Provoz mateřských škol


 • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
2 chlapci z mateřské školky dino school of prague venku na houpací pružině

Zápis


Soukromá mateřská škola Dino-Preschool, s.r.o. zve k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024.

Sběr přihlášek: e-mail: marketa.mahakova@dinoskola.cz 

Administrativní proces: Po předchozí telefonické dohodě je možné sjednat zápis spojený s prohlídkou veškerých prostor naší mateřské školy kdykoli v průběhu školního roku. Dny otevřených dveří pro nové uchazeče neposkytujeme. Jsme rádi, když se můžeme potencionálním zájemcům věnovat individuálně.

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. Dítě může být přijato do školy i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky mateřské školy. Jakmile se rozhodnete, že chcete Vaše dítě do mateřské školy umístit, je potřeba vyplnit žádost o přijetí a zaplatit jednorázový, registrační poplatek ve výši 2.500,-Kč. Bude Vám též předložena Smlouva o poskytování výuky, kterou je potřeba řádně vyplnit a podepsat oběma rodiči. Nejpozději do nástupu dítěte do školy ještě vyplňujete evidenční list, který je nutné nechat potvrdit u ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Při přijetí do školy ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci stanoví dny docházky a délku pobytu dítěte v mateřské škole. Děti, které byly přijaty, by měly mateřskou školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. Dbáme na vytváření příznivých podmínek pro harmonický rozvoj celého člověka v dané sociální skupině.
Veškeré poplatky najdete v sekci Školné.

Online pohovory: přesná hodina bude domluvena se zákonnými zástupci telefonicky či e-mailem 

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v pořádí s následujícím zohledněním:

1. Věk dítěte před zahájením povinné předškolní docházky
2. Sourozenec v mateřské nebo základní škole/gymnáziu

Pro účely přijímacího řízení bude všem žádostem o přijetí přiděleno registrační číslo

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ a na školním webu . Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou zákonných zástupců.

holka a kluk z mateřské školky dino school of prague venku na pískovišti

Vzdělávací program


Poskytujeme dětem nadstandardní péči v moderně zařízených prostorách. Abychom tuto péči zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři každý pracovní den v době od 8 do 18 hod.

Více o programu

V každé třídě působí anglický lektor, speciálně vybraný pro dané oddělení. Připravuje společně s kmenovým třídním učitelem výuku i herní plány v souladu se školním vzdělávacím programem a je s dětmi v průběhu  celého dne, při všech režimových činnostech, jako je pobyt venku, stravování či odpolední relax time. Samostatně vede řízenou činnost. Anglický jazyk tedy děti neustále obklopuje a stává se tak nedílnou a přirozenou součástí života v naší školce.

Každá třída má svého kvalifikovaného českého pedagoga se znalostí angličtiny, jehož úkolem je napomáhat dětem v adaptaci, svými odbornými znalostmi podpořit anglické lektory při přípravě řízených činností a dbát na propojení anglického programu se školním vzdělávacím programem. Též samostatně plní třídní vzdělávací program.

Značnou pozornost věnujeme předškolní přípravě, kde spolupracujeme s učiteli ze základní školy. Pravidelně k nám dochází i školní psycholog, případně speciální pedagog, kteří nám poskytují patřičná doporučení k přípravě na zápis a napomáhají tak budoucím školákům k snazšímu přechodu na základní školu.

Školka má vlastní  zahradu s moderními herními prvky,  k dispozici jsou nám i  prostory školy,  kde pravidelně využíváme  tělocvičnu a navštěvujeme školní knihovnu.

Vedeme děti k pohybové všestrannosti, nabízíme kurzy lyžování, bruslení, plavání. V průběhu školního roku pořádáme ozdravné pobyty v přírodě.

Nezapomínáme ani na kulturní akce a výlety , kam se dopravujeme našimi školními autobusy.

Zájmové kroužky v odpoledních hodinách  napomáhají rozvíjet talent a prohlubovat zájem u dětí, k dispozici je široká nabídka organizovaná školou.

Dbáme  na racionální stravovací a pitný režim, využíváme vlastní školní jídelnu. Osvojování si správných stravovacích návyků a základů  životosprávy je samozřejmostí.

2 chlapci z mateřské školky dino school of prague venku na houpací pružině

Přehled integrovaných bloků


Děti tráví ve mateřské škole někdy i celý den, chceme proto,
aby se tu cítily dobře a chodily sem rády. V tomto věku jsme pro ně druhým domovem, čemuž odpovídá k i celkové prostředí. Veselé barvy, hračky, různé prolézačky, na zdech obrázky malých umělců, to všechno dohromady vytváří ideální prostředí pro hru i nenásilné učení cizího jazyka. Součástí mateřské školy je přímý vstup na zahradu, která je vybavena herními prvky a prolézačkami

DINO výuková témata

 English below

ROK V DINU – TÉMATA

*Mimo tato témata si vyhrazujeme prostor odběhnout, kam nás zrovna zavede dětská
zvědavost nebo aktuality kolem nás.

*extra:
tučně = naplánováno, normálně = ve stadiu nápadu

ZÁŘÍ
pravidla mateřské školy
● dny, roční období, počasí
● dinosauři
● barvy, tvary, čísla
● léto
● 28. 9. sv. Václav
● extra: 27. 9. Václavské náměstí

ŘÍJEN
zdraví, tělo
● bacily, nemoci
● 28. 10. vznik Československa
● 31. 10. Halloween
● podzim
● extra: 11. 10. bubenický kroužek, návštěva zubaře, kukuřičné bludiště, sběr jablek?

LISTOPAD
jídlo (ve vztahu k tělu a zdraví)
● smysly
● (začátek) domov, rodina
● 2. 11. Dušičky (Den mrtvých)
● 17. 11. Sametová revoluce
● 29. 11. lampionový průvod
● tripartity
● extra: zemědělské muzeum, beseda s někým s tělesným postižením?

PROSINEC
(pokračování domov), prázdniny, kultura
● Vánoce, Chanuka, Kwanzaa
● zima
● 5. 12. Mikuláš
● 8. 12. pečení cukroví s rodiči
● 15. 12. vánoční besídka

LEDEN
sport, dopravní prostředky, zaměstnání
● sníh, led
● 6. 1. Tři králové
● pravoslavné Vánoce
● 22. 1. Lunární nový rok
● extra: okružní jízda metrem – autobusem – tramvají, policejní muzeum?

ÚNOR
pokračování sport, doprava, povolání
● vesmír
● 14. 2. Valentýn
● jarní prázdniny
● lyžařský kurz
● extra: 7. 2. divadlo, planetárium?

BŘEZEN
● Země, příroda, zvířata, ekosystémy
● jaro
● 1. 3. masopust
● 8. 3. MDŽ
● 17. 3. Den svatého Patrika
extra: botanická zahrada, výstava zvířat v Národním muzeu?

DUBEN
lidská sídla (světadíly – země – města – ulice – domy – pokoje)
● změna klimatu, udržitelný život
● naše adresa
● čísla tísňového volání
● Velikonoce
● 22. 4. Den Země
● 28. 4. Čarodějnice

KVĚTEN
rodina, kultura
● 1. 5. Den zamilovaných A První máj (Svátek pracujících)
● opakování: povolání
● 8. 5. Den vítězství v Evropě
● Den matek
● extra: 29. 5.-2. 6. školka v přírodě, Národní galerie?

ČERVEN
● opakování, volná témata
● Den otců
● 22. 6. spaní ve školce
● léto
● opakování: roční období, měsíce, tvary, barvy
● 27. 6. závěrečná besídka


YEAR IN DINO – TOPICS

**Outside of these topics, we reserve space to run off to wherever children’s curiosity or the
news around us takes us.

*extra: bold = planned, regular = an idea

SEPTEMBER
rules of the preschool
● days, seasons, weather
● dinosaurs
● colors, shapes, numbers
● Summer
● 28. 9. sv. Václav
● extra: 27. 9. Wenceslas square

OCTOBER
health, body
● germs, diseases
● 28. 10. vznik Československa
● 31. 10. Halloween
● Fall
● extra: 11. 10. drum circle, dentist, corn maze, apple picking?

NOVEMBER
food (in relation to body and health)
● senses
● (start) home, family
● 2. 11. Dušičky (Day of the Dead)
● 17. 11. Velvet revolution
● 29. 11. lantern parade
● individual parent-teacher meetings
● extra: agricultural museum, a visit from someone with a disability?

DECEMBER
(continue home), holidays, culture
● Christmas, Hannukkah, Kwanzaa
● Winter
● 5. 12. visit from st. Nicholas
● 8. 12. baking cookies with parents
● 15. 12. Christmas Performance

JANUARY
sports, transportation, jobs
● snow, ice
● 6. 1. Tři Králové (Three kings)
● orthodox Christmas

● 22. 1. Lunar New Year
● extra: bus-tram-metro adventure, police museum?

FEBRUARY
cont. sports, transportation, jobs
● Space
● 14. 2. Valentine’s day
● Spring break
● extra: 7. 2. theater, 20. 2.-24. 2. skiing course, planetarium?

MARCH
Earth, nature, animals, ecosystems
● Spring
● women’s day
● 17. 3. st. Patrick’s Day
● extra: botanical garden, National museum animal exhibition?

APRIL
human settlements (continents – countries – cities – streets – houses – rooms)
climate change, sustainable living
● address
● emergency numbers
● Easter
● 22. 4. Earth Day
● 28. 4. Burning Witches

MAY
family, culture
● 1. 5. Lovers’ Day AND May Day (Workers’ Day)
● review: jobs
● 8. 5. Victory in Europe Day
● Mothers’ Day
● extra: 29. 5.-2. 6. School in Nature, National Gallery?

JUNE
review, free topics
● Father’s Day
● 22. 6. sleepover
● Summer
● review: seasons, months, shapes, colors
● 27. 6. Final performance

holka a kluk z mateřské školky dino school of prague venku na pískovišti
Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Harmonogram 2023/2024

Harmonogram 2023/2024

Online omluvenka  • Mimořádné opatření
  • Divadelní představení školkáčků

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.