Společná cesta od předškolních let až po mezinárodní maturitu

Představujeme jedinečný koncept vzdělávání


Systém výuky ve škole DINO spočívá v propojení tří na sebe navazujících stupňů vzdělávání od mateřské školy přes školu základní, až po gymnázium. Vzdělávání je zaměřeno především na výuku cizích jazyků.
duha

Mateřská škola

Vzdělávání v DINO PRESCHOOL se zaměřuje na všestranný rozvoj dětské osobnosti s důrazem na výuku anglického jazyka.

srdce

Základní škola

Naším cílem je, aby žáky výuka bavila a aby do školy chodili rádi. Zároveň usilujeme o maximální rozvoj každého dítěte.

žárovka

Gymnázium

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl.

Aktuality


Výuka od 10. 6. 2020

Vážení rodiče 6. A, 7. A, Primy B a Kvarty A,

dle rozhodnutí většiny z Vás budou mít Vaše děti od 10. 6. možnost docházet do školy na profilové předměty (v případě Kvarty A na matematiku).

Stejně jako pro žáky 1. stupně, kteří již od 25. 5. do školy docházejí, budou i pro Vaše děti platit následující hygienická pravidla:

–       První den každé dítě na recepci odevzdá Vámi vyplněné Čestné prohlášeníBez tohoto prohlášení nebude nikdo vpuštěn dále do budovy a nebude se moct účastnit výuky!

–       Pokud budete své dítě doprovázet do školy, do budovy smí vstoupit pouze Vaše dítě (rodiče zůstávají před budovou, přičemž dodržují od ostatních 2metrovou vzdálenost a mají zakrytá ústa i nos)

–       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit

–       Každé dítě bude mít zakryta ústa ochranným prostředkem (rouškou) + bude mít s sebou rezervní roušku + sáček na uložení roušky (při hodině či při jídle si lze roušku sundat a uložit do sáčku, při skupinové práci či pohybu po třídě/škole je třeba mít nasazenu roušku)

–       Školní jídelna nebude z hygienických důvodů zajišťovat dopolední svačiny (děti tedy musí mít vlastní svačinu z domu). Kdo bude mít zájem o oběd (vaří se pouze jedno jídlo), musí si jej v systému (Scolarest) objednat (v případě dotazů prosím kontaktujte pí Lebedovou). V jídelně budou (stejně jako ve třídě) děti sedět s rozestupy, před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce (ve škole byly instalovány dávkovače s dezinfekcí, mimo jiné i před vstupem do jídelny). V době oběda si děti mohou zakoupit balenou vodu.

Konkrétní rozvrhy jednotlivých tříd (platné od 10. 6.) Vám do zítřejšího dne zašle zástupkyně pro gymnázium. Připomínám, že děti, které budou zůstávat doma, se budou moct výuky ve škole účastnit prostřednictvím Zoomu (linky budou zasílat vyučující).

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Doplňující informace

Vážení rodiče,

posílám doplňující informace k přijímacím zkouškám, jinak platí všechny informace z mého emailu ze dne 21. 5.

Po vstupu do budovy uchazeči odevzdají vyplněné Čestné prohlášeníBez vyplněného Čestného prohlášení nebude uchazeč moci konat přijímací zkoušky!!! (netýká se našich žáků, kteří již toto prohlášení odevzdávali).

Povinností je rouška, kterou musí mít uchazeč zakrytá ústa a nos. Bez roušky mohou být uchazeči pouze ve chvíli, kdy budou sedět v lavici s požadovanými rozestupy. V době mezi testy i při jakémkoli pohybu po třídě/škole bude rouška povinná.

4./5. 6. – příchod 8:00–8:30 (naši žáci půjdou do svých tříd, žáci jiných škol zůstanou dole ve vestibulu, kde je v 8:30 přijdeme vyzvednout a zavedeme je do učeben)

Po testu z anglického jazyka následuje ústní pohovor – na ten není sestaveno pořadí. Kdo bude spěchat, přihlásí se nám, že chce jít mezi prvními.

9. 6. – příchod 8:00–8:15 (naši žáci půjdou do svých tříd, žáci jiných škol zůstanou dole ve vestibulu, kde je v 8:15 přijdeme vyzvednout a zavedeme je do učeben)

V den přijímacích zkoušek dostane každý uchazeč registrační číslo. Pod tímto registračním číslem budou později (17. 6. odpoledne) zveřejněny seznamy přijatých uchazečů.

Na školní část přijímací zkoušek uchazeči potřebují pouze psací potřeby, svačinu, pití.

Na jednotnou přijímací zkoušku (9. 6.) potřebují uchazeči psací potřeby a rýsovací potřeby. Požadovaná je modrá či černá propisovací tužka, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně.

Vážení rodiče, přejeme Vašim dětem hodně štěstí u přijímacích zkoušek!

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Zápis

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam registračních kódů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

MŠ-2020/2021-01
MŠ-2020/2021-02
MŠ-2020/2021-03
MŠ-2020/2021-04
MŠ-2020/2021-05
MŠ-2020/2021-06
MŠ-2020/2021-07
MŠ-2020/2021-08
MŠ-2020/2021-09
MŠ-2020/2021-10
MŠ-2020/2021-13

Více informací

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

dovolte mi, abych Vás informoval o blížících se přijímacích zkouškách na gymnázium. Činím tak poté, co jsem v posledním týdnu zjišťoval na MŠMT a CERMATu veškeré potřebné doplňující informace.

V příštím týdnu by Vám měly dorazit oficiální pozvánky, které budou obsahovat veškeré informace i časy zkoušek.

Abyste měli informace již nyní, zasílám i takto prostřednictvím e-mailu:

4. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 1. místě v přihlášce (náhradní termín bude 19. 6.)

5. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 2. místě v přihlášce (náhradní termín bude 22. 6.)

Tato školní část přijímací zkoušky sestává z testu z anglického jazyka a ústního pohovoru.

V obou termínech bude začátek (test z AJ) v 8:45 (příchod do školy nejpozději v 8:30, prosíme o průběžný příchod, ne najednou v 8:30) a ústní pohovory od 10:00 (ty budou končit předběžně mezi 12:00–13:00).

Jednotná přijímací zkouška (z ČJ a MA) se bude konat 9. 6. od 8:30 (MA) a 10:55 (ČJ) a na naší škole ji konají pouze uchazeči, kteří měli naši školu na 1. místě v přihlášce. Náhradní termín bude 23. 6.

Uchazeči, kteří měli na 1. místě jinou školu, konají JPZ na této jiné škole. Výsledky ČJ i MA obdrží obě školy.

Test z ČJ bude trvat 70 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Test z MA bude trvat 85 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Změnou, která se týká pouze letošních přijímacích zkoušek z důvodu změněných podmínek přijímacího řízení, je to, že uchazeči nemají možnost podat odvolání v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí.

Místo odvolání je letos zřízen institut tzv. nového rozhodnutí, o nějž může uchazeč žádat v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí. (Konkrétní formulář neexistuje.)

Ředitel školy může vydat nové rozhodnutí (kladné) pouze v případě, že nebyl naplněn vyhlášený počet přijímaných uchazečů (20) a jestliže daný uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení.

Nelze tedy přijmout (na základě nového rozhodnutí) uchazeče, který nesplní kritéria přijímacího řízení (nezískal min. 50 % přepočtených bodů).

Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč obdrží kladné rozhodnutí (či kladné nové rozhodnutí), vyjádří svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dní.

V případě jakékoli změny či další nutné informace Vás budeme kontaktovat.

Přeji krásný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz

www.facebook.com/dinoschools

Více informací

Maturitní termíny

Vážení maturanti,

posílám stručný přehled důležitých termínů:

18. 5. termín odevzdání seznamů četby

1. 6. didaktický test z anglického jazyka (od 13:00)

2. 6. didaktický test z českého jazyka (od 8:00)

15.–16. 6. – ústní maturity od 8:00 do odpoledních hodin (pořadí dle abecedy, bude upřesněno)

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz
www.facebook.com/dinoschools

Více informací

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.