Informace pro rodiče


Zápis


Soukromá mateřská škola Dino-preschool, s.r.o. zve k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Sběr přihlášek: 20. 4.- 1. 5. 2020 (email nebo datová schránka)

Administrativní proces: 4.- 6. 5. 2020

Online pohovory: 7., 8. a 11. 5. 2020 - přesná hodina bude domluvena se zákonnými zástupci telefonicky či e-mailem 

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v pořádí s následujícím zohledněním:
  1. Věk dítěte před zahájením povinné předškolní docházky
  2. Sourozenec v mateřské nebo základní škole/gymnáziu

Pro účely přijímacího řízení bude všem žádostem o přijetí přiděleno registrační číslo

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ a na školním webu . Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou zákonných zástupců.


Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

holka a kluk z mateřské školky dino school of prague venku na pískovišti

Vzdělávací program


Poskytujeme dětem nadstandardní péči v moderně zařízených prostorách. Abychom tuto péči zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři každý pracovní den v době od 8 do 18 hod.
Více o programu

V každé třídě působí anglický lektor, speciálně vybraný pro dané oddělení. Připravuje společně s kmenovým třídním učitelem výuku i herní plány v souladu se školním vzdělávacím programem a je s dětmi v průběhu  celého dne, při všech režimových činnostech, jako je pobyt venku, stravování či odpolední relax time. Samostatně vede řízenou činnost. Anglický jazyk tedy děti neustále obklopuje a stává se tak nedílnou a přirozenou součástí života v naší školce.

Každá třída má svého kvalifikovaného českého pedagoga se znalostí angličtiny, jehož úkolem je napomáhat dětem v adaptaci, svými odbornými znalostmi podpořit anglické lektory při přípravě řízených činností a dbát na propojení anglického programu se školním vzdělávacím programem. Též samostatně plní třídní vzdělávací program.

Značnou pozornost věnujeme předškolní přípravě, kde spolupracujeme s učiteli ze základní školy. Pravidelně k nám dochází  školní psycholog a speciálním pedagog, kteří nám pomáhají s přípravou  na zápis a budoucím přechodem dětí  na základní školu.

Školka má vlastní  zahradu s moderními herními prvky,  k dispozici jsou nám i  prostory školy,  kde pravidelně využíváme  tělocvičnu a navštěvujeme školní knihovnu.

Vedeme děti k pohybové všestrannosti, nabízíme kurzy lyžování, bruslení, plavání. V průběhu školního roku pořádáme ozdravné pobyty v přírodě, nabízíme pravidelnou docházku do solné jeskyně.

Nezapomínáme ani na kulturní akce a výlety , kam se dopravujeme našimi školními autobusy.

Zájmové kroužky v odpoledních hodinách  napomáhají rozvíjet talent a prohlubovat zájem u dětí, k dispozici je široká nabídka organizovaná školou.

Dbáme  na racionální stravovací a pitný režim, využíváme vlastní školní jídelnu. Osvojování si správných stravovacích návyků a základů  životosprávy je samozřejmostí.

2 chlapci z mateřské školky dino school of prague venku na houpací pružině

Přehled integrovaných bloků


Děti tráví ve mateřské škole někdy i celý den, chceme proto,
aby se tu cítily dobře a chodily sem rády. V tomto věku jsme pro ně druhým domovem, čemuž odpovídá k i celkové prostředí. Veselé barvy, hračky, různé prolézačky, na zdech obrázky malých umělců, to všechno dohromady vytváří ideální prostředí pro hru i nenásilné učení cizího jazyka. Součástí mateřské školy je přímý vstup na zahradu, která je vybavena herními prvky a prolézačkami

holka a kluk z mateřské školky dino school of prague venku na pískovišti

Online omluvenka  • Mimořádné opatření
  • Divadelní představení školkáčků
  • Mikuláš
  • Vánoční tradice
  • Pečení perníčků

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.