody – ředitelské volno

Odstávka pitné vody – ředitelské volno

Vážení rodiče i kolegové,
naše škola včera obdržela sdělení od Pražských vodovodů a kanalizací o odstávce pitné vody dne 31. března.
Z tohoto důvodu v tento den nejsme schopni zajistit řádné hygienické podmínky v budově školy.
Na tento den – úterý 31. 3. 2020 – tedy vyhlašuji ředitelské volno na základní škole i gymnáziu.
Ředitelské volno se týká všech žáků, studentů i zaměstnanců.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Masopust 20. 20. 2020

Masopust 20. 20. 2020

Maminky a babičky upekly tradiční masopustní pečivo.

Více informací

Dětské šachové dopoledne

Dětské šachové dopoledne

V pondělí 17. 2. 2020 se děti z našeho šachového kroužku zúčastnily Dětského šachového dopoledne v hotelu Don Giovanni. Na děti čekaly zábavné šachové a logické úkoly. Děti prokazovaly znalost pohybu šachových figur, závodily ve stavění figur do základních pozic, rozpoznávaly šachové figurky  pouze hmatem atd., akci si náramně užily.

Z naší výpravy si nejlépe vedl Honzík N. ze 4. A, kterému byla udělena skleněná turnajová trofej z rukou Inny Puhajkové. Blahopřejeme!

Více informací

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
na loňské Radě rodičů jsme byli požádáni, abychom o případném ředitelském volnu informovali s větším časovým předstihem.
Z tohoto důvodu bych si Vás s více než 2měsíčním předstihem dovolil informovat o následujícím:
Z důvodu zajištění ideálních podmínek během přijímacích zkoušek na gymnázium ve dnech 16. a 17. 4. vyhlašuji v těchto dnech na gymnáziu ředitelské volno.

Ředitelské volno se netýká 1. ani 2. stupně základní školy.

Přehled volna v měsíci dubnu:

9. 4. – velikonoční prázdniny

10. 4. – státní svátek

13. 4. – státní svátek

16. 4. – ředitelské volno na gymnáziu

17. 4. – ředitelské volno na gymnáziu

 

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

 

 

 

Více informací

DINOVINY

DINOVINY

Děti vytvořily na Semináři tvůrčího psaní časopis, který bude fungovat jako web (https://sites.google.com/view/dinoviny) Seminář navíc přijímá další členy – přijmeme kohokoliv, kdo má chuť tvořit, nemusí jít nutně jenom o psaní. Užijeme i nadšené výtvarníky nebo fotografy. Seminář je každou středu nultou vyučovací hodinu.
E-mail: redakce.dinoviny@gmail.com

Více informací

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Zdravíme z Krkonoš, Velké Úpy. Krásně nám přes noc nasněžilo, tak si dnes konečně užíváme pořádnou lyžovačku. 😊

Více informací

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.