Aktuality ze školky

Shrnutí 15. 11. – 26. 11. 2021

Předminulý týden jsme se začali věnovat jídlu a trávení a také jsme se začali pořádně připravovat na vánoční besídku! Intenzivně jsme se věnovali také procvičování předškolních dovedností jako je sluchové vnímání (rozeznávání prvního písmene ve slově a hláskování), prostorová orientace, zrakové vnímání, grafomotorika, počítání atd. Například jak se dětem daří v oblasti sluchového vnímání můžete vyzkoušet s přiloženým pracovním listem. V úterý jsme si pověděli něco málo k významu svátku 17. listopadu.
Tento týden jsme navázali na téma trávicí soustavy, přiblížili jsme si, jak funguje, a děti se dozvěděly něco o různých typech potravin a živin, které z nich můžeme získat. Ve čtvrtek se na děti přišla podívat školní psycholožka, aby nám pomohla odhalit případné nestandardní exprese dětí při různých typech aktivit – předvedli jsme jí proto průřez snad vším, čemu se obvykle ve školce věnujeme. Pokud slečna psycholožka nabyla/nabude dojmu, že by bylo dobré něčemu věnovat individuální pozornost, dá nám samozřejmě vědět.
Moc si vážíme hojné účasti na lampionovém průvodu! Doufáme, že jste si akci užili stejně jako my. Podařilo se nám vytvořit si pohodovou atmosféru. Děkujeme!
Příští týden končí listopad a s ním téma lidského těla, zdraví a jídla. S příchodem prosince se přesuneme k zimě, vánocům a rodině. 🙂 Čeká nás návštěva Mikuláše, a pokud covid dovolí, po dvou letech snad i vánoční besídka in-person. (Nemusíte se ale bát, pokud by nebylo možné besídku uspořádat naživo, už máme praxi v natáčení a editování.)
Na fotkách můžete vidět střípky z uplynulých dvou týdnů, zatímco na videu na vás čeká opičí dráha „trávicí soustava“

The week before last we started talking about food and digestion and we also started preparing for the Christmas performance! We also did intensive practice of preschool skills such as auditory perception (beginning sound recognition and spelling), spatial orientation, visual perception, graphomotor skills, counting, etc., and on Tuesday we talked a little about the significance of the holiday of November 17th.
This week, we followed up on the digestive system, looked at how it works, and the kids learned about the different types of foods and the nutrients we can get from them. On Thursday, a school psychologist came to see the children to help us detect any non-standard expressions of children in various types of activities – so we showed her a cross-section of everything we usually do in kindergarten. Of course, if the psychologist has the impression that it would be good to pay individual attention to something, she will let us know.
We really appreciate the participation in the lantern parade! We hope you enjoyed the event as much as we did. We managed to create a relaxed atmosphere. Thank you!
Next week marks the end of November, and we will say goodbye to the theme of the human body, health and food. With the arrival of December, we will move on to winter, Christmas and family. 🙂 A visit from Mikuláš awaits us, and if the covid allows, hopefully also an in-person Christmas performance after two years. (But you don’t have to worry if it’s not possible to organize the meeting live, we already have experience in filming and editing.)
In the photos you can see fragments from the past two weeks, while in the video the obstacle couse „digestive system“ is waiting for you.

Braillovo písmo

Na fotkách můžete vidět zkoušku braillova písma (cílem aktivity bylo seznámit se s faktem, že nevidomí lidé jej využívají, a také trénovat psaní svého jména a senzo- a jemnou motoriku), aktivitu zacílenou na spolupráci, hrubou motoriku a koordinaci oko-ruka, dále pyšné „vazačky“ mašlí a rozcvičku zaměřenou na držení rovnováhy.

In the photos you can see a braille exercise (the aim of the activity here was to get acquainted with the fact that blind people use it, and also to train writing their name and train sensory and fine motor skills), collaborative activity focused on motor skills and eye-hand coordination, as well as proud „bow tiers“ and a warm-up focused on balance training.

Týdenní shrnutí 8. 11. – 12. 11. 2021

Tento týden nás bylo zejména v první polovině ve školce stále pramálo, což nám bylo líto, na druhou stranu nám to umožnilo věnovat dětem ještě více individuální péče než obvykle. A povedlo se nám tak třeba natrénovat vázání uzlíku a mašličky! Hlavním tématem jinak byly, jak jsem předeslala, lidské smysly, mozek a souvislosti mezi nimi. Děti soustředěně zkoušely, co dovede jejich zrak, sluch, chuť, čich i hmat. Kaitlyn do aktivit zapojila také trénink čísel a já s dětmi věnovala čtvrtek oslavě svatého Martina. Vyrobili jsme si každý svého bílého koně, pověděli jsme si, čím byl Martin výjimečný, ukázali jsme si na kalendáři, kdy máme kdo svátek, a „zatancovali“ jsme si takové malé svatomartinské divadýlko, z něhož jen maličký kousek posílám na ukázku.
Příští týden se budeme věnovat dalším orgánovým soustavám. Konečně nám ze školy půjčili figurínu, na které si můžeme všechny orgány ukázat, tak věřím, že nám to půjde krásně a děti si toho hodně zapamatují. Nezapomeňte, že ve středu je školka zavřená při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.
A na závěr pozvánka: v úterý 23. listopadu chystáme lampionový průvod! Vyrážíme a vracíme se do školky, obejdeme malý okruh po okolí. Více informací najdete na nástěnce u vchodu do školky.
Na fotkách můžete vidět zkoušku braillova písma (které se děti samozřejmě učit nemusí; cílem aktivity zde bylo seznámit se s faktem, že nevidomí lidé jej využívají, a také trénovat psaní svého jména a senzo- a jemnou motoriku), aktivitu zacílenou na spolupráci, hrubou motoriku a koordinaci oko-ruka, dále pyšné „vazačky“ mašlí a rozcvičku zaměřenou na držení rovnováhy.

This week, especially in the first half, there were still very few of us in the preschool, which was sad, but on the other hand it allowed us to give our children even more individual care than usual. And so we managed to practice tying a knot and a bow! Otherwise, the main topic, as I mentioned in my previous e-mail, was the human senses, the brain and the connections between them. The children tested what their eyesight, hearing, taste, smell and touch could do. Kaitlyn also involved number training in her activities, and I and the children dedicated Thursday to St. Martin’s Day. We each made our own white horse, we talked about what had made Martin special, we pointed out on the calendar when our respective namedays were, and we „danced“ a small St. Martin’s theater, of which I send only a small piece to show.
Next week we will focus on other organ systems. Finally, they lent us a dummy from the school, on which we can show all the organs, so I believe that we will do well and the children will learn a lot. Remember that the kindergarten is closed on Wednesday on the occasion of our public holiday.
And finally, an invitation: on Tuesday, November 23, we are preparing a lantern parade! We set off and return to the preschool, we go around a small circuit around. You can find more information on the notice board by the entrance to the preschool!
In the photos you can see a braille exercise (which, of course, children do not have to learn; the aim of the activity here was to get acquainted with the fact that blind people use it, and also to train writing their name and train sensory and fine motor skills), collaborative activity focused on motor skills and eye-hand coordination, as well as proud „bow tiers“ and a warm-up focused on balance training.

Týdenní shrnutí 1. 11. – 5. 11. 2021

Tento týden jsme se v poměrně komorní sestavě tematicky věnovali především fungování srdce a správné péči o zuby. Mimo to jsme procvičovali spoustu předškolních dovedností: dějovou souslednost, schopnost vyprávět (vyjadřovat se celými větami), předložky, tvorbu nadřazených/podřazených pojmů a zrcadlení. Nebojte, budeme v tomtéž pokračovat i v příštích týdnech (koneckonců to je pointou školky), takže ani ti, kteří tento týden chyběli, nebudou o tuto přípravu ochuzeni.
V rámci výuky o lidském těle koukáme na seriál Byl jednou život, kteří jistě mnozí z vás znají. Tento týden jsme dokoukali šestý a sedmý díl, tematicky tak, jak korespondují s tím, o čem si zrovna povídáme (krev, srdce). Pokud je děti promeškaly a chtěli byste to dohnat, jsou na youtube.
Příští týden se budeme věnovat zejména lidským smyslům – co nám umožňují a také jaké to je, když některý z nich správně nefunguje.
Jak jsem vás informovala ve zvláštním e-mailu, v úterý, čtvrtek a pátek budu k dispozici pro tripartitní schůzku (učitel + rodič + dítě)! Máte-li o takové setkání zájem, zapište si termín do tabulky, kterou najdete v odkaze níže.

Fotky: pobyt na zahradě, „krvinky“ roznášející kyslík po těle a podvečerní chvilka s knihou 🙂

 This week, in a relatively small group, we focused mainly on the functioning of the heart and proper dental care. In addition, we practiced a lot of preschool skills in Czech: story sequence, the ability to narrate (to express themselves in whole sentences), prepositions, the creation of umbrella terms and mirroring. Don’t worry, we will continue to do the same in the coming weeks (after all, it is the point of the preschool), so even those who missed this week will not be deprived of these exercises.

As part of the teaching about the human body, we are watching the series Once Upon a Life, which many of you know. This week we finished the sixth and seventh episodes, thematically as they correspond to what we are talking about (blood, heart). If your kids missed them and you’d like them to catch up with us, they are available on youtube.
Next week, we will focus on the human senses – what they enable to do and also what it’s like when one of them doesn’t work properly.
As I informed you in a separate e-mail, on Tuesday, Thursday and Friday I will be available for a tripartite meeting (teacher + parent + child)! If you are interested in such a meeting, write down the date in the table you will find in the link above.

Photos: playing in the garden, „blood cells distributing oxygen throughout the body“, and an early evening with a book 🙂

Týdenní shrnutí 25. 10. – 27. 10 2021

Minulý týden ve školce byl krátký a intenzivní. Vrcholem byla samozřejmě úterní oslava Halloweenu! Pro děti jsme připravily spoustu aktivit, které si, troufám říct, moc užily. Pondělí jsme si udělali krásně podzimní a šli jsme i nachytat rychle ještě nějaké to „déčko“, než na nás definitivně zaútočí sychravá tvář podzimu. Středu jsme pak věnovali povídání o české republice a jejích symbolech (státní vlajka, hymna, znak).
V posledních týdnech jsme se seznámili s existencí a využitím znakového jazyka a s pomocí osvětového instagramového profilu @ne_slysim jsme se naučili vyjádřit znakovým jazykem dny v týdnu. Některé děti na tom stále pracují, někdo to chytil hned. Doporučuji, pokud máte přístup na instagram, na profil mrknout a zkusit si s dětmi znakovat!
Chtěla jsem vás také ubezpečit, že už všechny děti výborně ovládají zásady stolování a nemusíte se tudíž zdráhat zvýšit požadavky na jejich stolovací návyky i doma. Všechny děti (ač občas až po upozornění) vědí, jak se správně drží vidlička, nůž i lžička, umí efektivně krájet a vědí, že mají sedět čelem ke stolu, s nohama směřujícíma k zemi a s lokty mimo stůl. Nedělá jim problém ani držet se našeho pravidla slušnosti, kdy sedíme, dokud všichni nedojedí.
Od zítřka, s příchodem listopadu, ještě zůstaneme u našeho těla! Povíme si, jakou má co funkci, a zaměříme se také na jídlo a na význam jednotlivých složek potravy.

Týdenní shrnutí 18. 10. – 22. 10. 2021

Tento týden jsme se věnovali zejména dvěma věcem: bacilům a geometrickým tvarům. Řekli jsme si, co to ty bacily jsou a s Kaitlyn děti absolvovaly krásnou názornou ukázku (kde bacily byly zastoupeny třpytkami) toho, jak se bacily šíří, jak se proti nim bránit a jak moc pořádně je potřeba si mýt ruce, abychom se jich zbavili. Téma bacilů jsem využila i pro aktivity, kde děti trénovaly třídění podle tvaru a podle barvy a také koncept sloupečků a řádků. Tvary trénovaly překvapivě dobrovolně a nadšeně 😄 také při hře, kterou můžete zahlédnout na přiložených „boomeranzích“.
Během odpočinku jsme začali postupně koukat na díly seriálu Byl jednou jeden život, který je jako každý rok naším nedocenitelným parťákem ve vysvětlování anatomie a fyziologie lidského těla.
S Kaitlyn děti také zkoušely vázat tkaničky a se mnou si zazpívaly Jaro, léto, podzim, zima, Prší, prší a Kočka leze dírou.
Příští týden bude poněkud netradiční: zítřek proběhne ještě normálně, ale v úterý nás čeká oslava Halloweena! Zejména dopoledne děti čeká tematický program, počítáme s maskami (ale povinné samozřejmě nejsou). Od středy mají školáci prázdniny, my ale jedeme dál (ačkoliv plavání ve středu odpadá), jen ve čvrtek je státní svátek a školka je zavřená.

Logopedická cvičení začínají již 8.45 hod a pro domácí trénink jsou zde básničky na trénink.

Svačina
Povídala myši myš,
že objevila novou skrýš.
Honzík nejí svačiny
schovává je ve skříni.

Myšky se tam vydaly
a svačinu spapaly.
Když Honzíku nemáš hlad
svačinu si nemáš brát.

Čerti a čertidla, vařila povidla
a malý čertíček spálil si prstíček,
když chtěl osladit svůj mlsný jazýček.

Týdenní shrnutí 11. 10. – 15. 10. 2021

Tento týden jsme se už naplno věnovali lidskému tělu. Postupně objevujeme, z jakých všech „součástek“ se naše tělo skládá a co k čemu slouží. Dorazil taky veliký teploměr, který nyní máme hned za dveřmi na zahradu, tak jsme nastudovali, jak funguje a co jaká teplota znamená – a jak bychom se do ní měli obléci, abychom byli spokojení a hlavně zdraví. Děti také nadále procvičovaly jemnou motoriku, čísla a barvy.Ve čtvrtek si děti moc užily divadelní představení (ze kterého pochází přiložené fotky)! Program začínal scénkou „ze školky pro bubáky“, po které následovala dlouhá část, do které děti byly přímo zapojeny. Trvalo to téměř hodinu a půl a děti byly celou dobu plně zaujaty. Krása!
Příští týden budeme pokračovat v prozkoumávání lidského těla, zejména v kontextu zdraví a nemoci.

Týdenní shrnutí 4. 18. – 8.10. 2021

Tento týden jsme se věnovali, stručně řečeno, částem těla a dinosaurům. Anglicky si děti části těla procvičovaly pomocí hry Sausage game, která vznikla improvizovaně na masopust a našla si velkou oblibu – zeptejte se dětí, snad vysvětlí! Kaitlyn se mimo to s dětmi věnovala také pletení copánků a vázání uzlíků (trénink jemné motoriky). Opozdila se dodávka venkovního teploměru, který jsme měli objednaný, oblékání se podle počasí jsme proto museli odložit – dalo mi to ale příležitost zrealizovat nápad, který jsem si dlouho schovávala, a neskromně řeknu, že to byl největší hit tohoto týdne: archeologická výprava na naše pískoviště. 🙂 Děti si nejprve vymodelovaly dinosauří kosti ze samotvrdnoucí modelovací hmoty a (jak mě někteří z vás načapali při čtvrtečním příchodu do školky) pak si je vyhrabaly ze své sekce paleontologického naleziště!
Jelikož teploměr nakonec dorazil, příští týden se vrhneme na to ochlazování, oblékání se a ochranu zdraví. A ve čtvrtek nás čeká pantomimové vystoupení!

Fotky: trénink řazení podle velikosti (největší/nejmenší, nejdelší/nejkratší atp.), loutkové divadýlko, kde je vidět i ten náš netradiční kalendář, dinosauři ožírající části těla svých obětí podle instrukcí, a video, které lépe než fotky zachycuje nadšení malých paleontologů 🙂

Týdenní shrnutí 27. 9. – 1. 10. 2021

Tento týden jsme si, ač v komornějším složení, moc užili! V rámci povídání o sv. Václavovi jsme si prohlédli české mince, děti objevily klasickou výtvarnou techniku – frotáž (to je to, když dáte nějaký relativně plochý předmět pod papír, přejedete přes to pastelkou nebo voskovkou a ono se vám to tam „obtiskne“. Určitě známe všichni z dětství, ale málokdo z nás asi věděl, jak tuto techniku nazývají profesionálové :-), trénovaly jemnou motoriku, grafomotoriku a rytmus a už opravdu hezky dovedou pojmenovat počasí. 
Příští týden tedy budeme moci navázat tím, co si do jakého počasí obléci, abychom byli zdraví, a dále se budeme věnovat našemu tělu a zdraví.

Týdenní shrnutí 20. 9. – 24. 9. 2021

Tento týden jsme se věnovali počítání (už jsem zaznamenala velké pokroky), počasí a opakování ročních období. Ke dnům v týdnu a měsícům jsme se zatím letos nepropracovali, ale to je OK. Dle plánu jsme si pověděli něco o Koreji a ve středu jsme oslavili příchod podzimu korejským „díkuvzdáním“ chuseok. Vyzdvihly jsme význam úrody, trávení času s rodinou i tradiční sváteční aktivity. Na základě četby knížky Juna’s jar děti dokonce ochutnaly kimchi, to se ale dle očekávání nesetkalo moc s úspěchem. 😄 Naopak sladké knedlíčky mochi (jsou japonské, ale podobné pravým korejským songpyeon, které se mi v Praze nepovedlo sehnat), měly ohlasy velmi pozitivní, a to i přestože jsem dětem v půlce ochutnávky odhalila, že náplň je vyrobena z červených fazolí. 🙂
Příští týden se přehoupneme do října, čímž se tematicky posuneme definitivně do podzimu a začneme se bavit o našem těle a zdraví. A zítra se budeme věnovat určitě nejvíc svatému Václavovi!

Týdenní shrnutí 13. 9. – 17. 9. 2021

Tento týden jsme se zabývali po ročních obdobích částmi dne česky i anglicky (ráno (morning), dopoledne (morning), poledne (noon), odpoledne (afternoon), večer (evening), noc (night).
Představili jsme si náš velký třídní kalendář (vyfotím vám jej někdy v příštích dnech), který poměrně netradičním, ale přehledným způsobem ukazuje celý rok 2021, všechna roční období, měsíce, dny a významné události – kromě státních svátků např. taky narozeniny všech lidí ve školce. Díky tomu se můžeme všichni společně těšit na ty nejbližší (a taky se psychicky připravovat na prosinec, kdy slaví narozeniny snad půlka třídy 😄)!
Zpívali jsme a tancovali a v závěru týdne jsme poprvé zkusili pracovat s čísly a s počátečními písmenky (Co slyšíš za zvuk na začátku slova…?).
Vyzkoušeli jsme také, jestli všechny děti dokážou odpovědět na otázky „Jak se jmenuješ celým jménem?/Jaké je tvoje příjmení?“ a „Kolik je ti roků?“ Většina zvládá, doporučuji vyzkoušet doma – můžete si povědět, jaké je celé jméno vás rodičů a sourozenců a třeba si i vysvětlit, proč je příjmení všech společné, případně různé!
Slíbila jsem info ohledně správného držení tužky – zde je:
Je důležité průběžně kontrolovat, že dítě správně drží tužku. Čím déle bude kreslit/psát špatně uchopenou tužkou, tím hůř se mu to bude přeučovat. Jak jsem zmínila minulý týden, nejde o žádný „administrativní výmysl“, nýbrž o důležitý praktický skill, který dětem výrazně usnadní nácvik psaní a používání psaní ve výuce. Děti pravděpodobně i po upozornění tužku za chviličku přechytnou zase špatně – opět a opět opravujte a připomínejte. Jaký je správný úchop tužky? Ten špetkový – na trojhranné tužce má palec, ukazovák a prostředník každý svoji stranu = prostředník tužku podpírá!, palec ani prostředník nepředbíhají ukazovák. Víc všude na internetech, např. zde. Vždy věnujte pozornost také tomu, jestli správně sedí (čelem ke stolu, nohy na zemi).
Přikládám i fotku: úchop vlevo nahoře je ten správný. Vedle, vpravo nahoře je to, co dělá naprostá většina dětí v naší třídě, které s úchopem mají problém. Obvykle už stačí říct „Hlídej si tužku!“ nebo „Pozor na ten prostředníček“ a vědí přesně, co je špatně – ale je potřeba to připomínat. Spodní obrázky ukazují další objevující se chybné varianty.
Definitivně se k nám, zdá se, nastěhoval podzim, čímž vás prosím, abyste se ujistili, že děti mají ve školce dostatek vhodného oblečení. Bylo by super, kdyby měly i holínky a pláštěnku nebo jiné „deštivé“ alternativy, abychom nemuseli trávit celé dny za nepříznivého počasí uvnitř.
Příští týden si podzim pořádně přivítáme. Kromě prvního podzimního dne, který bude ve čtvrtek, se seznámíme taky s korejským národním svátkem, tzv. korejským díkuvzdáním, chuseok. Chuseok slaví konec léta, sklizeň a úrodu (tedy něco jako dožínkové slavnosti).
Tento pátek a vždy jednou za dva týdny několik následujících pátků budu ve školce bohužel nepřítomna, neb studuji dálkově vysokou školu. V těchto dnech mě v odpolední aktivitě s Big Kids a po zbytek odpoledne obvykle zastoupí paní učitelka Šárka.
Na fotkách: děti si poprvé užívají náš nově vybavený „fun room“; hřiště v blízkosti školky; standing ovation Vivaldiho Čtyřem ročním obdobím, která jsme zvládli celá! během pondělního odpočinku a u toho jsme vedli diskuzi na téma, které roční období zrovna hraje. Děti to docela i trefovaly! :-)

Týdení shrnutí 21. 6. – 25. 6. 2021

Máme za sebou týdny, ve kterých jsme především opakovali písmenka, počítání a další „základní“ předškolácké dovednosti, a opakovali jsme básničky a písničky, které jsme poté nahráli na video, které stejně jako na vánoce zpracuju do YouTube „besídky“. Jelikož se hodně střídalo složení dětí, ustoupila jsem od snahy dopilovat divadélko Sv. Václava, místo toho jsme v klidu dotrénovali, co už jsme znali, a nahrávali jsme v různé dny, aby každé dítě bylo alespoň u některého „čísla“.
Bravurně jsme zvládli přespání ve školce. Počasí nemohlo být lepší, děti šly odpoledne k fontáně, večer byla pizza, pak film, do toho nám zapadalo slunce… no idylka! Za stejně nádherného počasí jsme si užili i výlet do Krtkova světa, kde si děti do sytosti zadováděly a ještě jsme se mohli pokochat pohledem na páva, který speciálně pro nás rozvinul svá ocasní pera. 🙂
V příštích dnech už se vyloženě jen rozloučíme se školkou, zkusíme si vzpomenout, co všechno jsme se letos naučili – a přivítáme prázdniny! Ve středu děti dostanou vysvědčení.

Shrnutí 31. 5. – 4. 6.

Tento týden byla jistě největším zážitkem návštěva pana kouzelníka. Děti byly zaujaté celou hodinu a půl a skvěle se bavily. Hlavní náplní naší práce tento týden byly geometrické tvary a zrcadlení. Některé děti názvy tvarů i techniku princip zrcadlení už ovládají bravurně, některé s tím ještě dost zápasí. Můžete využít obrázky v příloze a vyzkoušet doma se svojí ratolestí. Krásné počasí nám tento týden umožnilo užít si dost času na zahradě i mimo „outside time“ a také tělocvik s Honzou na školním hřišti.
Důležitou konverzací, kterou jsem s dětmi měla ve čtvrtek, bylo téma autonomie nad vlastním tělem – jejich tělo patří jim, bez dovolení na ně nikdo nesmí sahat, zejména na části těla, které se podílí na produkci dětí. Totéž platí opačným směrem – ani oni nesmí bez dovolení sahat na ostatní. Zmínili jsme výjimky (doktor, rodiče), ale že i ti by měli vysvětlit, proč a co se chystají dělat. Konverzace volně navazovala na téma rodiny z před pár týdnů a také na zcela běžné situace, kde si děti z legrace sahají navzájem mezi nohy a podobně sahají i mě a Kaitlyn (sahání na prsa, plácání po zadku, i přes opakované vysvětlování, že to není OK). Kromě dodržování určitých společenských konvencí je toto téma důležité i jako „prevence“ či lepší informovanost dětí v boji proti sexuálnímu zneužívání (tento aspekt jsem s dětmi nijak nezdůrazňovala a nechci vás děsit, dodávám jen zde pro úplnost.
Příští týden budeme pokračovat v tréninku předškolních dovedností a v přípravě na besídku.

Shrnutí 24. 5. – 28. 5.

Tento týden jsme se intenzivně věnovali umění, jak jste si jistě všimli z výzdoby a možná taky nějakých temperových barviček na předloktích, čelech a nosech. 😄 Vysvětlili jsme si, že existují otázky, na které existuje správná odpověď (Jakou barvu mají tvoje oči? Kolik je 1+1?), ale také otázky, které správnou odpověď nemají (Líbí se ti moje oči? Mám pěkný obrázek? Máš rád matematiku?). Ukázali jsme si několik nejslavnějších obrazů a soch v historii lidstva a pověděli jsme si o jejich autorech – děti tak zjistily, že obrazy, které dnes stojí tolik, co celý ostrov, se některým z nich vlastně vůbec nelíbí, a ani v době vzniku často nebyly kladně přijaty. Důležité ale bylo, že jejich autoři přišli s něčím novým a že svým uměním vyjadřovali svoje pocity a trápení. Propojit téma umění s tématem emocí bylo především cílem tohoto týdne. Tomu se dál průběžně věnujeme s knížkou Emušáci – Ferda a jeho mouchy.

Kaitlyn přizpůsobila lekce tréninku písničky na závěrečnou besídku a věnovali se s dětmi aktivitám spojeným s dinosaury. 🙂 I já s dětmi začala trénovat, zatím nebudu víc prozrazovat, ačkoliv se to jistě brzy od dětí dozvíte. 😄 Besídku plánujeme opět natočit a sdílet s vámi přes YouTube jako v minulém pololetí.
Příští týden nás čeká netrpělivě očekávaný Den dětí a s ním přehoupnutí do června.

Shrnutí 17. 5. – 21. 5.

Tento týden jsme oproti plánu vsunuli do programu povídání o našem mozku! Zatímco Kaitlyn poctivě pokračovala v představování dalších a dalších vzdálených světových kultur našim dětem (Indie, původní obyvatelstvo severní Ameriky, Austrálie, Egypt …), se mnou se děti krátce zaměřily na všechny ty věci, které dovedeme a za které vděčíme našemu mozku. Díky karetní hře “válka” (přebíjená) jsme intenzivně trénovali větší/menší čísla a díky povídání o tolika různých kulturách jsme měli nevídané množsví příležitostí zatancovat si, pokaždé na jinou hudbu! Soustředili jsme se také na lepení, protože v tom máme i mezi předškoláky velké mezery (kam napatlat lepidlo, kolik ho tam napatlat atp.)

Příští týden už se ke kultuře a umění přidám i já. V následujících týdnech pak máme v programu kromě opakování také “volná témata”, tzn. chystáme se věnovat různým oblastem, které považujeme za důležité, a neměli jsme doposud prostor se jim dostatečně věnovat. Máte-li návrhy, co bychom měli do konce roku ještě zařadit do výuky, rády je přijmeme!

Shrnutí 10. 5. – 14. 5.

Tento týden jsme si pověděli, jak se „dělají děti“ – pověděli jsme si o biologických rodičích i o tom, že většina dětí s nimi také vyrůstá, ne však všechny. Vyrobili jsme krásnou nástěnku se všemi možnými typy rodin, co nás napadly!
Využili jsme dvou vyloženě letních dní – pondělí a úterý – a přesunuli jsme se ven i na společné aktivity. Dobře jsme udělali, protože zbytek týdne byl naopak tolik upršený, že jsme většinu volného času trávili uvnitř. Učíme se také rozpoznávat různé emoce a pracujeme na prostorovém vnímání.
Dál jsme se přesunuli k tématu kultury; Kaitlyn si s dětmi povídala o rozdílech v oblečení, jídle, chování, architektuře atd. v různých zemích a taky s nimi např. postavila Velkou Čínskou zeď z Lega a ve čtvrtek si při příležitosti oslav konce Ramadánu přiblížili islám.
Příští týden
budeme pokračovat v tématu kultury, jehož nedílnou součástí je kromě způsobu života i umění.

Shrnutí 3. 5. – 7. 5. 2021

Tento týden jsme si povídali o rodině, o emocích, a nezapomněli jsme ani na Den Matek a Den Vítězství. Začali jsme od začátku po pořádku číst knížku Emušáci – Ferda a jeho mouchy na podporu emoční inteligence u dětí. Naučili jsme se taneček Kolo, kolo mlýnský a Kaitlyn s dětmi trénovala i anglickou písničku o rodině. Anglicky si děti zopakovaly taky slovíčka pro členy rodiny.
Příští týden budeme v těchto tématech pokračovat. K velké radosti všech zúčastněných děti opět chodí cvičit s Honzou, a kromě páteční předškolní přípravy máme nyní ještě jednu, v pondělí. Chodí za námi speciální pedagožka ze školy a účastní se všechny děti.

Shrnutí 12. 4. – 16. 4. 2021

Tento týden jsme se věnovali přírodě. Procvičili jsme jména členů zvířecích rodin na farmě (myslím, že už to jde líp), naučili jsme se písničku Když jsem já sloužil a na pracovních listech, které jsem vám posílala minulý týden, jsme pokračovali v rozvoji našeho sluchového vnímání.
S Kaitlyn i se mnou děti trénovaly kromě rozeznávání hlásek také počítání a povídaly si o tom, co dělá přírodě špatně a co dobře a co můžeme dělat, abychom jí pomohli. Vyrazili jsme na první sbírání odpadků (máme za tím účelem pro všechny dětské pracovní rukavice) – a to byl zážitek, kolik odpadků jsme našli na trase školka – naše oblíbené „modré“ hřiště! V minulých letech jsme tyto vycházky pořádali frekventovaně, kvůli aktuální hygienické situaci jsme se ale dohodli, že letos nakonec půjdeme už jen jednou, za pár týdnů (dám vědět, až to bude aktuální), pravděpodobně na stejnou trasu podívat se, kolik nových odpadků tam lidé stihli nahromadit.
Příští týden se budeme hlouběji zabývat ochranou životního prostředí. Určitě nám budou opět asistovat naše oblíbené knížky s příběhy opravdových lidí – je mezi nimi mnoho environmentalistů. Už jsme si četli o Rachel Carson a Xiuhtezcatlovi Martinezovi a čeká nás např. David Attenborough. Jeho dokumenty (ty nejnovější jsou i na Netflixu) jsou mým tipem pro domácí „screen time“.

Shrnutí 29. 3. – 9. 4.

V uplynulých týdnech jsme se věnovali v první řadě samozřejmě tématu Velikonoc. Po nějaké době jsme zase vyzkoušeli logické řady a dětem, zdá se, nedělaly sebemenší problém, což bylo super! Skrz jaro jsme se plynule přesunuli ke zvířátkům – pokusně jsem otestovala znalost pojmenování hospodářských zvířat a jejich mláďat a nebojte, budeme se jim věnovat i po návratu k fyzické výuce. Na zvířatech jsme vyzkoušeli i další předškolní dovednost – určit, kde se ve slově nachází konkrétní hláska. Několik pracovních listů jsme zvládli na ZOOMu, záměrně jsem jich ale připravila víc, abyste si to mohli zkusit v klidu individuálně a zjistili, jak na tom vaše dítě je. Najdete je v příloze (nebo jste je obdrželi už v zoomovém e-mailu na předvčerejšek).
I s Kaitlyn se děti soustředily na zvířata – naučili se anglicky názvy zvířat, která žijí u nás. Povídali si o životním cyklu motýla, o tom, že mnoho zvířat se právě na jaře rodí nebo probouzí po zimě, nebo třeba o tom, že některá zvířata se rodí živá a některá z vajíček. Trénovali taky části těla a počítání.
Příští týden se konečně ponoříme do našich dubnových témat: kromě zvířat a rostlin jsou to taky klimatické změny a globální oteplování a udržitelný způsob života (recyklace, šetření zdroji, opatrování přírodních zdrojů). 22. dubna je Den Země!

První JARNÍ týdenní shrnutí

Tento týden jsme na tématech Ulice a Jarní kytičky trénovali spoustu předškolních dovedností. Zpívali jsme Travička zelená (věděli jste, že má dvě sloky? Já ještě minulý týden ne.🙂), natrénovali svoji adresu a procvičovali jsme antonyma – slova opačného významu. Přikládám seznam (je jich určitě víc, s těmito jsme pracovali my). Bylo by dobré, kdybyste si je s dětmi prošli, a pokud to pro ně bude problematické, občas to potrénovali.
S Kaitlyn si děti zopakovaly předložky, a procvičily tvary a počítání. Povídaly si také o zvířatech a jejich habitatech. To nás čeká brzy i v češtině.
Příští týden strávíme především v tématice Velikonoc spolu s jarní přírodou. V pátek ZOOMovací lekce nebudou, neb je státní svátek, stejně jako samozřejmě to následující, Velikonoční pondělí.

Týdenní shrnutí 8. 3. – 12. 3. 2021

Tento týden děti procestovaly svět se mnou a Amelií Earhartovou. 🙂 Každý den jsme navštívili jeden světadíl (Evropa, Asie, Antarktida, Afrika, Amerika, Austrálie+Oceánie) a zabavili jsme se několika aktivitami odkazujícími vždy na pár zemí daného kontinentu. (např. v Asii jsme se stavili do Ruska – pracovní list s matrjoškami, do Číny – vyzkoušeli jsme si psát čínské znaky, dokonce čajem!, a do Indie – původ arabských číslic a krátká joga u stolu). Cílem bylo v tomto omezeném času a prostoru si ukázat vztah mezi světadílem a státem a taky předvést, že svět je velmi rozmanitý a taky velmi provázaný (pijeme čaj, který pochází z Asie, koukáme na Disney pohádky a jíme brambory, které pochází z Ameriky…).
I s Kaitlyn si děti prošly kontinenty a pověděly si, kde najdou jaká zvířátka. A dneska si užily virtuální Show & Tell!
Příští týden se posuneme do drobnějšího měřítka a zaměříme se na města – a naše adresy.

Týdenní shrnutí  15. 2. – 19. 2. 2021

Tento týden jsme se soustředili zejména na objekty vyslané do vesmíru člověkem. Pověděli jsme si, k čemu všemu jsou pro nás zásadní satelity, i kam všude už se lidem podařilo vyslat sondy. Výborně nám vyšlo načasování, jelikož jak jistě víte ze zpráv, ve čtvrtek v noci přistál na Marsu další rover, Perseverance. Kaitlyn se s dětmi koukala na záznam z přistání, a dokonce si děti vyrobily vlastní roboty poháněné nafouknutím balonku.
V pondělí jsme si taky předali valentýnky, které se nahromadily v naší valentýnské schránce, a v úterý jsme oslavili masopust a začali tak odpočítávat dny do Velikonoc.
Příští týden se již zaměříme na naši planetu – Zemi. Povíme si například, co vidíme, když se na ni podíváme z vesmíru, kde je teplo, kde zima, a co najdeme pod zemí. Kaitlyn má naplánovanou dovolenou, takže se u Big Kids celý týden budu střídat s Kačkou.
Jak se přesouváme z vesmíru „domů“, blíží se také chvíle, kdy se budeme učit o zemích a městech a ulicích. V souvislosti s tím vás poprosím, abyste mi ve školce napsali adresu, kterou byste rádi, aby se vaše dítě učilo jako domácí. (Ne vždy je stejná jako trvalé bydliště, které máme v dokumentech.) To ale spíš výhledově, počítám, že s tímto tématem začneme v týdnu po jarních prázdninách. Co se ale hodí vždy a kdykoliv, je ujistit se, že vaše děti ví, jak se jmenují (JMÉNO I PŘÍJMENÍ), případně máte-li jiné příjmení než děti, bylo by dobré zmínit i to, a také KOLIK JIM JE LET. 

Týdenní shrnutí  8. 2. – 12. 2. 2021

Tento týden jsme pokračovali v tématu Vesmír, závěr týdne ale patřil speciálním příležitostem. Co se vesmírných těles týče, věnovali jsme se hvězdám a souhvězdím. Kaitlyn děti naučila klasickou anglickou dětskou písničku Twinkle, twinkle little star a taky dětem vysvětlovala, že hvězdy jsou různě velké, různě barevné, že i Slunce je jednou z nich, a veliké oproti ostatním se nám zdá prostě, protože je tak blízko. Velké pozdvižení vyvolala informace, že cesta k nejbližší další hvězdě by trvala až sto tisíc let! Dotkli jsme se také tématu znamení zvěrokruhu, a hlavně jsme v souvislosti s tím trénovali, jaké je naše datum narození.
Trénovali jsme jemnou motoriku, a to hned při několika aktivitách: při sestavování znamení zvěrokruhu z korálků na drátcích, při vymýšlení našich vlastních souhvězdí pomocí provázků a špendlíků na polystyrenu (zde děti opravdu vzorově trénovaly taky spolupráci), a při „tkaní“ vlastních maličkých deček, čímž jsme završili naši odbočku směrem k výrobě látek, kam nás původně zavedl koudelníkův syn z Kutné hory. Vystačili jsme si s velmi primitivním vybavením, ale existují tkalcovské stavy pro děti, které moc doporučuji jako poměrně praktický a kreativní trénink motoriky aj. (např. zde či zde)
Ve čtvrtek si na nás udělal čas tatínek od Uni, aby nám pořádně a autenticky osvětlil, jak se slaví lunární („čínský“) nový rok! Děti si vydatně rozšířily obzory, vyrobily si vlastní novoroční dekorace a po obědě ochutnaly tradiční čínské dobrotky! Nakonec si odnesly domů malé suvenýry. Myslím, že to bylo velmi přínosné a zároveň velmi příjemné dopoledne.
Nu, a v pátek jsme se věnovali přípravám na Valentýna. Kaitlyn s dětmi vyrobila valentýnky a odpoledne jsme týden završili tréninkem valentýnské písničky.
Do sytosti jsme si užili také sněhu, i díky tomu, že jsme se od školáků dozvěděli o ideálním kopci poblíž školky, který jsme pak skoro každý den před obědem obsadili na lopatách. 🙂
Příští týden nás čeká jako vesmírné podtéma satelity včetně měsíce a krom toho v úterý očekávaný masopust. Těšíme se na případné kostýmy!

Týdenní shrnutí 1. 2. – 5. 2. 2021

Tento týden jsme si shrnuli lednová témata a posléze jsme se přesunuli k tomu únorovému: Vesmír.
Kaitlyn s dětmi trénovala názvy planet a byla mile překvapená, kolik dětí názvy planet (ač spíše česky) zná!
Trénovali také například hrubou motoriku házením kroužků na Saturn (= míček připevněný k podlaze). 🙂
Na té jsem s dětmi pracovala i já – ráda bych jim ukázala, že se dá natrénovat opravdu spousta věcí, pokud je člověk vytrvalý.
Zkoušíme proto trošku fotbalu (kopat do míče, s citem a přesností) a trošku balanc s knížkami na hlavě (ne při fotbale).
Děti dostaly příležitost pořádně se vybít – pracujeme na bubnovacím čísle! Až ho vypilujeme, určitě se s vámi podělíme o výsledek.
Příští týden navážeme v našem tématu na planety souhvězdími a dalšími vesmírnými objekty.
Čeká nás také oslava lunárního Nového roku (zřejmě ve čtvrtek, připadá na pátek) a výroba něčeho malého k Valentýnovi (zřejmě v pátek, připadá na neděli).
Další týden, v úterý 16.2. připravujeme do školky masopust! Děti budou moci dorazit v kostýmu. Dávám proto vědět s předstihem, kdybyste s dětmi chtěli/potřebovali plánovat. 🙂 
Kostýmy nemusí v žádném případě být nákladné, velmi oceníme doma vyrobené. Pokud děti kostýmy nerady, nejsou samozřejmě nutné.

Týdenní shrnutí 25 . 1. – 29. 1. 2021

I tento týden se ozýváme s týdenním shrnutím.
Z organizačního soudku zmíním zavedení systému, kdy pro pondělní a úterní dopolední aktivitu dělíme děti do dvou skupinek, jedna pracuje se mnou, druhá s Kaitlyn, druhý den se děti prohodí. V těchto segmentech se věnujeme typům aktivit, které jsou efektivnější v menším počtu dětí + účelným rozdělením dětí eliminujeme některé rušivé vlivy. 🙂
Tento týden se Kaitlyn soustředila především na „základní“ povolání, která je vhodné naučit se do zásoby slovíček, jako policeman, fireman, doctor, teacher, builder. Děti si k těmto povoláním vyrobily čepice a celé středeční odpoledne strávily hrou na policii, hasiče a lupiče. Poskládaly si také klasické „fortune tellers„, které jim doposud často vyráběla Kaitlyn, takže měly velkou radost, že si je tentokrát vyrobily samy.
Zuzka s dětmi zaměřili především na význam zaměstnání – k čemu potřebujeme peníze? (jídlo, teplo, elektřina, …) Kdo jsou tzv. „essential workers“, kteří musí do práce covid necovid – jednotky integrovaného záchranného systému, ale i zaměstnanci továren a provozů, kteří zprostředkovávají ty naše základní potřeby. Naučili jsme se telefonní čísla 150, 155 a 158 a prošli jsme situace, ve kterých bychom tato čísla vytáčeli.
V kontrastu k tomuto jsme si povídali naopak o povoláních, bez kterých bychom neumřeli, ale která nám dělají život o něco krásnější a příjemnější. Zahráli jsme si na cukráře při výrobě plastelínových dortíků a na šperkaře při výrobě korálkových náramků. K tomu jsem přiřadila opakování tréninku logických řad; byl znát velký pokrok oproti minulému týdnu.
Jak jsem předeslala, pověděli jsme si, kdo že to byl ten koudelník, což nás zavedlo k tradičnímu zpracování lnu a to nás zase přivedlo jednak k Šípkové růžence a druhak k tomu Jak krtek ke kalhotkám přišel. Četli jsme také inspirativní Parker looks up a Mae among the stars.
Příští týden, si ještě všechna lednová témata (sporty, dopravní prostředky a povolání) znovu shrneme, než se pustíme do nového, únorového tématu Vesmír.

Zimní radovánky

DINO Big Kids SHRNUTÍ 18. 1. – 22. 1. 2021

Minulý týden jsme se věnovali dopravními prostředky, čemuž tematicky odpovídaly naše společné aktivity.
Děti se naučily pojmenovat řadu dopravních prostředků, dokážou je rozdělit podle toho, jestli se pohybují po zemi, ve vzduchu nebo ve vodě, dokážou popsat jejich využití. Trénovali jsme tak třídění (definování a pojmenování kategorií), popis, vyprávění a další.
Mezi cvičení, která si děti tento týden vyzkoušely, patřilo např. také rozeznávání siluet, zrcadlení obrázků a jóga (pozice jako dopravní prostředky).
Důležité dovednosti, které pilujeme průběžně, jsou poznávání prvního písmene ve slovu (po sluchu; to už ovládají téměř všichni téměř bez chyby), hláskování (to je zatím v plenkách) a pojmenování a reprodukce základních geometrických tvarů.
Zpívali jsme Bude zima, bude mráz a We all go travelling by, se kterými jsme se seznámili už minulý týden, a nově Já jsem z Kutné hory. Děti projevily velký zájem Kutnou horu navštívit, ale nejsem si jistá, jestli se nám to povede zrealizovat. 🙂
Jak jsem psala už minulý týden, zabydleli jsme si náš obří kalendář všemi významnými událostmi, které jsme společnými silami vymysleli. Děti se moc těší zejména na Den dětí a první školní den.
Tento týden začneme praktikovat „kalendářníka“ – jedno dítě bude mít celý týden službu aktualizovat kalendář (posouvat špendlík). Tak snad si ty dny v týdnu konečně zafixujeme. 🙂 Zdá se to být oříšek; roční období a měsíce naproti tomu děti zvládají krásně.
Tematicky se přesuneme k několikrát avizovaným Povoláním. Jako snad všechna témata, i nad tímto by se dal strávit měsíc. My na něj však máme cca týden, takže to bude letem světem a zastavíme se tam, kde nás to zrovna zaujme. Jedna z prvních zastávek bude například „koudelník“ z Kutné hory, protože to je velká neznámá a plete se s kouzelníkem. 😄
V pátek nám také skončí první pololetí a děti si odnesou školkové vysvědčení!

Pokud bude vaše dítě zůstávat i nadále doma a máte zájem s ním pracovat, dejte mi vědět. Ráda vám pošlu pracovní listy a tipy na konkrétní aktivity obdobné těm, kterým jsme se věnovali a věnovat budeme ve školce.

Pravidelné týdenní shrnutí  11. 1. – 15. 1. 2021

Tento týden Kaitlyn s dětmi probrala názvy sportů v angličtině a pobavili se taky o tom, jaké vybavení je ke kterému sportu potřeba. Na toto téma se věnovali různým předškolním aktivitám jako je zrcadlové dokreslování, třídění podle různých atributů, nebo třeba pantomima.
Hojně jsme využili možnost videí na youtube, abychom si vždy kousek hry ukázali. Ne všichni totiž samozřejmě znají například i velmi rozšířené sporty. Velkým překvapením byl fakt, že i ženy boxují, a největší nadšení sklidil šampionát v biatlonu, kde si česká ženská štafeta odvezla zlatou medaili. 🙂
V rámci tematu sportů jsme trénovali grafomotoriku – lyžovali jsme, bruslili a sáňkovali (z legrace jsme zkoušeli i obouručně „citronky“) a na závěr závodili ve slalomu, vše na papíře!
Povídali jsme si taky o olympijských hrách, vyrobili jsme si olympijskou vlajku a ve čtvrtek jsme na zahradě uspořádali zimní olympiádu. Soutěžní disciplíny byly slalom, sáňkování do dálky a zmíněný biatlon, který sestával, samozřejmě, z běhu (bez běžek) a střelby (balonky do krabice). 🙂
Zatímco se mnou děti tento týden dokončily naše velké dílo – celoroční kalendář, Kaitlyn se už přesunula k dalšímu lednovému tématu – dopravní prostředky. Děti se je učily pojmenovat a začaly trénovat písničku We all go traveling by.
Z „good night stories“ knížek jsme tento týden četli (a na obrazovce reálné fotografie a videa ukazovali) o Mary Kom, Lionelu Messim, Amelii Earhartové a kapitánu „Sully“ Sullenbergerovi.
Příští týden se plně přesuneme k tématu dopravních prostředků a pozvolna také k zaměstnáním. Ještě jednou proto prosím, popovídejte si s dětmi o tom, co je vaší prací – nejen, jak se vaše pozice jmenuje, ale co to obnáší. Určitě bude zajímavé taky to, co vás na vaší práci baví, nebo jaké jsou předpoklady (vzdělání, nároky). My nebudeme na dětech samozřejmě vyzvídat podrobnosti, ale je vhodné, aby věděly alespoň větičku jako odpověď na otázku: Co dělá maminka/tatínek za práci?
Taky si „zabydlíme“ náš kalendář důležitými událostmi a začneme odškrtávat dny, abychom věděli, jak dlouho musíme čekat do února, do března, do prázdnin, do nástupu do školy nebo třeba do vánoc.

Pravidelné týdenní shrnutí

První týden v roce 2021, jsme strávili opakováním ročních období.
Začali jsme se učit básničku o měsících:

Leden na rampouchy hrál, únor posune den dál. Březen tlačí trávu vzhůru, duben barví stromům kůru.
Květen má voňavý fráček, červen zpěvavý je ptáček.
Červenec je léto u vody, srpen prázdninové příhody.
Září – škola volá zas, říjen podzimní je čas.
Listopad – spí zahrádka, prosinec je pohádka.

Pracujeme na výrobě velikého třídního, ročního kalendáře, který dětem pomůže zorientovat se lépe v časové souslednosti, zejména v tom, jaký je den v týdnu a jak jdou dny po sobě.
Kaitlyn se také s dětmi začala věnovat prvnímu z našich lednových témat – sportu.
Čekají nás také dopravní prostředky a zaměstnání. Povídejte si prosím s dětmi o tom, co je náplní vašeho pracovního dne (ať už chodíte do práce, pracujete z domova, nebo se staráte o domácnost), aby až na to dojde řada, měly alespoň obecný přehled.
Tématem, které jsme do tohoto týdne vložili neplánovaně, jsou tělesná postižení. Některé děti si dělaly legraci, že nemají ruce (schovávaly je pod tričko), tak jsme toho s Kaitlyn využily k otevření tohoto tématu. Jedním z hlavních cílů naší výchovy je, aby děti chápaly, že žijí ve světě, kde lidé jsou různí, a že si všichni zaslouží porozumění a respekt. Děti byly tématem velmi zaujaté a kladly mnoho dotazů, které jsem se snažila zodpovědět, proto doufám, že vás nějakými doma nezaskočily. Soustředili jsme se na to, jak lidé i přes své hendikepy mohou žít život naplno, šťastně a dosahovat svých cílů a velkých úspěchů. Přečetli jsme si několik příběhů (Nick Vujicic, Achmat Hassiem, Beatrice Vio) v našich oblíbených Příbězích na dobrou noc pro malé rebelky (Goodnight stories for rebel girls) a Příbězích pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční (Stories for boys who dare to be different) a kouknuli na videa na youtube.

První letošní sníh & zimní radovánky

Výuka tělesné výchovy v tělocvičně DINO školy.

Pečení vánočního cukroví

Při pečení vánočního cukroví jsme si to všichni moc užili 🙂

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.