Týdenní shrnutí 20. 6. – 24. 6. 2022

Kromě přípravy na besídku se věnovali např. počítání, grafomotorice a úlohám na logické myšlení, přičemž tématem bylo – jak jinak – léto.
Příští týden už nás čeká jen rozloučení se školním rokem. V úterý jedou děti na výlet a exkurzi, přičemž je nutné, aby byly ve školce už v osm hodin!!! Po odjezdu ve školce nikdo nebude až do návratu výpravy v odpoledních hodinách (cca mezi 13. a 14. hodinou).
Ve čtvrtek proběhne předání našeho školkového vysvědčení a rozloučení. Školka pak bude od 1. do 10. července zavřená.

I learned from Kaitlyn about the content of activities this week: In addition to preparing for the meeting, they focused on, for example, counting, graphomotor skills and tasks on logical thinking, while the topic was – unsurprisingly – summer.
Next week we will say goodbye to the school year. On Tuesday, the children go on a trip and excursion, and it is necessary that they are in the preschool at eight o’clock !!! After leaving the preschool, no one will be until the return of the expedition in the afternoon (approximately between 1 pm and 2 pm).
Our preschool report hand over and farewell will take place on Thursday. The preschool will then be closed from 1 to 10 July.

Týdenní shrnutí 6. 6. – 10. 6. 2022

Tento týden si děti udělaly lepší přehled o tom, k čemu slouží která místnost v domě, a natrénovaly slovíčka bathroom, bedroom, kitchen a living room. Poté jsme trénovali zrakové vnímání při „řazení knížek do polic“ (prac. list), „postavili jsme stavebnice“ ze starých pastelek dětem do dětském pokojíčku, a dokonce si děti vyzkoušely vyprat skvrnu od marmelády. S Kaitlyn se děti především pilně připravovaly na blížící se besídku. Při odpočinku si čteme z knížky Emušáci: Ferda a jeho mouchy, která je určena k rozvoji emoční inteligence u dětí a hezky a jednoduše pojmenovává jednotlivé emoce.
Příští týden nás čeká především čtvrteční sleep over! Informace k němu hledejte v e-mailu od paní ředitelky. Přes týden se budeme věnovat samozřejmě intenzivní přípravě na besídku a uděláme si snad taky trochu pořádek ve jménech hospodářských zvířat. 🙂
Na fotkách vidíte práci s knížkou Barvy (Hervé Tullet), s pracovními listy Logico, s pracovním listem knížek v knihovně, a výrobu pastelkové stavebnice.

This week the children hopefully got a better idea of what each room in the house is used for and have practised the words bathroom, bedroom, kitchen and living room. We then practiced visual perception by „putting books on shelves“ (worksheet), „building blocks“ with old crayons for the children’s room, and the children even tried their hand at washing out a jam stain. With Kaitlyn especially, the children have been busily preparing for the upcoming performance. At rest time, we read from the book Emušáci: Ferda and his flies, which is designed to develop emotional intelligence in children and describes the different emotions in a nice and simple way.
Next week‚s biggest event is surely the Thursday sleepover! Look out for information on this in the email from the Headmistress. During the week, we will of course be busy preparing for the performance, and hopefully we will also get the names of the farm animals in order. 🙂
In the photos you can see us working with the Colours book (Hervé Tullet), the Logico worksheets, the library books worksheet and making a crayon building block.

Týdenní shrnutí 30. 5. – 3. 6. 2022

Tento týden jsme trénovali na besídku a uzavřeli téma rodina a kultura. Připravili jsme nástěnku zobrazující nejrůznější podobu rodiny a děti si vyzkoušely okopírovat klasická malířská umělecká díla: Da Vinciho Monu Lisu, Klimtův Polibek a Van Goghovu Hvězdnou noc. Popraly se s nimi opravdu úžasně. Úterní focení proběhlo hladce a kouzelník ve čtvrtek byl opět velký hit.
Příští týden se pobavíme o pár tématech, ke kterým jsme se letos ještě pořádně nedostali: naučíme se rozeznat a pojmenovat emoce a také se ujistíme, že se děti orientují v pojmech v oblasti bydlení, místnostech v domácnosti, jejich funkcích, co v nich najdeme atp.

This week we practiced for the performance and concluded the theme of family and culture. We prepared a board depicting various forms of family and the children tried their hand at copying classic works of art: Da Vinci’s Mona Lisa, Klimt’s The Kiss and Van Gogh’s Starry Night. Tuesday’s photo shoot went smoothly and the magician on Thursday was again a big hit.
Next week we will be discussing a few of the topics we haven’t really gotten to yet this year: learning to recognize and name emotions and also making sure the kids are familiar with concepts in housing, rooms in the home, their functions, what we find in them, etc.

Týdenní shrnutí 23. 5. – 27. 5. 2022

Tento týden, jak asi všichni víme, jsme většina z nás strávili na školce v přírodě. Jako téma jsme s Kaitlyn zvolily Skřítky, kteří nás potom provázeli různým způsobem při programu. Schovali nám hned dva poklady a poslední večer umožnili pořádnou party. V nepřízni počasí jsme se věnovali pracovním listům se skřítčí tematikou. Většinu času bylo chladno a pod mrakem, ale nebyla hrozná zima a pršelo míň, než jsme čekali podle předpovědi, takže nakonec super – a děti si užily dostatek času venku, což považuji za hlavní důvod, proč jsme tam vůbec jeli. Takže splněno. 🙂
Děti, které zůstaly v Praze, týden strávily spojeny s Little Kids a vedeny jejich paními učitelkami. V souladu s tématem „kultura“ se seznamovaly/oprašovaly si tradiční pohádky a povídaly si o charakteristikách kultur v cizích zemích.
Příští týden završíme téma Rodina a kultura. Červen máme „rezervovaný“ pro opakování, resty a také jakákoliv „volná“ témata, která bychom rády probraly a během roku na ně nebyl čas. Máte-li i vy nějaké nápady či přání ohledně toho, co během následujících týdnů zařadit do výuky, nezdráhejte se nám dát vědět.
V úterý 31.5. v 11 hodin se ve školce uskuteční focení. Můžete dětem připravit speciální „outfit“, ale rozhodně to není nutné, záleží na vašich preferencích. Ve čtvrtek 2.6. potom na oslavu Dne dětí přijde do školky kouzelník! Představení bude začínat v 10 hodin a proběhne v rámci běžného denního programu (místo „aktivity“).
Závěrečná besídka na konci školního roku proběhne 23. června – po dlouhých letech konečně opět fyzicky ve školce.

This week, as we all probably know, most of us spent at School in nature. Kaitlyn and I chose Gnomes as our theme and then they accompanied us in various ways during the program. They hid two treasures for us, and on the last night, they made it possible for us to have a big party. When the weather worsened, we also worked on gnome-themed worksheets. It was cool and cloudy most of the week, but it wasn’t terribly cold and it rained less than the forecast had predicted, so all in all great – and the kids enjoyed plenty of time outside, which I think is the main reason we went in the first place. So, check. 🙂
The kids who stayed in Prague spent the week with Little Kids and their teachers. In keeping with the theme of „culture“, they learned/dusted off their knowledge about traditional fairy tales and talked about the characteristics of cultures in foreign countries.
Next week we will conclude the theme of Family and Culture. We have June „reserved“ for revision and also any „free“ topics we would like to discuss that we didn’t have time for during the year. If you too have any ideas or requests about what to include in the lessons over the next few weeks, please don’t hesitate to let us know.
There will be a photo session in the preschool on Tuesday 31 May at 11am. You can prepare a special „outfit“ for your child, but it is definitely not necessary, it depends on your preference. Then on Thursday a magician will come to the preschool to celebrate Children’s Day! The show will start at 10am and will take place as part of the normal daily program (instead of „activity time“).
The end-of-school-year performance will take place on June 23 – after many years, finally physically in the kindergarten again.

Týdenní shrnutí 9. 5. – 13. 5. 2022

Tento týden jsme pokračovali v tématu tak, jak jsem vylíčila v minulém e-mailu. Kaitlyn s dětmi opakovala slovíčka členů rodiny a povídali si o různých koutech světa, kde kdo už byl a kam by se chtěl podívat. Já s dětmi uspořádala velký snídaňový piknik, který byl sice jen na koukání, ale snad pomohl připomenout snídaňová slovíčka. Pro srovnání jsme potom zhlédli na videa, která nám pomohla přiblížit, co jedí děti v jiných zemích (můžete mrknout i vy zde a zde). Trénovali jsme taky sluchové vnímání, týmovou práci a senzomotoriku. Pilně se připravujeme na besídku, na kterou se můžete těšit 23. června.
Příští týden budeme nadále rozvíjet témata kultury a rodiny a budeme se snažit co nejvíc využít příznivého počasí.

This week we continued the theme as I outlined it in my last email. Kaitlyn and the kids revised family members‘ vocabulary and talked about different parts of the world, where someone has been and where they would like to go. I had a big breakfast picnic with the kids, which was just for looking at, but hopefully helped remind them of the breakfast vocabulary. For comparison, we then watched some videos that helped to give us an idea of what kids in other countries eat. We also practiced auditory perception, teamwork and sensorimotor skills. We are working hard to prepare for the end of year performance which will take place on June 23rd.
Next week we will continue to develop the themes of culture and family and will try to make the most of the good weather.

Týdenní shrnutí 2. 5. – 6. 5. 2022

V předminulém týdnu jsme se věnovali především práci složek integrovaného záchranného systému. Děti si hrály a u toho se naučily příslušná telefonní čísla a situace, ve kterých je dobré je zavolat.
Tento týden začal květen, a s ním jsme se dostali k širokému tématu kultura. V rámci něho nás i dál, příští týden, čeká spoustu dílčích podtémat: čteme si tradiční pohádky, hrajeme divadlo, povíme si o umění a o tom, jak různě žijí lidé v různých částech světa. Vrátíme se také k povídání o rodině. Stejně jako na podzim Vás raději předem připravuji na to, že vám děti mohou klást zvídavé otázky (ačkoliv předpokládám, že to dělají celoročně :-)): do výuky zahrnujeme všechny typy rodin a situací, ve kterých se můžou ocitnout.
Věnovali jsme se také výrobě dárečků pro maminky na jejich dnešní významný den. Doufám, že potěšily, a že, milé maminky, dnešek probíhá podle vašich představ.

In the week before last, we focused mainly on the work of the integrated rescue system (police, firefighters, medical help). The children played and learned the relevant phone numbers and situations in which it is good to call them.
This week May started, and with it we have come to the broad topic of culture. We will continue with this theme next week, with lots of sub-themes: reading traditional fairy tales, playing theater, talking about art and how different people live differently in different parts of the world. We will also return to talking about family. As in the fall, I would like to warn you in advance that the kids may ask inquisitive questions (although I assume they do this all year round :-)): we include all types of families and situations they may find themselves in in our lessons.
We have also been busy making presents for mums for their big day. I hope they pleased you and that, dear mothers, today is going as you wish.

Týdenní shrnutí 19. 4. – 22. 4. 2022

Tento týden jsme se intenzivně věnovali tématu globálního oteplování. Povídali jsme si, proč se planeta otepluje a jak se to v přírodě projevuje a že za to z velké míry můžeme my, lidé. Děti mají vesměs poměrně velký přehled, což bylo super zjištění! Vyrobili jsme si z plastelíny svá vlastní městečka, která se potom před našima očima začala potápět vlivem tání ledovců, a vyrobili jsme si silné stromy, které nám pomůžou likvidovat zlé mráčky oxidu uhličitého. Kaitlyn s dětmi vyrobila „semínkové bomby“ s levandulí z recyklovaného papíru. Když je zasadíte, měly by vám vykvést. 🙂
Příští týden budeme pokračovat v tématech, jak jsem je nastínila v minulém e-mailu: Jak koexistují lidská sídla a příroda a co ve městech najdeme (občanská vybavenost, služby). Kaitlyn bude mít od úterý do konce týdne dovolenou, tak to budeme muset zvládnout bez ní. 🙂
V příloze tentokrát naleznete boomerangy z toho, jak stromy vdechují CO2, a legrační video ze středy, kdy jsme se procvičovali slovíčka, zde konkrétně „punching“. 😄 Další byla: standing, sitting, lying down, dancing, punching (bouchnutí), stroking (hlazení). Fotky jsou na Twigsee.

This week we focused on the topic of global warming. We talked about why the planet is getting warmer and how it is shows in nature and that we humans are largely to blame. The children generally have quite a lot of insight, which was great to find out! We made our own little towns out of play dough, which then started to sink before our eyes due to the nearby melting icebergs, and we made strong trees to help us eradicate the evil clouds of carbon dioxide. Kaitlyn and the kids made „seed bombs“ with lavender from recycled paper. When you plant them, they should bloom. 🙂
Next week we will continue with the topics as I outlined them in my last email: How human settlements and nature coexist and what we can find in cities (amenities, services). Kaitlyn will be taking a break for the rest of the week starting Tuesday, so we will have to do without her. 🙂
Attached this time are boomerangs of how trees inhale CO2, and a funny video from Wednesday when we practiced vocabulary, here specifically „punching“.
😄 Others were: standing, sitting, lying down, dancing, punching, stroking. Photos are on Twigsee.

Týdenní shrnutí 11. 4. – 14. 4. 2022

Tento týden patřil samozřejmě Velikonocům. Na tematických aktivitách jsme trénovali logické myšlení, počítání, pletení copánků, vázání mašličky nebo např. rytmus. Zafinišovali jsme také trénink adres a odeslali opravdové pohledy! Posílali jsme na adresy, které se děti učily jako svoje „domácí“, tak doufám, že bez problému dorazily nebo dorazí v nejbližších dnech. 🙂Slovíčka, která se hodně opakovala, byla: egg, decorate, whip (bič, v tomto významu pomlázka), lamb cake (beránek-pečený), look for (hledat), Easter bunny (velikonoční zajíček).
Příští týden nás čeká oslava Dne Země! Ten připadá na pátek. V rámci environmentální výchovy děti s Kaitlyn vyrazí do okolí sbírat odpadky. Budou samozřejmě poučeny co a jak sbírat a co naopak nesbírat a budou vybaveny dětskými zahradnickými rukavicemi, které máme ve školce pro tento účel. Tuto aktivitu začleňujeme do programu již několikátým rokem, je velmi názorná a děti ji milují. Pokud z nějakého důvodu nesouhlasíte s účastí vašeho dítěte na této vycházce, řekněte to v pátek ráno Kaitlyn – můžete se domluvit, že váš potomek bude pouze přihlížet a procházet se se třídou, případně ho můžeme na dobu vycházky přesunout k Little Kids.
Budeme se samozřejmě učit i o spoustě dalších věcí – o vlivu člověka na přírodu, o recyklaci a také o občanské vybavenosti (tento týden jsme již začali poštou a prací pošťáků).

This week, of course, belonged to Easter. Taking advantage of thematic activities, we trained logical thinking, counting, braiding, bow tying or, for example, rhythm. We also finished address practice and sent real postcards! We sent  them to the addresses the children learned as their „home“, so I hope they arrived without problems or will arrive in the coming days. 🙂
Next week, Earth Day celebration awaits us! It falls on Friday. As part of environmental education, Kaitlyn will take the kids on a garbage pick up in the neighborhood. They will, of course, be taught what and how to collect and what not to collect, and they will be equipped with children’s gardening gloves that we have in kindergarten for this purpose. We have been incorporating this activity into the program for several years now, and the kids love it. If for some reason you do not agree with your child’s participation in this walk, tell Kaitlyn on Friday morning – she can arrange that your offspring will only watch and walk with the class, or we can move them to Little Kids for the duration of the walk.
Of course, we will also learn about a lot of other things – about human impact on nature, about recycling and also about civic amenities (we have already started this week with the post office and the work of mail carriers).

Týdenní shrnutí 4. 4 – 8. 4. 2022

Tento týden jsem měla v plánu plně se už věnovat lidem víc než zvířatům. Neb nám ale v úterý ochořela Kaitlyn, plány jsem musela na poslední chvíli trochu pozměnit a nakonec jsme se kromě sousedů v ulici věnovali taky opylování kytiček. Děti (i já) se dozvěděly spoustu nového o včeličkách a jejich schopnostech a důležitosti. Z původního tématu jsme zvládli zabydlet zvířátka do okýnek domů (trénink nalevo/napravo, nahoře/dole) a ještě před zápisem jsme trénovali adresy – a koukli jsme se i na Google Earth, kde jsme hezky viděli, čí domy leží v Praze a čí ne a kdo třeba bydlí kousíček od spolužáků a ani o tom neví!
Příští týden bude předvelikonoční, pro mnohé z vás pouze třídenní, a celý bude samozřejmě věnován tématu a aktivitám okolo Velikonoc.
Na fotkách vidíte stěhování zvířátek do bytů podle pokynů („klokan bydlí v levém domě, vpravo dole“), vyrábění „zlatého deště“, hra na včeličky a podrobné zkoumání reprodukčních mechanismů u kytiček!

This week, I planned to focus fully on humans rather than animals. But because Kaitlyn got sick on Tuesday, I ended up changing my plans a bit at the last minute, and in the end, in addition to the neighbors in the street, we also talked about pollination. The kids (and me!) learned a lot about the bees and their abilities and importance. From the original theme for this week, we managed to settle the animals in the windows of the houses (training left / right, up / down) and before the school entrance interview we practiced addresses – and we also looked at Google Earth, where we saw nicely whose houses are located in Prague and whose are not and who, for example, lives a short distance from classmates and doesn’t even know it!
Next week will be pre-Easter, for many of you only three days long, and the whole time will be dedicated to the theme and activities around Easter.
In the photos you can see the animals moving to the apartments according to the instructions („the kangaroo lives in the left house, bottom right“), the production of „golden rain“ (it’s a pun – golden rain is the name of the flower in Czech), a pollination activity and a detailed examination of the reproductive mechanisms of flowers!

Týdenní shrnutí 28. 3. – 1. 4. 2022

Tento týden jsme se dle plánu „loučili“ s přírodou. Vytvořili jsme si ale zvířecí nástěnku, která nám bude třídu ještě dlouho zdobit.  Znovu jsme se podívali na písmenka a zopakovali jsme si čísla. Naučili jsme se novou písničku i s tanečkem, velmi známou anglickou I’m a little teapot. Středeční promítání mělo velký úspěch; určitě si ho někdy při ošklivém počasí zase zopakujeme. Koukali jsme na oscarové Encanto.
Příští týden si začneme povídat o městech, ulicích a sousedech. Začneme taky trénovat svoje domácí adresy – podařilo se je posbírat všechny, děkuji! V úterý čeká předškoláčky zápis; přeju klid a pohodu vám i dětem.

This week we „said goodbye“ to nature as planned. But we created an animal board that will decorate our class for a long time to come. We looked at letters again and repeated numbers. We learned a new song with a dance, the well-known English I’m a little teapot. Wednesday’s screening was a great success; we will definitely do it again sometime when the weather’s bad. We watched the  Oscar awarded Encanto.
Next week we will start talking about cities, streets, neighbors. We will also start training our home addresses – we managed to collect them all, thank you! Preschoolers will have their school entrance interview on Tuesday; I wish you and your children peace and no stress.

Týdenní shrnutí 21. 3. – 25. 3. 2022

Tento týden nám počasí opravdu přálo! V úterý jsme se vydali na „scavenger hunt“ obejít okolní zahrádky a najít jarní kytičky (sněženky = snowdrops, tulipány = tulips, narcisky = daffodils, petrklíče = primroses, krokusy = crocuses). Ve čtvrtek jsme se vydali k místu, kde potok Botič ústí do Hostivařské přehrady. Oproti mapám byla ale hladina tak nízko, že v místě, kam jsme došli, ještě žádná přehrada nebyla. :-D Nevadí, vycházku jsme si užili i tak, a aspoň budeme mít za pár týdnů nebo měsíců s čím porovnávat.
Díky krásnému počasí jsme také mohli začít trávit odpoledne na zahradě; ve středu jsem na zahradu připravila i odpolední aktivitu. Kromě jara byly naším tématem stále další přírodní ekosystémy: tentokrát území za polárním kruhem, a abychom tu zimu zase srovnali, tak taky deštný prales. S Kaitlyn děti např. měřily, jak velká je kosatka nebo sob, se mnou zase procestovaly svět a vrátily do něj ztracená zvířátka.
Trénovali jsme více/méně, zrakové (shodně/rozdílně orientované tvary) a sluchové (shodné/rozdílné slabiky, slabikování, počáteční písmeno) vnímání, skupinovou spolupráci, řekli jsme si, co je abeceda a že ta česká má oproti anglické něco navíc, děti si „přičuchly“ k hudební nauce s pomocí xylofonů (krásně jim to šlo!) a v neposlední řadě jsme si museli sednout a připomenout si, co je to trpělivost a ohleduplnost, protože se nám v poslední době poněkud vytrácely ze společného soužití.
Příští týden končí březen, ale změna tématu tentokrát nebude nijak dramatická. Příroda, zvířata a planeta Země budou nadále v centru naší pozornosti. Začneme se bavit také o lidských sídlech (města, vesnice – státy – kontinenty),v souvislosti s čímž vás poprosím, abyste mi napsali (připravím u vstupu do školky lístečky) adresu, kterou vaše dítě zná/chcete, aby znalo jako svoji domácí (odpověď na otázku: Kde bydlíš? Jaká je tvoje adresa?). Děkuji.
Na závěr bych vás chtěla poprosit, abyste dodržovali příchod do devíti hodin*, a informovali nás (ne pouze děti, někteří informaci předají zodpovědně a důvěryhodně, někteří ale zapomínají nebo naopak tvrdí, že odchází dřív, než je pravdou) o času odchodu – po obědě (12.45-13.00), nebo odpoledne (nejdřív 13.45, do té doby odpočíváme), ideálně však až po půl třetí, protože 13.50-cca 14.30 máme odpolední aktivitu. Pokud se stane, že potřebujete přivádět/vyzvedávat v jiné časy, snažte se prosím, aby to bylo výjimečně, a dejte nám vědět, stačí stručná smska. Podstatně nám to usnadní chod dne, např. abychom věděly, kolik materiálů musíme připravit na aktivitu apod.
* V pondělí vždy 8.45 začíná logopedie s paní učitelkou Alenkou, pokud se jí vaše děti účastní (je to většina), přijíždějte prosím na tento čas. V pátek 8.45 začíná předškolní příprava s paní učitelkou Terezkou – skupina „heart sharks“ (Pepi, Julinka, Anetka, Anička, Ben, Gioia, Max, Cezar).

This week, the weather has been really kind to us! On Tuesday we went on a „scavenger hunt“ to go around the surrounding gardens and find spring flowers (snowdrops = sněženky, tulips = tulipány, daffodils = narcisky, primroses = petrklíče, crocuses = krokusy). On Thursday we went to the place where the Botič stream flows into the Hostivař reservoir. Compared to the maps, however, the water level was so low that there was no reservoir at the place we reached. :-D Never mind, we enjoyed the walk anyway, and at least we will have something to compare it with in a few weeks or months.
Thanks to the beautiful weather, we were also able to start spending the afternoon in the garden; I’ve set up an afternoon activity there on Wednesday. Apart from spring, our theme was still natural ecosystems: this time the area beyond the Arctic Circle, and to balance it out, the rainforest. For example, with Kaitlyn the children measured how big an orca or a reindeer is, and with me they travelled around the world and brought back lost animals to where they belonged. 🙂
We practiced more/less, visual (same/different shapes) and auditory (same/different syllables, syllabication, initial letter) perception, group cooperation, we talked about what the alphabet is and that the Czech one has something extra compared to the English one, the children got a taste of music lessons with the help of xylophones (they did beautifully!) and last but not least, we had to sit down and remind ourselves what patience and consideration are, because they have recently started to disappear from our coexistence in class.
Next week will be the end of March, but the change of theme this time will not be dramatic. Nature, animals and planet Earth will continue to be our focus. We will also start talking about human settlements (cities, villages – countries – continents), in connection with which I will ask you to write down (I will prepare slips at the entrance to the kindergarten) the address that your child knows/you would like them to know as their home address (answer to the question: Where do you live? What is your address?). Thank you.
Finally, I would like to ask you to keep to the 9am arrival time*, and to inform us (not just the children, some pass on the information responsibly and trustworthily, but some forget or claim to leave earlier than is true) about the time of departure – after lunch (12. 45-13.00), or in the afternoon (1.45 pm at the earliest, until then we rest), but ideally after half past 2.30 pm, because 1.50 pm-about 2.30 pm we have an afternoon activity. If you happen to need drop off/pick up at other times, please try to make it an exception and let us know, just a brief text will do. It will make the day go much easier, e.g. so we know how much material we need to prepare for the activity, etc.
* Speech therapy with teacher Alenka always starts at 8.45am on Mondays, if your children attend (it is most of them) please come at this time. On Fridays 8.45am pre-school preparation starts with teacher Terezka – „heart sharks“ group (Pepi, Julinka, Anetka, Anička, Ben, Gioia, Max, Cezar).

Týdenní shrnutí 14. 3. – 18. 3. 2022

Tento týden jsme neotáleli, a i v komorním počtu pokračovali v aktuálním tématu přírody. Tentokrát jsme se zaměřili na vodní ekosystémy a zůstali jsme u základů; ukázalo se, že je zmatek v tom, co a kde je vůbec oceán/moře (na mapě KOLEM pevniny) versus co je vůbec řeka, natož potom rybník/jezero/přehrada (obvykle UVNITŘ pevniny) – a kde najdeme slanou a kde sladkou vodu. Ve čtvrtek jsme si udělali výlet k Botiči, abychom na vlastní oči prozkoumali nějakou tu „řeku“ (Botič je potok, ale tento rozdíl zrovna nepovažuji za zásadní). To je i můj tip pro vás, abyste na toto téma s dětmi při nějaké příležitosti zabrousili a popovídali si o vodních plochách, na které běžně narážíte ve svém okolí, případně kam jezdíte na chalupu/na dovolenou. K čemu slouží, co tam můžete potkat za zvířata, jestli se tam dá/smí koupat atd. Někteří z vás například určitě jezdí do školky přes most právě přes Botič. 🙂
V úterý byly děti v divadle na představení o tajemstvích a krásách Prahy. Nejlépe si pamatovaly Karlův most, což bylo ideální, protože jsme si zrovna odpoledne postavili taky Anetčin most, Adámkův most, Benův most, Gioin most …. menší přes Botič a větší přes Vltavu.
Ve čtvrtek byl svátek sv. Patrika, takže závěr týdne se nesl ve znamení trojlístků a zelené barvy.
Příští týden se přesuneme zase k dalším ekosystémům, zaměříme se ale také na příchod jara! Hurá!

This week we did not hesitate and we continued with the current topic of nature even in our small numbers. This time we focused on aquatic ecosystems and kept it simple; there turned out to be confusion about what and where the ocean / sea is (on a map AROUND the mainland) versus what the river is, let alone the pond / lake / dam (usually INSIDE the mainland) – and where we find salt and where fresh water. On Thursday we took a trip to Botič to explore a „river“ with our own eyes (Botič is a stream, but I don’t consider this difference to be essential). This is also my tip for you to bring up this topic with your children on an occasion and talk about the bodies of water you normally come across in your area, or where you go to a cottage / vacation. What they are used for, what animals live there, whether you can swim there, etc. For example, some of you definitely cross a bridge over Botič on your way to the preschool. 🙂
On Tuesday, the children were at the theater for a performance about the secrets and beauties of Prague. They remembered Charles Bridge best, which was ideal, because we also built Anet’s Bridge, Adam’s Bridge, Ben’s Bridge, Gioia’s Bridge … in the afternoon – a smaller one over Botič and bigger one over the Vltava.
Thursday was St. Patrick’s day, so the end of the week was marked by shamrocks and green color.
Next week we will move again to other ecosystems, but we will also focus on the arrival of spring! Hooray!

Týdenní shrnutí 7. 3. – 11. 3. 2022

Tento týden jsme si vyrobili vlastní satelity, které jsme pak využili ke zpracování předpovědi počasí na třech exotických ostrovech (zopakovali jsme si tak názvy různých počasí a zrakové vnímání – přiřazování shodných siluet). Neopomíjíme ani základy a trénovali jsme rozeznávání zvuků ve slovech a počítání (6-9 některé děti stále trápí, jak napočítat do toho čísla, tak číslo pojmenovat – přikládám pracovní list s instrukcemi níže). V úterý jsme oslavili Den žen tak, že každý sdílel, jaké ženy má ve svém životě a čím jsou pro něj důležité. Ke konci týdne jsme se blíž zaměřili na jeden z ekosystémů – poušť. Trénovali jsme rytmus, řazení prvků podle velikosti, řadové číslovky (první, druhý, … poslední) a další. Jelikož většina z vás během příštího týdne školku nenavštíví a je možné, že do dalšího týdne už bude nástěnka zase jiná, přikládám i fotku aktuální, kaktusovo-velbloudí výstavky.
Příští týden budeme v komorním počtu pokračovat v poznávání jednotlivých ekosystémů. Bude méně i nás učitelek, což se ale projeví nejspíš jen v pondělí, kdy ráno od 8 do 10 hodin budou velké i malé děti společně se Šárkou, a v pátek, kdy budou všechny děti pro změnu s Kaitlyn. V úterý, bohužel to padlo zrovna na prázdninový týden, Big Kids pojedou do divadýlka! Odjezd i příjezd školním autobusem během dopoledního programu, nemusíte nic zvláštního řešit, připravovat, ani řešit divadelní oděv.

This week we made our own satellites, which we then used to create the weather forecast on three exotic islands (we revised the names of different weather conditions and visual perception – matching silhouettes). We continuously remember the basics and trained sound recognition in words and counting (some children still struggle to count to 6, 7, 8 or 9 and torecognize the number as well – I enclose a worksheet with instructions below). On Tuesday, we celebrated Women’s Day by sharing what women we have in our lives and what makes them important to us. Towards the end of the week, we focused on one of the ecosystems – the desert. We trained rhythm, sorting elements by size, ordinal numbers (first, second, … last) and more. Since most of you will not visit the kindergarten during the next week and it is possible that the notice board will be different by the following week, I also enclose a photo of the current, cactus-camel exhibition.
Next week, we will continue to learn about individual ecosystems in the chamber. There will be fewer of us teachers as well, but this will hopefully only be noticeable on Monday, when Big Kids and Little Kids will be together with Šárka from 8 am to 10 am, and on Friday, when all children will be with Kaitlyn for a change during those same hours. On Tuesday (unfortunately it fell on a holiday week) the Big Kids will go to the theater! Departure and arrival by school bus will take place during the morning program, you do not have to deal with anything special, prepare or deal with theater attire.

Masopust

1. Března jsme u nás s dětmi na Dino Preschool slavili Masopust! Měli jsme tak na školce rozmanitou přehlídku kostýmů 🤍 Masopust vždy představoval období radosti, veselí a hodování, tak jsme se postarali, aby děti měly zábavu nejen díky kostýmům, ale i díky našemu programu plného různým her a kreativních aktivit!

Naše mateřská škola pořádala minulý týden kurz VESELÉHO LYŽOVÁNÍ na Šibeničním vrchu v Mnichovicích.
Skupinová výuka na uzavřené sjezdovce probíhala zábavnou a hravou formou pomocí her, soutěží a lyžařských cvičení.
V pátek děti dostaly diplomy a medaile a předvedly kocourovi Mikešovi svou „krasojízdu“ 😂👌🥇.

Týdenní shrnutí 21. 2. – 25. 2. 2022

Tento týden v odpoledních aktivitách se děti s Kaitlyn pobavily nad myšlenkou, jestli existují mimozemšťani a jak asi vypadají, a se mnou se zamyslely nad naším jediným přirozeným satelitem – měsícem. Bylo by super, kdybyste společně někdy mrkli na večerní oblohu a nechali děti zamyslet, jestli měsíc zrovna Dorůstá, nebo Couvá (tuto pomůcku předpokládám všichni známe 🙂), jak vypadá úplněk a jak tomu říkáme, když měsíc vidět není (nov).
Příští týden se už od širokého vesmíru začneme přesouvat a soustředit se úžeji na naši planetu. Výjimkou ale bude úterý, kdy nás čeká samozřejmě speciální masopustní program!
Co se slovíček týče, bylo by super trénovat rozdíl mezi moon a month (česky oboje měsíc), jako bonus potom full moon (úplněk) a new moon (nov), dál se děti učily alien (mimozemšťan), UFO [jů ef ou] (unidentified flying object, létající talíř), Earth (Země), science, scientist (věda, vědec, pokud vás napadne nějaký konkrétní vědní obor, který víte, že dětem vědce dobře vysvětlí, super). Doporučuji taky zkontrolovat, že děti znají všechna roční období, že vědí, jaké je teď, znají dny v týdnu, jaký den přijde po kterém (co za den je po středě? a speciálně co za den je po neděli?), které dny tvoří víkend, a taky že poznají čísla od 1 do 10. Někteří to ovládají naprosto bez problému, pokud však zjistíte, že se to ještě nedaří, doporučila bych to trošku pilovat.

This week, in the afternoon activities, the children and Kaitlyn talked about the idea of ​​whether there were aliens and what they probably looked like, and with me they thought about our only natural satellite – the moon. It would be great if you could sometimes look at the evening sky together and let the children figure out if the moon is growing or shrinking.
Next week, we will start moving from outer space and focusing more closely on our planet. The exception will be Tuesday, when, of course, a special carnival program awaits us! Please don’t forget the masks if the kids want them!
I also recommend that you check that the children know all the seasons, that they know what it is like now, that they know the days of the week, what day comes after which (what day comes after Wednesday? And especially what day comes after Sunday?), Which days make up the weekend, and also that they know the numbers from 1 to 10. Some can do it without any problems, but if you find out they still struggle, I would recommend to work on it a bit.

Týdenní shrnutí 14. 2. – 18. 2. 2022

Od pondělí se konečně koná dlouho očekávané lyžování.
Jelikož je přihlášena většina třídy Big Kids, jezdit s nimi bude paní ředitelka a Kaitlyn. Zbytek dětí se spojí s Little Kids, kde pro ně bude připraven dopolední program. Lyžaři se budou vracet k obědu. Odpoledne už budou probíhat standardně, přičemž se budeme s Kaitlyn střídat v odpoledních aktivitách (já po-st-pá, Kait út-čt). Tématem bude stále vesmír, stejně jako v týdnu minulém, kdy jsme se např. stavili v centru pozemní kontroly v Houstonu a do počítačů tam zadali spoustu číselných kódů, pluli jsme ve stavu beztíže, a dokonce se proletěli raketou. :-)
Pokud byste rádi pilovali angličtinu, tento týden doporučuji space (vesmír), the Sun (slunce), moon (měsíc), star (hvězda), planet (planeta), spaceship/rocket (raketa), astronaut (nikoliv kosmonaut), to float (plout), hot/cold (horký/studený).

The long-awaited skiing is finally taking place starting  Monday.
Since most of the Big Kids class is registered, Markéta and Kaitlyn will accompany them. The rest of the children will join Little Kids, where a morning program will be prepared for them. Skiers will return for lunch. The afternoons will continue as usual, with Kaitlyn and I taking turns in the afternoon activities (I Mon-Wed-Fri, Kait Tue-Thu). The topic will still be space, just like last week, when, for example, we stopped at a ground control center in Houston and entered a lot of numeric codes into computers, floated in space, and even flew in a rocket. :-)

Týdenní shrnutí 7. 2. – 11. 2. 2022

Tento týden nás už od pondělí ze všech stran naháněly choroby! Ani jeden den jsme nebyly v plné sestavě učitelského týmu, nepouštěly jsme se proto do žádných velkých akcí a pořádné započetí VESMÍRU nás tak stále čeká. Opakovali jsme sporty (slovíčka viz minulý email) a také dopravní prostředky a povolání (slovíčka níže). Rozšířili jsme si „mravenčí“ téma o písničku The Ants Go Marching. A jako bychom tušili, že v pondělí se do školky nepodíváme, už ve čtvrtek se Kaitlyn s dětmi věnovala Valentýnu.
Příští týden započneme tedy pondělím stráveným doma, ale v úterý už se nás snad co nejvíc sejde a povíme si, co všechno můžeme potkat, až jednou pojedeme na dovolenou na Mars.

This week, we have been plagued by illness since Monday! The teaching team was not complete for a single day, so we didn’t move forward and a proper start to SPACE is still waiting for us. We revised sports as well as means of transport and occupations (vocab below). We have expanded the „ant“ theme with the song The Ants Go Marching. And as if we suspected that we would not be seeing each other on Monday, Kaitlyn already talked about Valentine’s Day with the kids on Thursday.
Next week then we will start with Monday spent at home, but on Tuesday we will hopefully meet and finally talk about what we can meet once we go on vacation to Mars.

Týdenní shrnutí 24. 1. – 28. 1. 2022

Tento týden byl – dle plánu – celý o sportech. Sporty jsme zkoušeli, na sporty jsme koukali, vyráběli jsme výrobky se sportovní tematikou, věnovali jsme se pracovním listům se sportovní tematikou a povídali jsme si, proč vlastně lidé sporty dělají (nejen, aby byli zdraví, silní a/nebo hubení, ale taky pro lepší náladu, pro zábavu, aby si našli kamarády a aby se dál zlepšovali).
Příští týden leden končí, s čímž je spojeno zejména zítřejší předání vysvědčení! Od úterka se pak začneme loučit s lednovými tématy (sporty, zaměstnání, dopravní prostředky) a přesuneme se k dalšímu, kterým bude vesmír.
V odpoledním odpočinku se poslední dobou také věnujeme povídání o Romech a jejich kultuře (knížky Yokki and the Parno Gry, Ossiri and the Bala Mengro, O mamě Romě a romském pánbíčkovi).
Na fotkách můžete vidět legrácku, když jsme zkoušeli „bruslit“ oběma rukama, dále vidíte výrobu malého „endorfínka“, trénování hodu jednou rukou v tělocviku, výrobu sportovců na naši velkou společnou nástěnku, a přípravu trávníku.

This week was – as planned – all about sports. We tried sports, watched sports, made sports-related products, worked on sports-themed worksheets, and talked about why people do sports (not only to be healthy, strong and / or thin, but also to improve their mood, for fun, to make friends and to keep improving).
Next week January ends, which mostly means tomorrow’s handover of the report cards! Then on Tuesday, we will start saying goodbye to the January topics (sports, jobs, means of transport) and move on to the next, which will be Space.
In rest time lately we have been talking about the Romani people and their culture (books Yokki and the Parno Gry, Ossiri and the Bala Mengro, O mamě Romě a romském pánbíčkovi).
In the photos you can see a joke when we tried to „skate“ with both hands, you can also see the a small „endorphin“ craft, one-hand throw training in the gym, the making of athletes for our large board, and lawn preparation.

Týdenní shrnutí 17. 1. 21. 1. 2022

Týden nám už začal a věnujeme se v něm především sportům. K těm jsem se přesunula už v týdnu minulém – zatímco Kaitlyn s dětmi ještě poctivě procvičovala výrazy pro nejrůznější povolání. Přiblížila jim také koncept symetrie, který souvisí s pravolevou orientací u dětí a trénovat je třeba!
Také jsme si, ač bez Honzy, moc užili čtvrteční tělocvik. Děti si vyzkoušely sporty, ke kterým se v tělocviku obvykle nedostanou, a v objevování sportů jsme pokračovali i v pátek odpoledne, kdy jsme si zahráli volejbal, ping pong a baseball s nafukovacím balonkem a skvěle jsme se bavili.
V pátek se děti dočkaly přednášky o čištění zoubků, kde největší hit byl samozřejmě pusu barvicí bonbon, který ukazuje, jak dobře jsou zoubky vyčištěné.
Jak jsem zmínila, tento týden jsou naším tématem už především sporty, ale mimo to si např. cvičně projdeme vysvědčení, aby děti měly jasnou představu o tom, za co jsou hodnoceny, a také provedou sebehodnocení – před příštím pondělkem, kdy nás už čeká školkové vysvědčení a hodnocení „naostro“!
Fotodokumentaci z minulého týdne umístím kompletně na Twigsee
🙂.

The week has already started and we focus mainly on sports. I started working on them last week – while Kaitlyn and the children were still busy practicing expressions for various professions. She also introduced them to the concept of symmetry, which is related to right-left orientation which is important to practice!
We also enjoyed Thursday’s gym, even without Honza. The children tried out sports equipment they don’t usually get their hands on in the gym, and we continued to discover sports on Friday afternoon, when we played volleyball, ping pong and baseball with a balloon and had a great time.
On Friday, the children finally received a lecture on cleaning their teeth, where the biggest hit was, of course, a mouth coloring candy, which shows how well the teeth are cleaned.
As I mentioned, this week our topic is mainly sports, but in addition, we will go through the report card in practice, so that children have a clear idea of ​​what they are evaluated for, and also conduct a self-evaluation – before next Monday, when they get an actual report card!
I will place the full photo documentation from last week on Twigsee 🙂.

Týdenní shrnutí 6. 12. – 10. 12. 2021

Tento týden jsme si užili mnoho zimního tvoření a dočkali jsme se i bobování na zahradě! Trénovali jsme náš vánoční repertoár a Kaitlyn s dětmi opakovala slovíčka z oblasti rodiny. Při odpočinku jsme si po kouscích pouštěli Louskáčka a taky jsme oslavili první z mnohých prosincových narozenin, které se nám ve třídě sešly. 🙂
Příští týden zaznamenáme naše besídkové výkony a určitě dál se budeme věnovat zimě a vánocům.

This week we enjoyed a lot of winter themed crafting and we also finally enjoyed some sledding in the garden! We practiced our Christmas repertoire and Kaitlyn reviewed family vocabulary with the children. While resting, we watched Nutcracker bit by bit and we also celebrated the first of many December birthdays that we have in our class this year. 🙂
Next week we will record our performance and we will continue to focus on winter and Christmas.

Týdenní shrnutí 29. 11. – 3. 12. 2021

Tento týden jsme si vysvětlili, co a kdo je rodina (zkuste se nad tím zamyslet – zjistila jsem, že není vůbec snadné to definovat, a už vůbec ne, pokud člověk neví, co je to DNA 😅), povídali jsme si také o tradicích (rodinných i univerzálních) a samozřejmě průběžně trénujeme na besídku.
Příští týden budeme v těchto tématech volně pokračovat. Chtěla bych upozornit, že u nás ve školce věříme v otevřenou komunikaci a také v lásku ve všech podobách a v tomto duchu s dětmi o rodině mluvíme. Čeká nás samozřejmě také nějaké zimní a vánoční vyrábění – a v pátek přednáška o čištění zoubků! Ujistěte se proto prosím, že vaše děti mají ve školce funkční kartáček a pastu. Děkuji!
Besídka nakonec opět neproběhne fyzicky, aby si ji mohli v klidu užít všichni, klidně opakovaně a zejména bez obav o své zdraví. Natáčet budeme pravděpodobně hlavně v ten den (středu 15.12.), ale možná to rozložíme do více dní a začneme už v pondělí toho týdne. Přidávám odkaz na loňskou besídku, ať se můžete „hodit do atmošky“. 😄

Na fotkách vidíte štafetový závod, loučení s figurínou ze školy, společná práce na papírovém čertu, andělu a Mikuláši, kterými jsme vyzdobili nástěnku, páteční západ slunce, pohodičku na zahradě a kontrolu venkovního teploměru, abychom věděli, co na sebe. Mrkněte se také na Twigsee, kde budou další fotky, které se mi do e-mailů nevejdou!

This week we talked about what and who a family is (thnik about it for a moment – I found that it’s not easy to define at all, especially if one does not know what DNA is 😅), we also talked about traditions and of course we continuously practice for the performance.
Next week, we will continue these topics. I would like to point out that in our preschool we believe in open communication and also in love of all kinds, and in this spirit we talk to the children about family. Of course, we also have some winter and Christmas crafts waiting for us – and a lecture on cleaning teeth properly on Friday! Therefore, please make sure that your children have a functional toothbrush and toothpaste in the preschool. Thank you!
As for the Christmas performance, it will not take place physically after all, so that everyone can enjoy it in peace, repeatedly and especially without worrying about their health. We will probably record it mainly on that day (Wednesday, December 15), but maybe we will spread it over several days and start on Monday of that week. I am adding a link to last year’s meeting so that you can „soak up the vibes“.

In the photos you can see a relay race, saying goodbye to the human body model from school, working together on the paper devil, the angel and Mikuláš, with whom we decorated our notice board, Friday sunset, playtime in the garden and checking the outdoor thermometer to know what clothes to put on. Also, take a look at Twigsee, where there will be more photos that won’t fit in my emails.

Týdenní shrnutí 15. 11. – 26. 11. 2021

Předminulý týden jsme se začali věnovat jídlu a trávení a také jsme se začali pořádně připravovat na vánoční besídku! Intenzivně jsme se věnovali také procvičování předškolních dovedností jako je sluchové vnímání (rozeznávání prvního písmene ve slově a hláskování), prostorová orientace, zrakové vnímání, grafomotorika, počítání atd. Například jak se dětem daří v oblasti sluchového vnímání můžete vyzkoušet s přiloženým pracovním listem. V úterý jsme si pověděli něco málo k významu svátku 17. listopadu.
Tento týden jsme navázali na téma trávicí soustavy, přiblížili jsme si, jak funguje, a děti se dozvěděly něco o různých typech potravin a živin, které z nich můžeme získat. Ve čtvrtek se na děti přišla podívat školní psycholožka, aby nám pomohla odhalit případné nestandardní exprese dětí při různých typech aktivit – předvedli jsme jí proto průřez snad vším, čemu se obvykle ve školce věnujeme. Pokud slečna psycholožka nabyla/nabude dojmu, že by bylo dobré něčemu věnovat individuální pozornost, dá nám samozřejmě vědět.
Moc si vážíme hojné účasti na lampionovém průvodu! Doufáme, že jste si akci užili stejně jako my. Podařilo se nám vytvořit si pohodovou atmosféru. Děkujeme!
Příští týden končí listopad a s ním téma lidského těla, zdraví a jídla. S příchodem prosince se přesuneme k zimě, vánocům a rodině. 🙂 Čeká nás návštěva Mikuláše, a pokud covid dovolí, po dvou letech snad i vánoční besídka in-person. (Nemusíte se ale bát, pokud by nebylo možné besídku uspořádat naživo, už máme praxi v natáčení a editování.)
Na fotkách můžete vidět střípky z uplynulých dvou týdnů, zatímco na videu na vás čeká opičí dráha „trávicí soustava“

The week before last we started talking about food and digestion and we also started preparing for the Christmas performance! We also did intensive practice of preschool skills such as auditory perception (beginning sound recognition and spelling), spatial orientation, visual perception, graphomotor skills, counting, etc., and on Tuesday we talked a little about the significance of the holiday of November 17th.
This week, we followed up on the digestive system, looked at how it works, and the kids learned about the different types of foods and the nutrients we can get from them. On Thursday, a school psychologist came to see the children to help us detect any non-standard expressions of children in various types of activities – so we showed her a cross-section of everything we usually do in kindergarten. Of course, if the psychologist has the impression that it would be good to pay individual attention to something, she will let us know.
We really appreciate the participation in the lantern parade! We hope you enjoyed the event as much as we did. We managed to create a relaxed atmosphere. Thank you!
Next week marks the end of November, and we will say goodbye to the theme of the human body, health and food. With the arrival of December, we will move on to winter, Christmas and family. 🙂 A visit from Mikuláš awaits us, and if the covid allows, hopefully also an in-person Christmas performance after two years. (But you don’t have to worry if it’s not possible to organize the meeting live, we already have experience in filming and editing.)
In the photos you can see fragments from the past two weeks, while in the video the obstacle couse „digestive system“ is waiting for you.

Braillovo písmo

Na fotkách můžete vidět zkoušku braillova písma (cílem aktivity bylo seznámit se s faktem, že nevidomí lidé jej využívají, a také trénovat psaní svého jména a senzo- a jemnou motoriku), aktivitu zacílenou na spolupráci, hrubou motoriku a koordinaci oko-ruka, dále pyšné „vazačky“ mašlí a rozcvičku zaměřenou na držení rovnováhy.

In the photos you can see a braille exercise (the aim of the activity here was to get acquainted with the fact that blind people use it, and also to train writing their name and train sensory and fine motor skills), collaborative activity focused on motor skills and eye-hand coordination, as well as proud „bow tiers“ and a warm-up focused on balance training.

Týdenní shrnutí 8. 11. – 12. 11. 2021

Tento týden nás bylo zejména v první polovině ve školce stále pramálo, což nám bylo líto, na druhou stranu nám to umožnilo věnovat dětem ještě více individuální péče než obvykle. A povedlo se nám tak třeba natrénovat vázání uzlíku a mašličky! Hlavním tématem jinak byly, jak jsem předeslala, lidské smysly, mozek a souvislosti mezi nimi. Děti soustředěně zkoušely, co dovede jejich zrak, sluch, chuť, čich i hmat. Kaitlyn do aktivit zapojila také trénink čísel a já s dětmi věnovala čtvrtek oslavě svatého Martina. Vyrobili jsme si každý svého bílého koně, pověděli jsme si, čím byl Martin výjimečný, ukázali jsme si na kalendáři, kdy máme kdo svátek, a „zatancovali“ jsme si takové malé svatomartinské divadýlko, z něhož jen maličký kousek posílám na ukázku.
Příští týden se budeme věnovat dalším orgánovým soustavám. Konečně nám ze školy půjčili figurínu, na které si můžeme všechny orgány ukázat, tak věřím, že nám to půjde krásně a děti si toho hodně zapamatují. Nezapomeňte, že ve středu je školka zavřená při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.
A na závěr pozvánka: v úterý 23. listopadu chystáme lampionový průvod! Vyrážíme a vracíme se do školky, obejdeme malý okruh po okolí. Více informací najdete na nástěnce u vchodu do školky.
Na fotkách můžete vidět zkoušku braillova písma (které se děti samozřejmě učit nemusí; cílem aktivity zde bylo seznámit se s faktem, že nevidomí lidé jej využívají, a také trénovat psaní svého jména a senzo- a jemnou motoriku), aktivitu zacílenou na spolupráci, hrubou motoriku a koordinaci oko-ruka, dále pyšné „vazačky“ mašlí a rozcvičku zaměřenou na držení rovnováhy.

This week, especially in the first half, there were still very few of us in the preschool, which was sad, but on the other hand it allowed us to give our children even more individual care than usual. And so we managed to practice tying a knot and a bow! Otherwise, the main topic, as I mentioned in my previous e-mail, was the human senses, the brain and the connections between them. The children tested what their eyesight, hearing, taste, smell and touch could do. Kaitlyn also involved number training in her activities, and I and the children dedicated Thursday to St. Martin’s Day. We each made our own white horse, we talked about what had made Martin special, we pointed out on the calendar when our respective namedays were, and we „danced“ a small St. Martin’s theater, of which I send only a small piece to show.
Next week we will focus on other organ systems. Finally, they lent us a dummy from the school, on which we can show all the organs, so I believe that we will do well and the children will learn a lot. Remember that the kindergarten is closed on Wednesday on the occasion of our public holiday.
And finally, an invitation: on Tuesday, November 23, we are preparing a lantern parade! We set off and return to the preschool, we go around a small circuit around. You can find more information on the notice board by the entrance to the preschool!
In the photos you can see a braille exercise (which, of course, children do not have to learn; the aim of the activity here was to get acquainted with the fact that blind people use it, and also to train writing their name and train sensory and fine motor skills), collaborative activity focused on motor skills and eye-hand coordination, as well as proud „bow tiers“ and a warm-up focused on balance training.

Týdenní shrnutí 1. 11. – 5. 11. 2021

Tento týden jsme se v poměrně komorní sestavě tematicky věnovali především fungování srdce a správné péči o zuby. Mimo to jsme procvičovali spoustu předškolních dovedností: dějovou souslednost, schopnost vyprávět (vyjadřovat se celými větami), předložky, tvorbu nadřazených/podřazených pojmů a zrcadlení. Nebojte, budeme v tomtéž pokračovat i v příštích týdnech (koneckonců to je pointou školky), takže ani ti, kteří tento týden chyběli, nebudou o tuto přípravu ochuzeni.
V rámci výuky o lidském těle koukáme na seriál Byl jednou život, kteří jistě mnozí z vás znají. Tento týden jsme dokoukali šestý a sedmý díl, tematicky tak, jak korespondují s tím, o čem si zrovna povídáme (krev, srdce). Pokud je děti promeškaly a chtěli byste to dohnat, jsou na youtube.
Příští týden se budeme věnovat zejména lidským smyslům – co nám umožňují a také jaké to je, když některý z nich správně nefunguje.
Jak jsem vás informovala ve zvláštním e-mailu, v úterý, čtvrtek a pátek budu k dispozici pro tripartitní schůzku (učitel + rodič + dítě)! Máte-li o takové setkání zájem, zapište si termín do tabulky, kterou najdete v odkaze níže.

Fotky: pobyt na zahradě, „krvinky“ roznášející kyslík po těle a podvečerní chvilka s knihou 🙂

 This week, in a relatively small group, we focused mainly on the functioning of the heart and proper dental care. In addition, we practiced a lot of preschool skills in Czech: story sequence, the ability to narrate (to express themselves in whole sentences), prepositions, the creation of umbrella terms and mirroring. Don’t worry, we will continue to do the same in the coming weeks (after all, it is the point of the preschool), so even those who missed this week will not be deprived of these exercises.

As part of the teaching about the human body, we are watching the series Once Upon a Life, which many of you know. This week we finished the sixth and seventh episodes, thematically as they correspond to what we are talking about (blood, heart). If your kids missed them and you’d like them to catch up with us, they are available on youtube.
Next week, we will focus on the human senses – what they enable to do and also what it’s like when one of them doesn’t work properly.
As I informed you in a separate e-mail, on Tuesday, Thursday and Friday I will be available for a tripartite meeting (teacher + parent + child)! If you are interested in such a meeting, write down the date in the table you will find in the link above.

Photos: playing in the garden, „blood cells distributing oxygen throughout the body“, and an early evening with a book 🙂

Týdenní shrnutí 25. 10. – 27. 10 2021

Minulý týden ve školce byl krátký a intenzivní. Vrcholem byla samozřejmě úterní oslava Halloweenu! Pro děti jsme připravily spoustu aktivit, které si, troufám říct, moc užily. Pondělí jsme si udělali krásně podzimní a šli jsme i nachytat rychle ještě nějaké to „déčko“, než na nás definitivně zaútočí sychravá tvář podzimu. Středu jsme pak věnovali povídání o české republice a jejích symbolech (státní vlajka, hymna, znak).
V posledních týdnech jsme se seznámili s existencí a využitím znakového jazyka a s pomocí osvětového instagramového profilu @ne_slysim jsme se naučili vyjádřit znakovým jazykem dny v týdnu. Některé děti na tom stále pracují, někdo to chytil hned. Doporučuji, pokud máte přístup na instagram, na profil mrknout a zkusit si s dětmi znakovat!
Chtěla jsem vás také ubezpečit, že už všechny děti výborně ovládají zásady stolování a nemusíte se tudíž zdráhat zvýšit požadavky na jejich stolovací návyky i doma. Všechny děti (ač občas až po upozornění) vědí, jak se správně drží vidlička, nůž i lžička, umí efektivně krájet a vědí, že mají sedět čelem ke stolu, s nohama směřujícíma k zemi a s lokty mimo stůl. Nedělá jim problém ani držet se našeho pravidla slušnosti, kdy sedíme, dokud všichni nedojedí.
Od zítřka, s příchodem listopadu, ještě zůstaneme u našeho těla! Povíme si, jakou má co funkci, a zaměříme se také na jídlo a na význam jednotlivých složek potravy.

Týdenní shrnutí 18. 10. – 22. 10. 2021

Tento týden jsme se věnovali zejména dvěma věcem: bacilům a geometrickým tvarům. Řekli jsme si, co to ty bacily jsou a s Kaitlyn děti absolvovaly krásnou názornou ukázku (kde bacily byly zastoupeny třpytkami) toho, jak se bacily šíří, jak se proti nim bránit a jak moc pořádně je potřeba si mýt ruce, abychom se jich zbavili. Téma bacilů jsem využila i pro aktivity, kde děti trénovaly třídění podle tvaru a podle barvy a také koncept sloupečků a řádků. Tvary trénovaly překvapivě dobrovolně a nadšeně 😄 také při hře, kterou můžete zahlédnout na přiložených „boomeranzích“.
Během odpočinku jsme začali postupně koukat na díly seriálu Byl jednou jeden život, který je jako každý rok naším nedocenitelným parťákem ve vysvětlování anatomie a fyziologie lidského těla.
S Kaitlyn děti také zkoušely vázat tkaničky a se mnou si zazpívaly Jaro, léto, podzim, zima, Prší, prší a Kočka leze dírou.
Příští týden bude poněkud netradiční: zítřek proběhne ještě normálně, ale v úterý nás čeká oslava Halloweena! Zejména dopoledne děti čeká tematický program, počítáme s maskami (ale povinné samozřejmě nejsou). Od středy mají školáci prázdniny, my ale jedeme dál (ačkoliv plavání ve středu odpadá), jen ve čvrtek je státní svátek a školka je zavřená.

Logopedická cvičení začínají již 8.45 hod a pro domácí trénink jsou zde básničky na trénink.

Svačina
Povídala myši myš,
že objevila novou skrýš.
Honzík nejí svačiny
schovává je ve skříni.

Myšky se tam vydaly
a svačinu spapaly.
Když Honzíku nemáš hlad
svačinu si nemáš brát.

Čerti a čertidla, vařila povidla
a malý čertíček spálil si prstíček,
když chtěl osladit svůj mlsný jazýček.

Týdenní shrnutí 11. 10. – 15. 10. 2021

Tento týden jsme se už naplno věnovali lidskému tělu. Postupně objevujeme, z jakých všech „součástek“ se naše tělo skládá a co k čemu slouží. Dorazil taky veliký teploměr, který nyní máme hned za dveřmi na zahradu, tak jsme nastudovali, jak funguje a co jaká teplota znamená – a jak bychom se do ní měli obléci, abychom byli spokojení a hlavně zdraví. Děti také nadále procvičovaly jemnou motoriku, čísla a barvy.Ve čtvrtek si děti moc užily divadelní představení (ze kterého pochází přiložené fotky)! Program začínal scénkou „ze školky pro bubáky“, po které následovala dlouhá část, do které děti byly přímo zapojeny. Trvalo to téměř hodinu a půl a děti byly celou dobu plně zaujaty. Krása!
Příští týden budeme pokračovat v prozkoumávání lidského těla, zejména v kontextu zdraví a nemoci.

Týdenní shrnutí 4. 18. – 8.10. 2021

Tento týden jsme se věnovali, stručně řečeno, částem těla a dinosaurům. Anglicky si děti části těla procvičovaly pomocí hry Sausage game, která vznikla improvizovaně na masopust a našla si velkou oblibu – zeptejte se dětí, snad vysvětlí! Kaitlyn se mimo to s dětmi věnovala také pletení copánků a vázání uzlíků (trénink jemné motoriky). Opozdila se dodávka venkovního teploměru, který jsme měli objednaný, oblékání se podle počasí jsme proto museli odložit – dalo mi to ale příležitost zrealizovat nápad, který jsem si dlouho schovávala, a neskromně řeknu, že to byl největší hit tohoto týdne: archeologická výprava na naše pískoviště. 🙂 Děti si nejprve vymodelovaly dinosauří kosti ze samotvrdnoucí modelovací hmoty a (jak mě někteří z vás načapali při čtvrtečním příchodu do školky) pak si je vyhrabaly ze své sekce paleontologického naleziště!
Jelikož teploměr nakonec dorazil, příští týden se vrhneme na to ochlazování, oblékání se a ochranu zdraví. A ve čtvrtek nás čeká pantomimové vystoupení!

Fotky: trénink řazení podle velikosti (největší/nejmenší, nejdelší/nejkratší atp.), loutkové divadýlko, kde je vidět i ten náš netradiční kalendář, dinosauři ožírající části těla svých obětí podle instrukcí, a video, které lépe než fotky zachycuje nadšení malých paleontologů 🙂

Týdenní shrnutí 27. 9. – 1. 10. 2021

Tento týden jsme si, ač v komornějším složení, moc užili! V rámci povídání o sv. Václavovi jsme si prohlédli české mince, děti objevily klasickou výtvarnou techniku – frotáž (to je to, když dáte nějaký relativně plochý předmět pod papír, přejedete přes to pastelkou nebo voskovkou a ono se vám to tam „obtiskne“. Určitě známe všichni z dětství, ale málokdo z nás asi věděl, jak tuto techniku nazývají profesionálové :-), trénovaly jemnou motoriku, grafomotoriku a rytmus a už opravdu hezky dovedou pojmenovat počasí. 
Příští týden tedy budeme moci navázat tím, co si do jakého počasí obléci, abychom byli zdraví, a dále se budeme věnovat našemu tělu a zdraví.

Týdenní shrnutí 20. 9. – 24. 9. 2021

Tento týden jsme se věnovali počítání (už jsem zaznamenala velké pokroky), počasí a opakování ročních období. Ke dnům v týdnu a měsícům jsme se zatím letos nepropracovali, ale to je OK. Dle plánu jsme si pověděli něco o Koreji a ve středu jsme oslavili příchod podzimu korejským „díkuvzdáním“ chuseok. Vyzdvihly jsme význam úrody, trávení času s rodinou i tradiční sváteční aktivity. Na základě četby knížky Juna’s jar děti dokonce ochutnaly kimchi, to se ale dle očekávání nesetkalo moc s úspěchem. 😄 Naopak sladké knedlíčky mochi (jsou japonské, ale podobné pravým korejským songpyeon, které se mi v Praze nepovedlo sehnat), měly ohlasy velmi pozitivní, a to i přestože jsem dětem v půlce ochutnávky odhalila, že náplň je vyrobena z červených fazolí. 🙂
Příští týden se přehoupneme do října, čímž se tematicky posuneme definitivně do podzimu a začneme se bavit o našem těle a zdraví. A zítra se budeme věnovat určitě nejvíc svatému Václavovi!

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.