Školní poradenské pracoviště

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům.

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům a zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám školy.

Všichni zapojení odborníci nabízejí standardní poradenské služby, které jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou.

Školní poradenské pracoviště tvoří: školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce.

 

Kristina Benešová


Školní výchovný poradce

kristina.benesova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
Každý den po přechozí domluvě

Hlavní rolí výchovného poradce je koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP), koordinace spolupráce školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka, a kariérové poradenství pro žáky základní školy a studenty střední školy.

Kristina

Aneta Prokopová


Školní psycholog

aneta.prokopova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
Každý den po přechozí domluvě

Aneta

Pracovna školního psychologa a školního speciálního pedagoga se nachází ve třetím patře nalevo od schodiště.
Práce školního psychologa zahrnuje aktivity spojené s pedagogy, s žákovskými kolektivy, s jednotlivými žáky, s jejich rodiči a poskytování krizové intervence. Nedílnou součástí této práce je také spolupráce s odborníky v jiných zařízeních, nejčastěji v PPP, SPC apod.
Psycholog poskytuje psychologické poradenství žákům s výukovými, výchovnými nebo osobními potížemi. Kromě individuální práce s jednotlivými žáky psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima.
Při prvním setkání si promluvíme o tom, co Vás přivádí a co od konzultací očekáváte. Ode mě se dozvíte, co Vám mohu nabídnout. Další spolupráce se odvíjí od individuálních potřeb konkrétního klienta, kterému přizpůsobuji techniky práce, počet konzultací i přístup na míru. 

Kristina Benešová


Školní speciální pedagog

kristina.benesova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě

Osobní konzultace je dobré předem domluvit, abych se vám mohla věnovat bez delšího čekání.

Pracovna školního psychologa a školního speciálního pedagoga se nachází ve třetím patře nalevo od schodiště.

Školní speciální pedagog vyhledává žáky a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti. Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

Kristina

Michaela Hozáková


Školní metodik prevence

michaela.hozakova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
Každý den po přechozí domluvě

Školní metodik prevence věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje zejména na prevenci šikany a kyberšikany, závislostí a dalších projevů rizikového chování.

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.