Aktuality ze školky

Týdenní shrnutí 21. 11. – 25. 11. 2022

 • 29. listopadu, tedy pozítří, jste zváni na lampionový průvod! Lampionky doporučujeme přinést vlastní. Sraz v 16hod ve školce, vyrážíme 16.15 na krátkou procházku v okolí. Na závěr, pokud se nemýlím, vás čeká malé občerstvení na zahradě. 🙂
 • 1. prosince dopoledne se ve škole koná soutěž v angličtině. Zúčastní se jí i pár vybraných dětí z naší třídy. Rodiče budou informováni.
 • 5. prosince v 10hod přijde do školky Mikuláš s čertem a andělem. Jsou to studenti z gymnázia, jsou šikovní a opatrní. 😊
 • 8. prosince 10–12hod proběhne vánoční pečení s rodiči. Jste srdečně zváni, dejte prosím vědět paní ředitelce. Vše bude připraveno, nemusíte nic nosit, jen sebe. 🙂
 • 15. prosince se pak uskuteční slavnostní vánoční besídka. Začínáme v 16hod! Rodina a přátelé jsou srdečně zváni, prosíme, vyšlete alespoň jednoho diváka pro každé dítě. Děti na besídku opravdu poctivě a dlouze trénují a nepřejí si nic víc než svoje úsilí sdílet se svými milovanými. Těšíme se!

Nyní už k pravidelnému vysílání:
Tento týden jsme především už trénovali na besídku. Rádi bychom pro vás sice měli nějaké překvapení, asi ale všechno uslyšíte desetkrát cestou v autě dřív, než se besídky dočkáme. 😄 V rámci této přípravy jsme zpívali, tancovali a procvičovali rytmus. Nadšeni z prvního sněhu jsme vyrobili výzdobu sobíků do třídy a rukavic na nástěnku (procvičili jsme stříhání a lepení). V neposlední řadě jsme reorganizovali knihovnu s nadějí lepší udržitelnosti, pověděli jsme si, jak se jmenují některé části knihy (hřbet, desky, přebal), ukázali jsme si, jak knížky do knihovny ukládat, a dokonce si děti svoji vlastní knihu vyrobily. 🙂
Rozloučili jsme se s tématem jídla a přivítali jsme téma rodina.

Příští týden budeme pokračovat podobně – příprava na besídku, aktuální události (lampiony), rodina, vánoce. 

 • On November 29th, the day after tomorrow, you are invited to the lantern parade! I recommend bringing your own lanterns for the kids. Meet at 4pm in the preschool, leaving at 4.15pm for a short walk around the area. At the end, if I’m not mistaken, there will be a small refreshment in the garden. 🙂
 • On the morning of the 1st of December there is an English competition at school. A few selected children from our class will take part in it. Parents will be informed.
 • On December 5th at 10am St. Mikulas will come to the school with the devil and angel. They are students from the high school, they are clever and careful. 😊
 • On December 8th 10-12hrs there will be Christmas baking with parents. You are invited, please let the headmistress know. Everything will be ready, no need to bring anything but yourself. 🙂
 • Then on December 15th there will be a festive Christmas party. We start at 4 pm! Family and friends are invited, please send at least one spectator for each child. The children have been practicing really hard and long for the performance and wish nothing more than to share their efforts with their loved ones. We are looking forward to it!

Now on to the regular posting:
First of all, we have been practicing for the performance this week. While we’d love to have some surprises for you, you’ll probably hear everything ten times on the car ride before we get to the performance. 😄 During this preparation we sang, danced and practiced rhythm. Excited about the first snow, we made reindeer decorations for the classroom and gloves for the board (we practiced cutting and gluing). Last but not least, we reorganized the library with the hope of it being more sustainable, we learned the names of some parts of a book (spine, boards, cover), we showed how to store books in the library, and the children even made their own book. 🙂
We said goodbye to the food theme and welcomed the family theme.

Next week we will continue in a similar way – preparing for the performance, current events (lanterns), family, Christmas.

Týdenní shrnutí 14. 11. – 18. 11. 2022

Tento týden bylo naším tématem dál jídlo. Děti byly např. vesměs dost překvapené, co všechno jsou mléčné výrobky. 🙂 Úterní dopoledne jsme věnovali tělocviku (práce s míčem), což si v následujících dnech v obměněné podobě zopakujeme. Ve středu jsem se dětem pokusila (s mnoha zjednodušujícími nepřesnostmi) vysvětlit události kolem 17. listopadu 1989. Byli skvělí! Nejvíc se dětem líbil páteční „kurz vaření“. Společnými silami jsme oškrábali, nakrájeli a ochutili mrkvové a batátové hranolky pečené v troubě, a každý si přichystal taky svoji vlastní pizzu.

Příští týden začne intenzivnější příprava na vánoční besídku! Nezdá se to, ale už je to za rohem. Téma jídla se nám začne prolínat s tématem rodiny a kultury.

This week our theme continued to be food. For example, the children were very surprised by what dairy products are 🙂 Tuesday morning we devoted to gym (working with a ball), which we will repeat in a modified form in the following days. On Wednesday, I tried to explain to the kids (with many simplistic inaccuracies) the events surrounding November 17, 1989. They did great! The children enjoyed the Friday „cooking class“ the most. Together we peeled, cut and seasoned carrot and sweet potato chips baked in the oven, and everyone made their own pizza too.

Next week, the intensive preparation for the Christmas performance will begin! It doesn’t seem like it, but it’s just around the corner. The theme of food will begin to intertwine with the theme of family and culture.

Týdenní shrnutí 7. 11. – 11. 11. 2022

Tento týden jsme se dle plánu dále věnovali smyslům. Děti si na malý okamžik vyzkoušely vnímání světa jako nevidomí a neslyšící. Seznámily se s osobnostmi bojujícími za práva a lepší život pro tuto komunitu (Louis Braille, Helen Keller) a s Braillovým písmem. Kousíčky znakového jazyka se učíme průběžně, a tak nemohl chybět ani tento týden. 🙂Znovu jsme navštívili „naše stromy“ – připomenu, že letos v rámci celoročního environmentálního projektu „stromový skřítek Entík“ poprosil naše děti, aby tu a tam chodily zkontrolovat jeden konkrétní strom v okolí školky (chodíme k nim v rámci dopoledních vycházek). Cílem je zejména vnímat jeho změny v průběhu školního roku a rozdíly oproti jiným druhům a upevnit kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Děti se také učily rozlišovat různé skupiny potravin a v pátek byl tématem svátek sv. Martina.

Příští týden nás čekají další aktivity zaměřené na jídlo. Ve čtvrtek je státní svátek, školka zavřená, v pátek ale otevřeno máme. Jistě někteří z vás plánují prodloužený víkend, tak ať vám vyjde počasí. 😊 V týdnu si určitě zase odkryjeme něco z historie Česka (Československa) a povíme si o důvodu čtvrtečního svátku.

This week we continued to work on the senses as planned. For a small moment, the children experienced perceiving the world as blind and deaf. They learnt about some of the figures fighting for rights and a better life for this community (Louis Braille, Helen Keller) and about Braille alphabet. We learn bits and pieces of sign language on an ongoing basis and this week was no exception. 🙂
We revisited „our trees“ – I’ll remind you that this year, as part of our year-long environmental project, the „tree elf,“ Entik, asked each child to go check on one particular tree around the preschool every now and then (we go to them as part of our morning walks). The aim is mainly to take note of its changes during the school year and the differences compared to other species, and to reinforce a positive relationship with nature and the environment.
The children have also been learning to distinguish between different food groups and on Friday the theme was St Martin’s Day.

Next week we will have more activities focusing on food. Thursday is a public holiday and the preschool is closed, but we are open on Friday. I’m sure some of you are planning a long weekend, so let’s hope the weather cooperates. 😊 During the week we will surely uncover some of the history of the Czech Republic (Czechoslovakia) like we did for the previous holidays and talk about the reason for Thursday’s holiday.

Týdenní shrnutí 24. 10. – 27. 10. 2022

Tento týden jsme se halloweenu věnovali i při aktivitách. Využili jsme je i k tomu, abychom se naučili názvy prstů a pověděli si zase něco víc o našem těle. Trénovali jsme grafomotoriku a zpívali jsme „One little pumpkin“ (první cca 4 minuty zde). Kaitlyn s dětmi pracovala také na správné péči o zuby.
Ve čtvrtek jsme si udělali „české dopoledne“ v souvislosti s pátečním státním svátkem. Děti trénovaly rozpoznat tvar naší republiky, naši vlajku a státní znak. Velkou zábavou pak bylo překládání vět za pomoci překladače do slovenštiny. 😄

Příští týden, ačkoliv začíná listopad a s ním nová témata, ještě neopustíme lidské tělo a budeme si povídat například o našich smyslech

This week we have been focusing on Halloween in our activities. We also used them to learn the names of our fingers and talk about our bodies again. We practiced our graphomotor skills and sang „One little pumpkin“ (first approx. 4 minutes here). Kaitlyn also worked with the children on proper dental care.
On Thursday, we had a „Czech morning“ in conjunction with Friday’s national holiday. The children practiced recognizing the shape of our republic, our flag, and our national emblem. The big fun was translating sentences into Slovak with the help of a translator. 😄

Next week, although November starts and with it new topics, we will not leave the human body yet and we will talk about our senses, for example.

Týdenní shrnutí 17. 10. – 21. 10. 2022

Tento týden se nesl samozřejmě především ve znamení bruslení, které si děti opravdu užily a kde během těch pěti dní udělaly veliké pokroky. Trenéři s dětmi trpělivě a umně pracovali a děti vydržely na ledě vždy celou hodinu s jednou kratičkou pauzou na čajík.
Odpoledne jsme se věnovali aktivitám zaměřeným na poznávání fungování našeho těla, zejména trávicí soustavě a kostem. Pomáhal nám také kostlivec Bořivoj zapůjčený ze školy a koukání na příslušné epizody legendárního seriálu Byl jednou jeden život.

Příští týden budeme kombinovat téma lidského těla s Halloweenem a ke konci týdne také s tématem pátečního svátku – výročí vzniku naší země. Ve středu a ve čtvrtek jsou ve školách podzimní prázdniny, očekáváme proto menší docházku i u nás, ale otevřeno máme jako obvykle. V pátek je pak státní svátek – školka bude zavřená. V pondělí 31.10. mohou děti přijít v maskách a kostýmech; budeme slavit Halloween!👻🎃

Týdenní shrnutí 10. 10. – 14. 10 2022

Tento týden se děti naučily něco o tom, jak naše tělo bojuje proti bacilům (mytí rukou, vitamíny, práce bílých krvinek, …). V pondělí jim také Kaitlyn pověděla o kanadském Díkuvzdání, v úterý jsme si užili drum circle a v pátek jsme si v návaznosti na šípky nalezené na vycházce do lesa udělali „šípkové odpoledne“.

Příští týden budeme vždy dopoledne na bruslení! Odjíždí se každý den jindy, někdy i před devátou, prosím hlídejte si časy – najdete je v e-mailu od paní ředitelky. Pokud se opozdíte, dítě stráví dopoledne s dětmi z Little Kids, dokud se nevrátíme. Od oběda pak den bude probíhat standardně. 


This week
the kids learned about how our bodies fight germs (hand washing, vitamins, white blood cells work,…). On Monday Kaitlyn also told them about Canadian Thanksgiving, on Tuesday we enjoyed taking part in a drum circle, and on Friday we had a „rose hip afternoon“.

Next week we will always be skating in the morning! We leave at a different time each day, sometimes before 9am, please keep an eye on the times – you will find them in the email from Markéta. If you are late, your child will spend the morning with the Little Kids until we return. From lunchtime onwards the day will then run as normal.

Týdenní shrnutí 3. 10. – 7. 10. 2022

Tento týden se děti naučily spoustu nového. Procvičili jsme dny v týdnu a naučili jsme se k nim dokonce znaky v českém znakovém jazyce. Dál jsme trénovali měsíce a k podzimním jsme přidali zimní (prosinec, leden, únor). Aby si děti zapamatovaly název měsíce aktuálního, ve středu jsme měli „jelení odpoledne“. Četli jsme o jelenech a koukali na videa, děti se dozvěděly, co je to říje, s jelení tematikou jsme vyráběli a také zpívali a tancovali Na tý louce zelený. Tento týden jsme si povídali také o podzimní sklizni a četli mj. pohádku O Veliké řepě a zpívali Šel zahradník do zahrady a Pod naším okýnkem. Kaitlyn s dětmi pilovala výrazy pro části těla; česky je většina dětí ovládá. Děti také iniciovaly konverzace u svačin a obědů na téma toho, co která potravina dělá pro naše tělo.

Příští týden se tak dále zaměříme na to, jak naše tělo funguje. A v úterý 11.10. nás čeká výlet za kulturou! Pojedeme na tzv. drum circle. Abychom vše stíhali, budeme odcházet na svačinu už krátce po deváté, přiveďte proto prosím děti zavčas.

 slovíčka:
anglicky – small / big, tall / short (malý, velký, vysoký, nízký/krátký), medium (střední), body parts (části těla, např. head, eyes, ears, nose, mouth, stomach, back, arms/hands, legs/feet…)
česky – dny v týdnu, měsíce, části těla

This week the kids learned a lot of new things. We practiced the days of the week and even learned the signs for them in Czech sign language. Next we practiced our months and focused more on the winter months (December, January, February). To help the children remember the name of the current month, we had a „deer afternoon“ on Wednesday. We read about deer and watched videos, the children learnt what a rut is, we made deer themed crafts and also sang and danced. This week we also talked about the autumn harvest and read, amongst other things, the story of The Great Turnip and sang czech harvest songs. Kaitlyn practiced the words for body parts with the children; most of the children know them in Czech. The children also initiated conversations at snacks and lunches about what each food does for our bodies.

Next week we will continue to focus on how our bodies work. And on Tuesday, October 11, we have a  trip coming up! We will be going to a drum circle. To keep up with everything, we will be leaving for snack shortly after 9:00, so please bring your children on time.

Vocab:
English – small / big, tall / short, medium, body parts, e.g. head, eyes, ears, nose, mouth, stomach, back, arms/hands, legs/feet…
Czech – days of the week, months, body parts

Týdenní shrnutí 26. 9. – 30. 9 2022

Tento týden byl největším zážitkem určitě úterní výlet na Václavské náměstí. Někoho nejvíc zajímal Václav (a jeho dvojče na obráceném koni v Lucerně), u někoho zvítězila cesta metrem. 😄 Vzala jsem dětem svůj starý foťák, aby mohly jako správní turisté taky výlet zdokumentovat; výsledky najdete na Twigsee.
Trochu jsem nás oproti plánu přecenila a oblečení se tak budeme věnovat až v příštích týdnech. Zvládli jsme se ale seznámit s dny v týdnu i s měsíci (víc jsme se dál věnovali těm „podzimním“ – září, říjen, listopad) a děti se naučily říkanku s pohybem Stojí, stojí bedla a písničku o houbách Mushroom song (např. zde).

Příští týden se začneme věnovat novým, říjnovým tématům: naše tělo a zdraví. Budeme také ale nadále poctivě trénovat názvy měsíců, a především dnů v týdnu a jejich částí (ráno, večer atp.). Ve středu také začíná plavání!

Slovíčka:
anglicky – kite (drak), wind (vítr), windy (větrno), to blow (foukat)
česky – měsíce v roce

This week‚s highlight was definitely the Tuesday trip to Wenceslas Square. Some kids were most interested in Wenceslas (and his twin on the upside down horse in Lucerna), others were won over simply by the metro journey. 😄 I brought my old camera so the kids could document the trip like good tourists; you can find the results on Twigsee.
I’ve overestimated us a bit compared to the plan and we’ll get to talking about clothes in the next few weeks. But we did manage to get familiar with the days of the week and months (we continued to focus more on the „autumn“ ones – September, October, November) and the kids learned a rhyme with movement, Stojí stojí Bedla, and the Mushroom song.

Next week we start October and with that we get to new topics in the preschool: our body and health. But we will also continue to practice the names of the months, and especially the days of the week and their parts (morning, evening, etc.).

Vocab:
English – kite, wind, windy, to blow
Czech – months of the year

Týdenní shrnutí 19. 9. – 23. 9. 2022

Tento týden jsme se věnovali rozeznávání a charakterizování ročních období a jejich pojmenovávání v češtině i angličtině. Ve čtvrtek jsme oslavili poslední den léta (i s „poslední“ zmrzlinou!) a přivítali jsme podzim. Seznámili jsme se s fungováním teploměru, který máme přede dveřmi na zahradu a ke kterému máme vizuální pomůcku, která dětem pomáhá samostatně zhodnotit, jak se obléct na pobyt venku.
V pátek jste mohli slyšet od dětí záhadné povídání o třpytivém lístečku, „který jim donesl kouzelný strom“. 😊 Dovolte, abych do toho vnesla trochu světla: v pátek se totiž děti poprvé seznámily s tajemným stromovým skřítkem Entíkem, který nám nechal ve školce vzkaz. Jeho posláním je chránit a starat se o stromy. Má ale moc práce, a proto prosí děti z Dino školky, aby mu pomohly. Entík vybral každému strom, který prosí, abychom tu a tam navštívili a podívali se, jak se má. Jestli má listy, jakou mají barvu a tvar, jestli na něm něco kvete nebo roste atd. Tohoto úkolu se děti statečně ujaly a my vyrazili po šipkách najít všechny „naše“ stromy. Toto bude takový náš environmentální projekt po celý školní rok – Entík vždy v tajnosti dopraví dětem třpytivý lísteček, což bude známka toho, že máme jít stromy znovu omrknout. 🙂

Příští týden se začneme věnovat měsícům a dnům v týdnu, víc se taky zaměříme na oblečení a oblékání.
Ve středu je státní svátek (školka zavřená) a s ním bude spojen náš program na úterý! V dopoledním programu vyrazíme (hromadnou dopravou) podívat se na Václava na Václavském náměstí. Děti nepotřebují nic mimořádného s sebou.

Slovíčka:
anglicky: seasons (of the year) – spring, summer, fall, winter
česky: teplo x zima, teploměr

This week we have been focusing on identifying and characterizing the seasons and naming them in both English and Czech. On Thursday we celebrated the last day of summer (with the „last“ ice cream!) and welcomed autumn. We learnt about the workings of the thermometer we have outside our garden door, which serves as a visual aid to help the children independently assess how to dress for being outside.
On Friday you could hear the children tell a mysterious story about a glittery leaf „brought to them by a magic tree“. 😊 Let me shed some light on this: on Friday, the children met the mysterious tree elf, Ent, for the first time, who left a message for us. His mission is to protect and care for the trees. But he’s too busy, so he asks the children from Dino Preschool to help him. The little Entík has chosen a tree for each of us to visit now and then to see how it is doing. If it has leaves, what colour and shape they are, if anything is blooming or growing on it, etc. The children bravely undertook this task and we set out to find all „our“ trees by following arrows. This will be an environmental project throughout the school year – Entík will always secretly deliver a glittery leaf to the children as a sign to go and check out the trees again. 🙂

Next week we will start looking at the months and days of the week, we will also focus more on clothes and dressing up.
Wednesday is a national holiday (preschool closed) and our program for Tuesday will be linked to that! In the morning program we will go (by public transport) to see Wenceslas at Wenceslas Square. The children do not need anything out of the ordinary with them.

Vocab:
English: seasons (of the year) – spring, summer, fall, winter
Czech: teplo x zima, teploměr

Týdenní shrnutí 12. 9. – 16. 9. 2022

Tento týden jsme se soustředili na roční období (části roku, kdy má příroda různé úkoly: probouzí se – je plná síly – začíná být unavená – odpočívá) a na počasí. Snažili jsme se vytěžit co nejvíc z nepřízně počasí a tématem nám tak byl i déšť. Dokonce jsme se v dešti vydali na krátkou vycházku, abychom se přesvědčili, jestli máme do deště vhodné oblečení. Někteří jsou vybaveni perfektně, někteří spíš vůbec. Prosím, aby děti měly ve školce připravené nepromokavé boty, nepromokavé kalhoty a nepromokavou bundu s kapucí (pláštěnku). Nejen pro případ přímého pobytu venku v dešti, ale také, aby mohly např. na hřiště, které je ještě mokré po dešti dřívějším.
Trénovali jsme jemnou motoriku a počítání. Zpívali jsme Prší, prší, Kočka leze dírou a Rain, Rain, Go away a Kaitlyn převzala procvičování pojmenovávání tvarů do angličtiny.

Příští týden budeme pokračovat v rozeznávání ročních období, tvarů, čísel, a naučíme se pracovat s teploměrem a vhodně se podle něj obléct.

This week we focused on the seasons (the parts of the year when nature has different tasks: waking up – full of energy – getting tired – resting) and the weather. We tried to make the most of the bad weather and so the theme for some of our activities was rain. We even went for a short walk in the rain to see if we had appropriate clothing. Some are equipped perfectly, some rather not at all. Please make sure the children have waterproof boots, waterproof trousers and a waterproof jacket with a hood (raincoat) ready in the preschool. Not only for being out in the rain directly, but also so that they can, for example, go to the playground, which is still wet from the rain earlier.
We practiced fine motor skills and counting. We sang Prší, prší, Kočka leze dírou and Rain, Rain, Go away and Kaitlyn took over the practice of naming shapes in English.

Next week we will continue to learn to recognise the seasons, shapes, numbers, and learn how to use an outdoor thermometer and dress appropriately.

Týdenní shrnutí 5. 9. – 9. 9. 2022

Tento týden nebyl pro děti vůbec snadný – přece jen to byl první úplný týden nového školního roku! Zatím se (obrazně) perou se skupinovou dynamikou. Musí teprve přijít na to, jak spolu ve třídě vycházet ke spokojenosti všech. Zvládají to ale dobře.
Co se týče programu, zvládli jsme toho spoustu: trénovali jsme barvy (např. Čáp ztratil čepičku + eng. ekvivalent), tvary (zatím jsme se omezili na kolečko, čtverec, obdélník a trojúhelník) a počítání (pojmenování čísel, přiřazování počtu k číslici atd.). Začali jsme se seznamovat s kalendářem a pro různé aktivity využili témata počasí a dinosaurů. Bez tělocviku nezahálíme a ve čtvrtek jsme se pěkně protáhli u překážkové dráhy a u Head, shoulders, knees and toes. Zpívali jsme Prší prší a naučili se básničku na procvičování prstíků. Přečetli jsme mimo jiné první dvě z řady oblíbených dinosauřích knížek od Jane Yolen a Marka Teague (How do Dinosaurs Play with their Friends a How do Dinosaurs Show Good Manners) a kouzelnou Juna’s Jar.

Příští týden navážeme a naše znalosti snad prohloubíme, rozšíříme a upevníme.

Přikládám (a obvykle budu) i slovíčka, která můžete při nějakých příležitostech doma, třeba po cestě v autě, k tématu trénovat:

anglicky – barvy, dny v týdnu, paper (papír), scissors (nůžky), glue (lepidlo), pencil (tužka)
česky – kolečko/kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

This week was not an easy one for the kids – after all, it was the first full week of the new school year! So far, they are struggling with group dynamics. They have yet to figure out how to get along in the classroom to everyone’s satisfaction. They are doing well, though.

As far as the program, we managed to do a lot: we practiced colors (czech and english), shapes (in czech), and counting (naming numbers, matching a number of objects to a digit, etc.). We have started to learn about the calendar and have used the themes of weather and dinosaurs for different activities. We don’t dispair without PE and on Thursday we had a good stretch at the obstacle course and Head, Shoulders, Knees and Toes. We learned a new song and a rhyme. We read two of a series of popular dinosaur books by Jane Yolen and Mark Teague (How do Dinosaurs Play with their Friends and How do DInosaurs Show Good Manners) and the magical Juna’s Jar, amongst others.

Next week we will follow up and hopefully deepen, extend and solidify our knowledge.

I’ve included (and usually will) vocabulary that you can practice on the topic at home, perhaps in the car on the way:

English – colours, days of the week, paper, scissors, glue, pencil
Czech – kolečko/kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

Týdenní shrnutí 20. 6. – 24. 6. 2022

Kromě přípravy na besídku se věnovali např. počítání, grafomotorice a úlohám na logické myšlení, přičemž tématem bylo – jak jinak – léto.
Příští týden už nás čeká jen rozloučení se školním rokem. V úterý jedou děti na výlet a exkurzi, přičemž je nutné, aby byly ve školce už v osm hodin!!! Po odjezdu ve školce nikdo nebude až do návratu výpravy v odpoledních hodinách (cca mezi 13. a 14. hodinou).
Ve čtvrtek proběhne předání našeho školkového vysvědčení a rozloučení. Školka pak bude od 1. do 10. července zavřená.

I learned from Kaitlyn about the content of activities this week: In addition to preparing for the meeting, they focused on, for example, counting, graphomotor skills and tasks on logical thinking, while the topic was – unsurprisingly – summer.
Next week we will say goodbye to the school year. On Tuesday, the children go on a trip and excursion, and it is necessary that they are in the preschool at eight o’clock !!! After leaving the preschool, no one will be until the return of the expedition in the afternoon (approximately between 1 pm and 2 pm).
Our preschool report hand over and farewell will take place on Thursday. The preschool will then be closed from 1 to 10 July.

Týdenní shrnutí 6. 6. – 10. 6. 2022

Tento týden si děti udělaly lepší přehled o tom, k čemu slouží která místnost v domě, a natrénovaly slovíčka bathroom, bedroom, kitchen a living room. Poté jsme trénovali zrakové vnímání při „řazení knížek do polic“ (prac. list), „postavili jsme stavebnice“ ze starých pastelek dětem do dětském pokojíčku, a dokonce si děti vyzkoušely vyprat skvrnu od marmelády. S Kaitlyn se děti především pilně připravovaly na blížící se besídku. Při odpočinku si čteme z knížky Emušáci: Ferda a jeho mouchy, která je určena k rozvoji emoční inteligence u dětí a hezky a jednoduše pojmenovává jednotlivé emoce.
Příští týden nás čeká především čtvrteční sleep over! Informace k němu hledejte v e-mailu od paní ředitelky. Přes týden se budeme věnovat samozřejmě intenzivní přípravě na besídku a uděláme si snad taky trochu pořádek ve jménech hospodářských zvířat. 🙂
Na fotkách vidíte práci s knížkou Barvy (Hervé Tullet), s pracovními listy Logico, s pracovním listem knížek v knihovně, a výrobu pastelkové stavebnice.

This week the children hopefully got a better idea of what each room in the house is used for and have practised the words bathroom, bedroom, kitchen and living room. We then practiced visual perception by „putting books on shelves“ (worksheet), „building blocks“ with old crayons for the children’s room, and the children even tried their hand at washing out a jam stain. With Kaitlyn especially, the children have been busily preparing for the upcoming performance. At rest time, we read from the book Emušáci: Ferda and his flies, which is designed to develop emotional intelligence in children and describes the different emotions in a nice and simple way.
Next week‚s biggest event is surely the Thursday sleepover! Look out for information on this in the email from the Headmistress. During the week, we will of course be busy preparing for the performance, and hopefully we will also get the names of the farm animals in order. 🙂
In the photos you can see us working with the Colours book (Hervé Tullet), the Logico worksheets, the library books worksheet and making a crayon building block.

Týdenní shrnutí 30. 5. – 3. 6. 2022

Tento týden jsme trénovali na besídku a uzavřeli téma rodina a kultura. Připravili jsme nástěnku zobrazující nejrůznější podobu rodiny a děti si vyzkoušely okopírovat klasická malířská umělecká díla: Da Vinciho Monu Lisu, Klimtův Polibek a Van Goghovu Hvězdnou noc. Popraly se s nimi opravdu úžasně. Úterní focení proběhlo hladce a kouzelník ve čtvrtek byl opět velký hit.
Příští týden se pobavíme o pár tématech, ke kterým jsme se letos ještě pořádně nedostali: naučíme se rozeznat a pojmenovat emoce a také se ujistíme, že se děti orientují v pojmech v oblasti bydlení, místnostech v domácnosti, jejich funkcích, co v nich najdeme atp.

This week we practiced for the performance and concluded the theme of family and culture. We prepared a board depicting various forms of family and the children tried their hand at copying classic works of art: Da Vinci’s Mona Lisa, Klimt’s The Kiss and Van Gogh’s Starry Night. Tuesday’s photo shoot went smoothly and the magician on Thursday was again a big hit.
Next week we will be discussing a few of the topics we haven’t really gotten to yet this year: learning to recognize and name emotions and also making sure the kids are familiar with concepts in housing, rooms in the home, their functions, what we find in them, etc.

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.