Informace pro rodiče

Provoz mateřských škol


 • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
2 chlapci z mateřské školky dino school of prague venku na houpací pružině

Zápis


Soukromá mateřská škola Dino-preschool, s.r.o. zve k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Sběr přihlášek: e-mail: marketa.mahakova@dinoskola.cz 

Administrativní proces: Po předchozí telefonické dohodě je možné uskutečnit zápis do naší mateřské školy i v této mimořádné situaci. Je však nutné přijít přesně na Vámi objednaný čas a mít zakrytá ústa a nos respirátorem, popř. rouškou. Dny otevřených dveří pro nové uchazeče se v současné době z důvodu opatření kvůli šíření koronaviru nekonají.

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. Dítě může být přijato do školy i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky mateřské školy. Jakmile se rozhodnete, že chcete Vaše dítě do mateřské školy umístit, je potřeba vyplnit žádost o přijetí a zaplatit jednorázový, registrační poplatek ve výši 2.500,-Kč. Bude Vám též předložena Smlouva o poskytování výuky, kterou je potřeba řádně vyplnit a podepsat oběma rodiči. Nejpozději do nástupu dítěte do školy ještě vyplňujete evidenční list, který je nutné nechat potvrdit u ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Při přijetí do školy ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci stanoví dny docházky a délku pobytu dítěte v mateřské škole. Děti, které byly přijaty, by měly mateřskou školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. Dbáme na vytváření příznivých podmínek pro harmonický rozvoj celého člověka v dané sociální skupině.
Veškeré poplatky najdete v sekci Školné.

Online pohovory: přesná hodina bude domluvena se zákonnými zástupci telefonicky či e-mailem 

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v pořádí s následujícím zohledněním:

1. Věk dítěte před zahájením povinné předškolní docházky
2. Sourozenec v mateřské nebo základní škole/gymnáziu

Pro účely přijímacího řízení bude všem žádostem o přijetí přiděleno registrační číslo

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ a na školním webu . Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou zákonných zástupců.

holka a kluk z mateřské školky dino school of prague venku na pískovišti

Vzdělávací program


Poskytujeme dětem nadstandardní péči v moderně zařízených prostorách. Abychom tuto péči zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři každý pracovní den v době od 8 do 18 hod.

Více o programu

V každé třídě působí anglický lektor, speciálně vybraný pro dané oddělení. Připravuje společně s kmenovým třídním učitelem výuku i herní plány v souladu se školním vzdělávacím programem a je s dětmi v průběhu  celého dne, při všech režimových činnostech, jako je pobyt venku, stravování či odpolední relax time. Samostatně vede řízenou činnost. Anglický jazyk tedy děti neustále obklopuje a stává se tak nedílnou a přirozenou součástí života v naší školce.

Každá třída má svého kvalifikovaného českého pedagoga se znalostí angličtiny, jehož úkolem je napomáhat dětem v adaptaci, svými odbornými znalostmi podpořit anglické lektory při přípravě řízených činností a dbát na propojení anglického programu se školním vzdělávacím programem. Též samostatně plní třídní vzdělávací program.

Značnou pozornost věnujeme předškolní přípravě, kde spolupracujeme s učiteli ze základní školy. Pravidelně k nám dochází  školní psycholog a speciálním pedagog, kteří nám pomáhají s přípravou  na zápis a budoucím přechodem dětí  na základní školu.

Školka má vlastní  zahradu s moderními herními prvky,  k dispozici jsou nám i  prostory školy,  kde pravidelně využíváme  tělocvičnu a navštěvujeme školní knihovnu.

Vedeme děti k pohybové všestrannosti, nabízíme kurzy lyžování, bruslení, plavání. V průběhu školního roku pořádáme ozdravné pobyty v přírodě, nabízíme pravidelnou docházku do solné jeskyně.

Nezapomínáme ani na kulturní akce a výlety , kam se dopravujeme našimi školními autobusy.

Zájmové kroužky v odpoledních hodinách  napomáhají rozvíjet talent a prohlubovat zájem u dětí, k dispozici je široká nabídka organizovaná školou.

Dbáme  na racionální stravovací a pitný režim, využíváme vlastní školní jídelnu. Osvojování si správných stravovacích návyků a základů  životosprávy je samozřejmostí.

2 chlapci z mateřské školky dino school of prague venku na houpací pružině

Přehled integrovaných bloků


Děti tráví ve mateřské škole někdy i celý den, chceme proto,
aby se tu cítily dobře a chodily sem rády. V tomto věku jsme pro ně druhým domovem, čemuž odpovídá k i celkové prostředí. Veselé barvy, hračky, různé prolézačky, na zdech obrázky malých umělců, to všechno dohromady vytváří ideální prostředí pro hru i nenásilné učení cizího jazyka. Součástí mateřské školy je přímý vstup na zahradu, která je vybavena herními prvky a prolézačkami

Přehled integrovaných bloků

Barevný podzim

Září
S Dinem hurá do školky

Říjen
Dino a jeho zdraví

Listopad
Dino v přírodě

Bílá zima

Prosinec
Počítáme s Dinem

Leden
Dino a ledové království

Únor
Dino oslavuje

Přišlo jaro

Březen
Dino a jeho rodina

Duben
Dino slaví Velikonoce

Květen
Dino na olympiádě

Ahoj léto

Červen
Dino a letní radovánky

holka a kluk z mateřské školky dino school of prague venku na pískovišti
Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Harmonogram 2022/2023

Harmonogram 2022/2023

Online omluvenka  • Mimořádné opatření
  • Divadelní představení školkáčků

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.