Gymnázium


Jsme soukromé všeobecné gymnázium se zaměřením na výuku cizích jazyků. Kromě samotné výuky angličtiny jako cizího jazyka vyučujeme od primy některé odborné předměty přímo v angličtině. Dalším vyučovaným cizím jazykem je španělština, od tercie pak studentům přibývá ještě němčina či francouzština.

Na vyšším gymnáziu skládají studenti mezinárodní cambridgeské zkoušky IGCSE, po jejichž úspěšném složení vstupují do dvouletého IB Diploma Programme.

Zjistit více
 • Studium na našem gymnáziu je zakončené českou i mezinárodní IB maturitou, která našim absolventům otevírá dveře na nejlepší zahraniční univerzity.
 • Studenti se účastní výměnného programu v naší partnerské škole ve Španělsku.
 • Cizí jazyky vyučují aprobovaní rodilí mluvčí v menších skupinách studentů.
 • Pro školu je typická její rodinná atmosféra.
 • Počet dětí ve třídě bývá obvykle 16.
 • Výuka u nás začíná v 8.45 a nezvoní.
 • Nabízíme individuální přístup, je-li třeba, přizpůsobíme výuku individuálním potřebám studenta.
 • Využíváme služeb vlastního školního poradenského centra: školní psycholožky, speciální pedagožky, metodičky prevence a výchovné poradkyně.
 • Naší snahou je, aby studenty výuka bavila a aby do školy chodili rádi. Podporujeme jejich zvídavost, vedeme je k samostatnosti a důvěře v sebe sama a své schopnosti.
 • Během výuky používáme nejrůznější metody, mj. pracujeme s iPady.
 • Naši studenti nosí uniformy, které podporují jejich příslušnost ke škole a zároveň dotvářejí etický rozměr výuky.
 • Školu tvoří učitelé, proto do našeho pedagogického týmu vybíráme kvalitní a motivované učitele, kteří pracují s nasazením a mají svoji práci rádi.

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří!

studenti gymnázia dino school of prague

Výuka anglického jazyka


Angličtina se stala celosvětově používaným jazykem, a je proto nutné, aby studenti byli nejen schopni anglický jazyk používat k vyjádření vlastních myšlenek a popsání vlastní kultury, ale aby byli také schopni porozumět odlišným způsobům myšlení a jiným kulturním zvyklostem lidí z různých částí světa. Cílem tohoto studijního programu je připravit studenty na jejich plnohodnotné zapojení se do globálního společenství. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle je náš studijní program zaměřen na rozvíjení znalosti anglického jazyka, která bude odpovídat úrovni rodilého mluvčího v jednotlivých jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech a mluvení), což studentům následně umožní plně se zapojit do společnosti se vším, co k tomu patří.

Abychom mohli dosáhnout těchto cílů, náš studijní program respektuje specifické potřeby jednotlivých studentů a je zaměřen na výuku prostřednictvím získávání praktických zkušeností. Studenti tyto zkušenosti získávají skrze vlastní seberozvoj a sebereflexi. Podporujeme u nich kritické myšlení a různé metody učení. Díky tomu mohou rozvíjet dovednosti, které jsou důležité pro jejich osobnostní růst. 

Naše studijní programy v anglickém jazyce jsou navrženy tak, aby podporovaly studenty ve vytváření jejich vlastních individuálních vazeb k jazyku a rozvíjely jejich dovednosti v používání angličtiny. V nižších ročnících gymnázia (a vyšších ročnících základní školy) se zaměřujeme na zlepšování akademických dovedností našich studentů, aby se v posledních čtyřech ročnících na našem gymnáziu mohli efektivněji zapojit do výuky v rámci mezinárodních programů. 

Kurikulum anglického jazyka prima–kvarta:
https://sites.google.com/view/dino-english-curriculum/home

English

Dino Schools of Prague provides a safe and supportive environment that encourages our students to think beyond their immediate surroundings and use their knowledge to become active and responsible citizens in a global society.

English Curriculum:
English has become a global language and it is therefore necessary for students to be able to use the language to express their own ideas and culture but also understand ideas and culture from around the world.  This program is designed to prepare students to enter and fully participate in the the global community.  In an effort to do this, our curriculum endeavors to develop proficiency in all English language skills (reading, writing, listening, and speaking), allowing the students to fully participate in society and all that entails.  
In order to achieve these goals, our curriculum places a great deal of emphasis on the needs of the individual learners while promoting the role of experience.  The focus will be on growing through experience by developing self-awareness, self-reflection, critical thinking skills, learning strategies and other qualities important to development.

Our English curriculum is designed to promote individual connections to the language and develop skills that are related to English Language Arts. We have a strong focus on improving our students’ academic skills in the lower gymnasium (and upper elementary) in order for our students to more effectively participate in our International curriculums in the last four years of our gymnasium.
Links to include:
https://sites.google.com/view/dino-english-curriculum/home

Zkoušky IGCSE


Náš program Cambridge IGCSE je určen pro přípravu studentů na jejich poslední dva ročníky na střední škole a na studium v programu mezinárodní maturity (International Baccalaureate). V průběhu dvou let (od kvinty po sextu) budou studenti studovat pět (5) předmětů dle vlastního výběru. Všichni studenti musí povinně absolvovat matematiku a světovou literaturu a dále si mohou vybrat jeden přírodovědný předmět (biologii nebo fyziku), kterému se budou věnovat. Zbývající dva (2) předměty si studenti vyberou podle svého zájmu. 

Tyto předměty podporují kritické myšlení studentů a umožňují jim rozvíjet klíčové dovednosti, které studenti uplatní v průběhu svého budoucího akademického i profesního života. Studenti mimo jiné získají zkušenosti se studiem a přípravou na zkoušky, které nepochybně využijí při dalším vzdělávání

Zjistit více

Škola poskytuje nezbytnou přípravu ke zkouškám, poplatek za zkoušku však hradí rodiče studenta v lednu šestého ročníku studia (v sextě) na gymnáziu. Poplatek za každou zkoušku je přibližně 70 britských liber. Tato částka se však může změnit.

V současné době nabízíme následující předměty v rámci IGCSE:

 • světová literatura (povinný předmět)
 • obchodní studia
 • sociologie
 • zeměpis
 • dějepis
 • mezinárodní matematika (povinný předmět)
 • biologie (jeden přírodovědný předmět musí být vybrán)
 • fyzika (jeden přírodovědný předmět musí být vybrán)

Studenti si vybírají předměty na konci čtvrtého ročníku (kvarty) a to do 1. května daného roku.

Více na:
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-upper-secondary/cambridge-igcse/  

studenti gymnázia dino school of prague

Cambridge IGCSE


The Cambridge IGCSE exams is the world’s most popular international examinations and are recognized by universities around the world. Our goal with the Cambridge IGCSE is to prepare our students for the challenges they will face when they move on to their next level of education and higher education. The courses will also begin to prepare our students to meet the challenges of a new and complex global society. The course is a two year program that involves work done in the classroom and final exams.

More information

Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE is the world’s most popular international qualification for 14- to 16-year-olds. It is recognized by leading universities and employers worldwide. Cambridge IGCSE will prepare students to enter the IB program by promoting critical thinking skills and effective study habits. These courses challenge students thinking and develop key skills in learning that students will use throughout their academic and professional lives.
Students study for IGCSE in Kvinta and Sexta (Approx. 130 teaching hours over two years) with examinations in the spring of the second year. At DINO, we promote the IGCSE curriculum as a way for students to gain experience with an international curriculum while choosing subjects that they find interesting.

Over the course of two years (Kvinta through Sexta) students will be studying their choice of five (5) subjects. All students are required to take Mathematics and World Literature and can choose one science (Biology or Physics) to study. In addition, students will choose two (2) other subjects of interest.
These courses challenge students thinking and develop key skills in learning that students will use throughout their academic and professional lives. Students will also develop important study and test taking skills that will help prepare them for their further education.

The school provides support for the exams but the payment for the examination’s session is paid by the parents in January of their child’s Sexta year. The cost of each exam is approximately 70 GBP (2023-24 exam session). However, this may be subject to change.
Currently we offer the following courses in IGCSE:

 • World Literature (required)
 • Business Studies
 • Sociology
 • Geography
 • History
 • International Mathematics (required)
 • Biology (choose one science)
 • Physics (choose one science)

More information:
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-upper-secondary/cambridge-igcse/

studenti gymnázia dino school of prague na chodbě

Mezinárodní maturita (IB)


Program mezinárodní maturity je navržen tak, aby naši studenti měli možnost studovat nejen v České republice, ale i na významných univerzitách po celém světě.

Program mezinárodní maturity (IB) představuje skvělý způsob, jak připravit studenty na studium na univerzitě, protože jim pomáhá rozvíjet klíčové dovednosti, které jsou potřebné pro jejich veškeré další vzdělávání. Studenti v programu mezinárodní maturity (IB) jsou vedeni k používání kritického myšlení při řešení problémů a k neustálému sebevzdělávání v průběhu celého života. Studenti se učí důležitým dovednostem, které uplatní při akademickém výzkumu, a také jak efektivně komunikovat své myšlenky prostřednictvím psaného textu a mluveného projevu. Studijní program se snaží zajistit, aby studenti získali všechny dovednosti nezbytné k jejich úspěchu na univerzitě.

Mezinárodní maturita (IB) také přináší holistický přístup k učení, který našim studentům umožní lépe pochopit, jak spolu souvisí znalosti získané v rámci různých předmětů. Studenti si tudíž mohou výuku přizpůsobit svým potřebám a hledat souvislosti mezi různými předměty.

Zjistit více

Programy mezinárodní maturity (IB) se liší od jiných studijních programů tím, že: 

 • vedou studenty všech věkových kategorií ke kritickému myšlení a hlubšímu přezkoumání zavedených stereotypů,
 • byly vytvořeny nezávisle na vládních a státních systémech vzdělávání a využívají kvalitní praktické metody založené na výsledcích výzkumu a na zkušenostech ze škol z celého světa,
 • vedou studenty všech věkových skupin k přemýšlení v lokálních i globálních souvislostech a
 • rozvíjejí schopnosti studentů používat více jazyků.

Naše škola nabízí studentům možnost zvolit si, zda absolvují celý program mezinárodní maturity (IB) nebo si vyberou pouze určité konkrétní předměty. Nicméně všichni studenti musí v septimě a oktávě absolvovat minimálně čtyři (4) předměty mezinárodní maturity (IB). Anglický jazyk a literatura (HL) a španělština B jsou povinné a studenti si dále mohou vybrat dva nebo více dalších předmětů podle svého zájmu.

Studenti, kteří se rozhodnou absolvovat celý program mezinárodní maturity (IB), studují v rámci mezinárodní maturity (IB) šest (6) předmětů včetně základního kurzu zahrnujícího: teorii vědění, seminární práci a splnění aktivit v rámci CAS programu (kreativita/umělecká nebo jiná kreativně zaměřená aktivita, sport/fyzická aktivita a dobrovolnická činnost). Studenti si musí vybrat jeden předmět z každé skupiny a následně si mohou zvolit jeden volitelný předmět navíc. Studenti si vybírají tři (3) předměty, které budou studovat na vyšší úrovni (240 vyučovacích hodin během 2 let), a tři (3) předměty, které budou studovat na standardní úrovni (150 hodin během 2 let). 

Škola poskytuje nezbytnou přípravu ke zkouškám, poplatek za zkoušku však hradí rodiče studenta v lednu osmého ročníku studia (oktáva) na gymnáziu. Poplatek za každou zkoušku je přibližně 70 britských liber. Tato částka se však může změnit.


V případě zájmu o více informací o programu mezinárodní maturity (IB) prosím kontaktujte našeho koordinátora anglického programu na e-mailové adrese
Stephan.starkweather@dinoskola.cz 

  Kurzy: 
  Skupina 1: Studium jazyka a literatury 

  • Angličtina a literatura (vyšší úroveň)
  • Česká literatura (standardní úroveň/vyšší úroveň)

   Skupina 2: Studium jazyků 

  • Španělština B (standardní úroveň/vyšší úroveň)

   Skupina 3: Jednotlivci a společnost 

  • Psychologie (standardní úroveň/vyšší úroveň)
  • Obchodní management (standardní úroveň/vyšší úroveň)
  • Zeměpis (standardní úroveň/vyšší úroveň)
  • Dějepis (standardní úroveň/vyšší úroveň)

   Skupina 4: Přírodovědné předměty 

  • Biologie (standardní úroveň/vyšší úroveň)
  • Chemie (standardní úroveň/vyšší úroveň)
  • Fyzika (standardní úroveň/vyšší úroveň)

   Skupina 5: Matematika 

  • Matematika: analýza a přístupy (standardní úroveň/vyšší úroveň)

  Studenti si vybírají předměty na konci šestého ročníku (sexty) a to do 1. května daného roku.


  Více informací:

  https://www.ibo.org/benefits/  

  studenti gymnázia dino school of prague
  *Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

  For further information about the IB and its programmes, visit http://www.ibo.org

  IB Diploma Programme


  • Mission Statement

   • Dino Schools of Prague provides a safe and supportive environment that encourages our students to think beyond their immediate surroundings and use their knowledge to become active and responsible citizens in a global society.

   Values
   Dino Schools of Prague values

   • A safe environment: In order for our students to succeed in their education, they need to be provided with an environment that allows them to feel comfortable and confident.
   • A supportive environment: The teachers and staff at Dino focus on helping students with their education and to ensure that they are given the encouragement to be independent students and develop a strong sense of community values.
   • Work with the community: We find it important that our students become actively involved in their community, not only just at school but locally and even globally.
   • Active and responsible citizens: At Dino we encourage our students to take responsibility for themselves and encourage them to be reflective in how they view the world around them.
  More information

  DINO Schools of Prague has been a member of the International Baccalaureate Diploma Programme since 2019. The IB Diploma Programme is a rigorous program of studying that is highly regarded by universities around the world. This curriculum offers students the opportunity to study subjects of their choice in depth and teaches students the study skills that will be critical for higher education.
  DINO Schools offers two routes for studying in the last two years of gymnasium (Septima and Oktava). Students have the option to take the full IB Diploma Programme or choosing only specific subjects to study. Students who choose to only take certificates can choose up to six (6) subjects that are offered from the school and are not required to take the Core subjects.

  Students who complete the full IB will have to meet the following requirements:

  Pass 6 subjects of the students’ choosing from 5 groups. Students are required to take three (3) subjects at Higher Level (240 hours of teaching over two years) and three (3) subjects at Standard Level (150 hours of teaching over two years).

  Pass the Core subjects:
  Creativity, Action, Service (CAS):CAS enables students to enhance their personal and interpersonal development by learning through experience. It provides opportunities for self-determination and collaboration with others, fostering a sense of accomplishment and enjoyment from their work. At the same time, CAS is an important counterbalance to the academic pressures of the DP. For more information please click here.
  Theory of Knowledge (TOK):TOK aims to make students aware of the interpretative nature of knowledge, including personal ideological biases – whether these biases are retained, revised, or rejected. TOK also provides coherence for the student, by linking academic subject areas as well as transcending them. It therefore demonstrates the ways in which the student can apply their knowledge with greater awareness and credibility. For more information, please click here.

  Extended Essay (EE):The extended essay is an independent, self-directed piece of research, finishing with a 4,000-word paper. For more information, please click here.
  All students are required to take a minimum of four (4) IB subjects through Septima and Oktava. English Langauge and Literature (HL) and Spanish B are both required and students can choose at least two other subjects.

  The school provides support for the exams but the payment for the examination’s session is paid by the parents in January of their child’s Oktava year. The cost of each exam is approximately 70 GBP. However, this may be subject to change.

  For further information about the IB Program, you can contact our English Coordinator at stephan.starkweather@dinoskola.cz.

  Courses:

  Group 1: Studies in Language and Literature

  • English Language and Literature (Higher Level)
  • Czech Literature (Standard Level/Higher Level)

  Group 2: Language Acquisition

  • Spanish B (Standard Level/Higher Level)

  Group 3: Individuals and Society

  • Psychology (Standard Level/Higher Level)
  • Business Management (Standard Level/Higher Level)
  • Geography (Standard Level/Higher Level)
  • History (Standard Level/Higher Level)

  Group 4: Sciences

  • Biology (Standard Level/Higher Level)
  • Chemistry (Standard Level/Higher Level)
  • Physics (Standard Level/Higher Level)

  Group 5: Mathematics

  • Mathematics: Analysis and Approaches (Standard Level/Higher Level)

  More information:

  https://www.ibo.org/benefits/

  Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


  Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří!


   Informace


   Školné

   Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

   Doprava dětí

   Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

   Stravování

   Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

   Školní poradenské pracoviště

   Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

   Jak se k nám dostanete?

   Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.