Aktuality ze školky

Týdenní shrnutí 20. 3. – 24. 3. 2023

Tento týden jsme cestovali každý den jiným ekosystémem a „ochutnávali“ nějaká jeho specifika. Zatancovali jsme si s tučňáky na jižním pólu, zadržovali dech jako štíři na poušti, v rámci her prozkoumali „circle of life“ na savaně a trénovali levou/pravou pod vedením krále lva. Kouzlem jsme přivolali déšť do pralesa a dozvěděli se, jak zásadní je plankton.
Příští týden bude Kaitlyn pokračovat.

Týdenní shrnutí 13. 3. – 17. 3. 2023

Tento týden Kaitlyn děti seznámila s některými typy biomů. V tom budeme pokračovat i nadále, zkombinujeme si to také s vítáním jara, které (konečně) zítra začíná! V pátek jsme věnovali speciální pozornost sv. Patriku a jeho významu pro Irsko.

This week Kaitlyn introduced the kids to some types of biomes. We’ll continue to do this, and combine it with welcoming spring, which (finally) starts tomorrow! On Friday we paid special attention to St. Patrick and his importance to Ireland.

Týdenní shrnutí 20. 2. – 24. 2. 2023

Uplynulý týden proběhl především ve jménu lyžování. Děti byly nadšené, a oprávněně: během těch pár dní (mnozí ze zcela první zkušenosti s lyžemi) se propracovali až k úspěšné jízdě na vleku a po svahu dolů. Změna v běžném režimu – a zejména absence odpoledního odpočinku – znamenala trochu větší divočinu ve zbytku dne, ale zvládli jsme to všichni statečně. Dopoledne jsme nezaháleli, a tak se děti dozvěděly zas trošku něco o vesmíru a mimo to jsme trénovali také sluchové vnímání a učili se hláskovat a rozpoznávat hláskovaná slova! Děti se moc snažily a i v téhle oblasti provedly velké pokroky.
Příští týden se vracíme do rutiny a na chvíli ještě k vesmíru. Čekají nás ale hned dvě události navíc: v úterý se konečně dočkáme besedy s nevidomým člověkem v rámci vzdělávacího programu spolku Beluška (odloženého z prosince) a ve čtvrtek si dodatečně oslavíme masopust! Na ten mohou samozřejmě děti dorazit v maskách (ale nemusí). Upozorňuji, že proběhne i pravidelný čtvrteční tělocvik, tak prosím, ať mají děti kromě kostýmu i rozumné oblečení na cvičení.

Last week was mainly in the name of skiing. The kids were enthusiastic, and rightly so: in just a few days (many from their very first experience with skis), they worked their way up to successfully skiing up the lift and down the slope. The change in routine – and especially the lack of an afternoon rest – meant a bit more wildness in the rest of the day, but we all managed valiantly. We didn’t slack off in the morning, so the kids learned a little bit about space again, and besides that we also practiced our auditory perception and learned to spell and recognize spelled words! The children worked very hard and made great strides in this area too.
Next week we will be getting back into routine and revisiting space for a while. However, we have two extra events coming up as well: on Tuesday we will finally get to talk to a blind person as part of the Belushka Association’s educational program (postponed from December) and on Thursday we will celebrate (a belated) Mardi Gras! Children can of course come in masks (but they don’t have to). Please note that there will also be regular Thursday gym class, so please make sure the children have sensible clothes for exercise in addition to their costume.

Týdenní shrnutí 13. 2. – 17. 2. 2023

Minulý týden jsme rozložili do několika subtémat. V pondělí a v úterý jsme „slavili“ Valentýna. Úterní pečení se moc povedlo, děti pomáhaly v každém kroku! Doufám, že jste si pochutnali na výsledcích. Postupovali jsme podle (trošičku zjednodušeného) receptu zde https://justinesnacks.com/the-best-chocolate-chocolate-chip-cookies/#recipe
Od středy už jsme skočili do nekonečného vesmíru. Děti se např. naučily písničku o planetách https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94&ab_channel=KLT a znaky českého znakového jazyka pro hvězdu, měsíc, slunce, planetu a vesmír.
V pátek jsme udělali rychlou odbočku k něčemu, co bude naším tématem až v březnu/dubnu, a to je naše planeta a její ochrana. V sobotu 18. února totiž proběhl Světový den luskounů, a tak jsme si v pátek pověděli něco o tomto fascinujícím a vinou člověka ohroženém živočichovi.
Tento týden vždy dopoledne proběhne jako obvykle včetně aktivity zaměřené na vesmír. Po aktivitě pak vyrazíme na oběda a následně už šup na svah! Vracet se budeme až kolem 15.15-15.30. Kvůli lyžování nebudeme tento týden slavit masopust.

We have broken down the past week into several subtopics. On Monday and Tuesday we „celebrated“ Valentine’s Day. Tuesday’s baking was a great success, the kids helped every step of the way! I hope you enjoyed the results. We followed the (slightly simplified) recipe here https://justinesnacks.com/the-best-chocolate-chocolate-chip-cookies/#recipe.

Since Wednesday, we’ve jumped into infinite space. For example, the children learned a song about planets https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94&ab_channel=KLT and the Czech sign language signs for star, moon, sun, planet and universe. On Friday we made a quick detour to something that will be our topic in March/April, and that is our planet and how to protect it. This is because Saturday 18 February was World Pangolin Day, and so on Friday we talked about this fascinating and endangered animal due to human error.
This week will include a space-focused activity in the morning. After the activity we will then head off for lunch and then hit the slopes! We won’t be back until around 3.15-3.30pm. Due to skiing we will not be celebrating Mardi Gras this week.

Týdenní shrnutí 6. 2. – 10. 2. 2023

Tento týden jsme využili malého počtu dětí a věnovali se aktivitám tak, jak to s celou třídou obvykle není možné: hráli jsme stolní hry (Kvarteto, černý Petr, Člověče, nezlob se atd.) a na přání jsme se stali detektivy. Využili jsme prázdné tělocvičny a vyzkoušeli si práci s florbalovým, volejbalovým a basketbalovým míčem. V úterý jsme se jeli podívat na loutkové divadýlko, jehož námětem bylo to, jak to vlastně funguje v divadle; co je to opona, kulisy, točna, propadlo, komedie a tragédie. 
Příští týden, snad zase v co největším počtu, si trošičku oslavíme Valentýna a od středy se konečně vrhneme na naše nové, velké únorové téma: Vesmír! Pokud se nemýlím, začíná taky zase plavání.

This week we took advantage of the small number of children and engaged in activities in a way that is not usually possible with the whole class: we played board games (Kvarteto, Černý Petr, Sorry etc.) and became detectives on request. We took advantage of the empty gym and tried our hand at floorball, volleyball and basketball. On Tuesday we went to see a puppet show, the theme of which was how things actually work in the theatre; what is curtain, set, turntable, trap, comedy and tragedy.
Next week, hopefully back in as large a number as possible, we’ll celebrate Valentine’s Day a little bit and from Wednesday we’ll finally get to our new, big February theme: Space! If I’m not mistaken, swimming is back starting this week as well.

Týdenní shrnutí 23. 1. – 27. 1. 2023

Povídali jsme si o dopravních prostředcích, učili jsme se odpovědět na otázku „co mají společného?“ (= nadřazené pojmy, tvorba kategorií; např. hruška, jablko a banán = OVOCE; svetr, ponožky a kalhoty = OBLEČENÍ, kuchař, řidič a kadeřnice = PRÁCE atd. Je to dobrý trénink a zábava třeba na cestu autem. Děti pak rády vymýšlejí vlastní „hádanky“ – kategorie.). Učili jsme se telefonní číslo na policii + jak zavolat o pomoc z iPhonu, který neumím odemknout.
V úterý jsme čas venku strávili v lese u hostivařské přehrady. Cestu zpět jsme si zkrátili a zjednodušili svezením se jednu zastávku autobusem. 🙂 Ve čtvrtek odpoledne jsme navštívili Muzeum Policie, kde nás provedl a informacemi zásobil milý pan průvodce.
Oblíbené bylo tento týden cvičení Traffic light game, a písnička We all go traveling by.

Kids Movement and Fitness Game – BRAIN BREAK – YouTube

TRAFFIC LIGHT GAME – Virtual PE Activity – Kids Movement and Fitness GameSTOP at the RED LightGo SLOW at the YELLOW LightGo FAST at the GREEN LightThis is a …

www.youtube.com

Příští týden ještě zůstaneme u lednových témat, ačkoliv už se nám přikrade únor. V úterý si děti domů odnesou školkové vysvědčení. Slouží k tomu, aby děti měly přehled o tom, jak vnímáme jejich počínání ve školce – kde je potřeba ještě zabrat a kde to jde dobře. Obsahuje obrázkovou a textovou část a rozhodně by bylo dobré, abyste si s nimi sedli a probrali ho.


Now, briefly on this week: We talked about means of transportation, learned to answer the question „what do these have in common?“ (= creating categories; e.g. pear, apple and banana = FRUIT; sweater, socks and pants = CLOTHING, cook, driver and hairdresser = WORK, etc. It’s good practice and fun for a car journey, for example. The children then like to invent their own „puzzles“ – categories.). We’ve been learning the phone number for the police + how to call for help from an iPhone I can’t unlock.
On Tuesday we spent time outside in the woods by the Hostivař dam. We shortened and simplified our trip back by taking a one-stop bus ride. 🙂 On Thursday afternoon we visited the Police Museum, where we were guided and supplied with information by a kind guide.
Favorites this week were the Traffic light game exercise on youtube, and the song We all go traveling by.

Next week we will stick with the January themes, although February is creeping up on us. On Tuesday, the kids will take home their preschool report cards. These are used to give the children a snapshot of how we perceive their performance in class – where they need to work harder and where they are doing well. It includes a picture and text section and it would definitely be good to sit down with them and discuss it.

Týdenní shrnutí 16. 1. – 20. 1. 2023

Tento týden jsme se zaměřili na povolání. Děti se naučily hromadu názvů (a náplní) profesí jak anglicky, tak česky. Zpívali jsme Až já budu velká, Já jsem kovaříček a favorit: Hlídač krav. Zařazeno bylo několik aktivit založených na spolupráci v týmech a samozřejmě různé předškolní dovednosti (rozpoznávání geometrických tvarů, krátkodobá paměť, sluchové vnímání, řazení podle velikosti). Ve čtvrtek jsme si udělali „laboratoř“ a byli jsme vědci. 🙂

Příští týden budou hlavním tématem dopravní prostředky, děti se taky naučí, jak přivolat pomoc (policie, záchranná služba, hasiči) a ve čtvrtek 26.1. nás čeká výlet do muzea policie! Tento výlet proběhne ODPOLEDNE, vyrazíme po obědě, návrat kolem třetí hodiny. Více info na nástěnce paní ředitelky nalevo ve vstupním prostoru školky. Pokud potřebujete dítě vyzvedávat v době, kdy budeme v muzeu, potřebujeme to vědět předem, abychom jej nechali ve školce s dětmi z Little Kids. Děkuji.


This week
we focused on jobs. The children learned a bunch of names (and meanings) of professions in both English and Czech. We sang Až já budu velká, Já jsem kovaříček, and everyone’s favorite: Hlídač krav. We included several activities based on working in teams and of course various preschool skills (geometric shape recognition, short-term memory, auditory perception, ordering by size). On Thursday we made a „lab“ and were scientists, experimenting. 🙂

Next week the main topic will be means of transport, the children will also learn how to call for help (police, ambulance, firefighters) and on Thursday 26th January we have a trip to the police museum! This trip will take place in the AFTERNOON, we will leave after lunch, returning around 3 o’clock. More info on the principal’s bulletin board on the left in the preschool entrance area. If you need to pick up your child during the time we will be at the museum, we need to know in advance so we can leave them in the preschool with the Little Kids. Thank you.

Týdenní shrnutí 9. 1. – 13. 1. 2023

Tento týden jsme se věnovali sportům a zkusili si pár prvků volejbalu, baseballu a basketbalu, přičemž jsme trénovali dovednosti jako je skok přes překážku, snožmo, koordinace oko-ruka, týmová spolupráce atp. Abychom podpořili zdravý vztah dětí k jejich tělu a ke sportu, bavili jsme se o tom, proč vůbec sportujeme.
Zaměřili jsme se také na trénink předložek (před, za, nad, pod, mezi, na).

Příští týden se budeme soustředit na povolání, proto připomínám a prosím, popovídejte si s dětmi o tom, co je vaším povoláním tak, aby uměly říct název pozice a co obnáší (např. jsem ekonomický ředitel = starám se u nás ve firmě o to, za co utrácíme penízky, počítám, kolik jich máme, ale nestačím na to sám, takže mám ještě asi 20 pomocníků… například 😄). Dojde už pořádně také na avizované téma dopravních prostředků.
Výhledově se můžeme těšit na výlet do muzea policie 🙂


This week
we tried a few elements of volleyball, baseball and basketball while practicing skills like hurdling, jumping, footwork, eye-hand coordination, etc. In order to promote a healthy relationship between the children and their bodies and sports, we talked about why we play sports in the first place.
We also practiced prepositions in Czech (behind, in front of, next to, above, under, on).

Next week we will be focusing on jobs, so please talk to the children about what your job is so that they can say the name of the job and what it entails (e.g. I’m the economic director = I take care of what we spend money on in our company, I count how much we have, but I’m not enough to do it myself, so I have about 20 helpers… for example 😄). There is also the announced topic of means of transport.
We can also look forward to a trip to the police museum 🙂

Týdenní shrnutí 3. 1. – 6. 1. 2023

Tento týden jsme se přivítali v novém roce a rozbalili dárečky, které nechal Ježíšek ve školce pro naši třídu. Největší dojem udělaly nové skládací podložky (ke stavbám větších pevností a konstrukcí samozřejmě), kostýmy a pracovní nářadí. Zatímco se mnou se děti nadšeně vrhly na výrobu nového kalendáře (tato příležitost nám posloužila také k opakování ročních období, dnů v týdnu a měsíců), s Kaitlyn se věnovaly prvnímu z našich lednových témat – sportům.

Příští týden s nimi budeme pokračovat, a přidáme i ta další zmíněná: povolání a dopravní prostředky. 

This week we welcomed in the new year and unwrapped the presents that baby Jesus left in the preschool for our class. New folding mats (to build bigger houses and structures of course), costumes and work tools were the biggest hits. While the kids enthusiastically got to work with me on making a new calendar (this opportunity also served to review the seasons, days of the week and months), Kaitlyn tackled the first of our January themes – sports.

Next week we will continue with these, and add the other ones mentioned: occupations and means of transportation.

Since the kids will still have gym class with Dominic every Thursday, I recommend getting them athletic shoes for preschool that stay firm on their feet and don’t slip on the floor.

Týdenní shrnutí 12. 12. – 16. 12. 2022

Tento týden si děláme už takovou předvánoční pohodu. Finále bude ve čtvrtek, kdy proběhne onesie/cosy/pyjama party! Děti si – pokud budou chtít – můžou přinést to nejpohodlnější, nejchlupatější oblečení nebo třeba ugly christmas sweater…prostě pohodička. Budeme rádi i pokud nám pro tento účel věnujete vzoreček (opravdu pár kousků) vánočního cukroví, podělíme se. 

Minulý týden jsme se samozřejmě soustředili především na přípravu besídky. Ta z našeho pohledu byla velkým úspěchem! Doufáme, že to vnímáte stejně, a děkujeme za bohatou účast.


We’re treating this week as a bit of a pre-Christmas feel-good prep. The finale will be on Thursday when we’ll have a onesie/cosy/pyjama party! The kids – if they want – can bring their comfiest, fluffiest outfit or maybe an ugly christmas sweater…just chill. We’d also love it if you donate a sample (really only a few pieces) of Christmas candy for this purpose, we’ll share.

Last week, of course, our main focus was on preparing for the performance. It was a great success from our point of view! We hope you feel the same way, and thank you for your generous participation.

Týdenní shrnutí 5. 12. – 9. 12. 2022

Tento týden jsme si moc užili. Úspěšná byla jak pondělní návštěva Mikuláše (letos ani nikdo neplakal!), tak snad ještě víc čtvrteční pečení s rodiči. Moc si vážíme hojné účasti z vašich řad a zároveň víme, že mnoho dalších by se rádo přidalo, ale není prostě možné nebýt v půlce dne v práci. Doufáme, že to klapne na besídku!

Besídka proběhne ve čtvrtek 15.12. a bude začínat ve čtyři hodiny. Přijďte proto prosím o něco dříve. Snažte se prosím pro každé dítě vyslat alespoň jednoho diváka. Děti pilně cvičí a těší se, že svoji snahu budou sdílet se svými blízkými.


We had a great time this week. We had a successful visit from St. Nicholas on Monday (no one cried this year!) and perhaps even more success on Thursday, baking with our parents. We really appreciate the large turnout from your ranks and also know that many others would have loved to join in, but it’s just not possible not to be at work in the middle of the day. We hope it works out at least for the performance!

The christmas performance will be held on Thursday, December 15 and will begin at 4:00. Please come a little earlier. Please try to send at least one spectator for each child. The children have been practicing hard and are looking forward to sharing their efforts with their loved ones.

And what to bring? You don’t need anything (maybe slippers if they are more comfortable than shoe covers), but please bring some light colored clothes for the kids (white, beige, brown…), or even some fur 😄 – we’ll be sheep! If you don’t have any, then at least something nice, it will be a big event after all. 😊 Feel free to bring it in the next few days and we’ll keep it safe until Thursday, so you can have peace of mind.

Týdenní shrnutí 28. 11. – 2. 12 2022

Tento týden jsme trénovali na besídku, procvičovali rytmus, taky sluchové vnímání (slabikování, počáteční písmeno), otestovali naši kreativitu a naučili se konečně ořezávat pastelky! Slyšela jsem, že lampionový průvod měl velký úspěch, děti byly plné dojmů ještě několik dní. 🙂

Příští týden (a podobně až do vánoc) budeme stále pokračovat – rodina, kultura, vánoce a další významné svátky tohoto období! Zítra dopoledne přijde Mikuláš s andělem a čertem, do pekla nikoho nedáme, bude to ok. 🙂

This week we practiced for the performance, practiced rhythm, also auditory perception (syllabication, initial letter), tested our creativity, and finally learned to sharpen crayons! I heard that the lantern parade was a great success, the children were full of impressions for days to come. 🙂

Next week (and similarly until Christmas) we will keep going – family, culture, Christmas and other important holidays of the season! Tomorrow morning St. Nicholas will come with an angel and a devil, we won’t put anyone in hell, it will be ok. 🙂

Týdenní shrnutí 21. 11. – 25. 11. 2022

 • 29. listopadu, tedy pozítří, jste zváni na lampionový průvod! Lampionky doporučujeme přinést vlastní. Sraz v 16hod ve školce, vyrážíme 16.15 na krátkou procházku v okolí. Na závěr, pokud se nemýlím, vás čeká malé občerstvení na zahradě. 🙂
 • 1. prosince dopoledne se ve škole koná soutěž v angličtině. Zúčastní se jí i pár vybraných dětí z naší třídy. Rodiče budou informováni.
 • 5. prosince v 10hod přijde do školky Mikuláš s čertem a andělem. Jsou to studenti z gymnázia, jsou šikovní a opatrní. 😊
 • 8. prosince 10–12hod proběhne vánoční pečení s rodiči. Jste srdečně zváni, dejte prosím vědět paní ředitelce. Vše bude připraveno, nemusíte nic nosit, jen sebe. 🙂
 • 15. prosince se pak uskuteční slavnostní vánoční besídka. Začínáme v 16hod! Rodina a přátelé jsou srdečně zváni, prosíme, vyšlete alespoň jednoho diváka pro každé dítě. Děti na besídku opravdu poctivě a dlouze trénují a nepřejí si nic víc než svoje úsilí sdílet se svými milovanými. Těšíme se!

Nyní už k pravidelnému vysílání:
Tento týden jsme především už trénovali na besídku. Rádi bychom pro vás sice měli nějaké překvapení, asi ale všechno uslyšíte desetkrát cestou v autě dřív, než se besídky dočkáme. 😄 V rámci této přípravy jsme zpívali, tancovali a procvičovali rytmus. Nadšeni z prvního sněhu jsme vyrobili výzdobu sobíků do třídy a rukavic na nástěnku (procvičili jsme stříhání a lepení). V neposlední řadě jsme reorganizovali knihovnu s nadějí lepší udržitelnosti, pověděli jsme si, jak se jmenují některé části knihy (hřbet, desky, přebal), ukázali jsme si, jak knížky do knihovny ukládat, a dokonce si děti svoji vlastní knihu vyrobily. 🙂
Rozloučili jsme se s tématem jídla a přivítali jsme téma rodina.

Příští týden budeme pokračovat podobně – příprava na besídku, aktuální události (lampiony), rodina, vánoce. 

 • On November 29th, the day after tomorrow, you are invited to the lantern parade! I recommend bringing your own lanterns for the kids. Meet at 4pm in the preschool, leaving at 4.15pm for a short walk around the area. At the end, if I’m not mistaken, there will be a small refreshment in the garden. 🙂
 • On the morning of the 1st of December there is an English competition at school. A few selected children from our class will take part in it. Parents will be informed.
 • On December 5th at 10am St. Mikulas will come to the school with the devil and angel. They are students from the high school, they are clever and careful. 😊
 • On December 8th 10-12hrs there will be Christmas baking with parents. You are invited, please let the headmistress know. Everything will be ready, no need to bring anything but yourself. 🙂
 • Then on December 15th there will be a festive Christmas party. We start at 4 pm! Family and friends are invited, please send at least one spectator for each child. The children have been practicing really hard and long for the performance and wish nothing more than to share their efforts with their loved ones. We are looking forward to it!

Now on to the regular posting:
First of all, we have been practicing for the performance this week. While we’d love to have some surprises for you, you’ll probably hear everything ten times on the car ride before we get to the performance. 😄 During this preparation we sang, danced and practiced rhythm. Excited about the first snow, we made reindeer decorations for the classroom and gloves for the board (we practiced cutting and gluing). Last but not least, we reorganized the library with the hope of it being more sustainable, we learned the names of some parts of a book (spine, boards, cover), we showed how to store books in the library, and the children even made their own book. 🙂
We said goodbye to the food theme and welcomed the family theme.

Next week we will continue in a similar way – preparing for the performance, current events (lanterns), family, Christmas.

Týdenní shrnutí 14. 11. – 18. 11. 2022

Tento týden bylo naším tématem dál jídlo. Děti byly např. vesměs dost překvapené, co všechno jsou mléčné výrobky. 🙂 Úterní dopoledne jsme věnovali tělocviku (práce s míčem), což si v následujících dnech v obměněné podobě zopakujeme. Ve středu jsem se dětem pokusila (s mnoha zjednodušujícími nepřesnostmi) vysvětlit události kolem 17. listopadu 1989. Byli skvělí! Nejvíc se dětem líbil páteční „kurz vaření“. Společnými silami jsme oškrábali, nakrájeli a ochutili mrkvové a batátové hranolky pečené v troubě, a každý si přichystal taky svoji vlastní pizzu.

Příští týden začne intenzivnější příprava na vánoční besídku! Nezdá se to, ale už je to za rohem. Téma jídla se nám začne prolínat s tématem rodiny a kultury.

This week our theme continued to be food. For example, the children were very surprised by what dairy products are 🙂 Tuesday morning we devoted to gym (working with a ball), which we will repeat in a modified form in the following days. On Wednesday, I tried to explain to the kids (with many simplistic inaccuracies) the events surrounding November 17, 1989. They did great! The children enjoyed the Friday „cooking class“ the most. Together we peeled, cut and seasoned carrot and sweet potato chips baked in the oven, and everyone made their own pizza too.

Next week, the intensive preparation for the Christmas performance will begin! It doesn’t seem like it, but it’s just around the corner. The theme of food will begin to intertwine with the theme of family and culture.

Týdenní shrnutí 7. 11. – 11. 11. 2022

Tento týden jsme se dle plánu dále věnovali smyslům. Děti si na malý okamžik vyzkoušely vnímání světa jako nevidomí a neslyšící. Seznámily se s osobnostmi bojujícími za práva a lepší život pro tuto komunitu (Louis Braille, Helen Keller) a s Braillovým písmem. Kousíčky znakového jazyka se učíme průběžně, a tak nemohl chybět ani tento týden. 🙂Znovu jsme navštívili „naše stromy“ – připomenu, že letos v rámci celoročního environmentálního projektu „stromový skřítek Entík“ poprosil naše děti, aby tu a tam chodily zkontrolovat jeden konkrétní strom v okolí školky (chodíme k nim v rámci dopoledních vycházek). Cílem je zejména vnímat jeho změny v průběhu školního roku a rozdíly oproti jiným druhům a upevnit kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Děti se také učily rozlišovat různé skupiny potravin a v pátek byl tématem svátek sv. Martina.

Příští týden nás čekají další aktivity zaměřené na jídlo. Ve čtvrtek je státní svátek, školka zavřená, v pátek ale otevřeno máme. Jistě někteří z vás plánují prodloužený víkend, tak ať vám vyjde počasí. 😊 V týdnu si určitě zase odkryjeme něco z historie Česka (Československa) a povíme si o důvodu čtvrtečního svátku.

This week we continued to work on the senses as planned. For a small moment, the children experienced perceiving the world as blind and deaf. They learnt about some of the figures fighting for rights and a better life for this community (Louis Braille, Helen Keller) and about Braille alphabet. We learn bits and pieces of sign language on an ongoing basis and this week was no exception. 🙂
We revisited „our trees“ – I’ll remind you that this year, as part of our year-long environmental project, the „tree elf,“ Entik, asked each child to go check on one particular tree around the preschool every now and then (we go to them as part of our morning walks). The aim is mainly to take note of its changes during the school year and the differences compared to other species, and to reinforce a positive relationship with nature and the environment.
The children have also been learning to distinguish between different food groups and on Friday the theme was St Martin’s Day.

Next week we will have more activities focusing on food. Thursday is a public holiday and the preschool is closed, but we are open on Friday. I’m sure some of you are planning a long weekend, so let’s hope the weather cooperates. 😊 During the week we will surely uncover some of the history of the Czech Republic (Czechoslovakia) like we did for the previous holidays and talk about the reason for Thursday’s holiday.

Týdenní shrnutí 24. 10. – 27. 10. 2022

Tento týden jsme se halloweenu věnovali i při aktivitách. Využili jsme je i k tomu, abychom se naučili názvy prstů a pověděli si zase něco víc o našem těle. Trénovali jsme grafomotoriku a zpívali jsme „One little pumpkin“ (první cca 4 minuty zde). Kaitlyn s dětmi pracovala také na správné péči o zuby.
Ve čtvrtek jsme si udělali „české dopoledne“ v souvislosti s pátečním státním svátkem. Děti trénovaly rozpoznat tvar naší republiky, naši vlajku a státní znak. Velkou zábavou pak bylo překládání vět za pomoci překladače do slovenštiny. 😄

Příští týden, ačkoliv začíná listopad a s ním nová témata, ještě neopustíme lidské tělo a budeme si povídat například o našich smyslech

This week we have been focusing on Halloween in our activities. We also used them to learn the names of our fingers and talk about our bodies again. We practiced our graphomotor skills and sang „One little pumpkin“ (first approx. 4 minutes here). Kaitlyn also worked with the children on proper dental care.
On Thursday, we had a „Czech morning“ in conjunction with Friday’s national holiday. The children practiced recognizing the shape of our republic, our flag, and our national emblem. The big fun was translating sentences into Slovak with the help of a translator. 😄

Next week, although November starts and with it new topics, we will not leave the human body yet and we will talk about our senses, for example.

Týdenní shrnutí 17. 10. – 21. 10. 2022

Tento týden se nesl samozřejmě především ve znamení bruslení, které si děti opravdu užily a kde během těch pěti dní udělaly veliké pokroky. Trenéři s dětmi trpělivě a umně pracovali a děti vydržely na ledě vždy celou hodinu s jednou kratičkou pauzou na čajík.
Odpoledne jsme se věnovali aktivitám zaměřeným na poznávání fungování našeho těla, zejména trávicí soustavě a kostem. Pomáhal nám také kostlivec Bořivoj zapůjčený ze školy a koukání na příslušné epizody legendárního seriálu Byl jednou jeden život.

Příští týden budeme kombinovat téma lidského těla s Halloweenem a ke konci týdne také s tématem pátečního svátku – výročí vzniku naší země. Ve středu a ve čtvrtek jsou ve školách podzimní prázdniny, očekáváme proto menší docházku i u nás, ale otevřeno máme jako obvykle. V pátek je pak státní svátek – školka bude zavřená. V pondělí 31.10. mohou děti přijít v maskách a kostýmech; budeme slavit Halloween!👻🎃

Týdenní shrnutí 10. 10. – 14. 10 2022

Tento týden se děti naučily něco o tom, jak naše tělo bojuje proti bacilům (mytí rukou, vitamíny, práce bílých krvinek, …). V pondělí jim také Kaitlyn pověděla o kanadském Díkuvzdání, v úterý jsme si užili drum circle a v pátek jsme si v návaznosti na šípky nalezené na vycházce do lesa udělali „šípkové odpoledne“.

Příští týden budeme vždy dopoledne na bruslení! Odjíždí se každý den jindy, někdy i před devátou, prosím hlídejte si časy – najdete je v e-mailu od paní ředitelky. Pokud se opozdíte, dítě stráví dopoledne s dětmi z Little Kids, dokud se nevrátíme. Od oběda pak den bude probíhat standardně. 


This week
the kids learned about how our bodies fight germs (hand washing, vitamins, white blood cells work,…). On Monday Kaitlyn also told them about Canadian Thanksgiving, on Tuesday we enjoyed taking part in a drum circle, and on Friday we had a „rose hip afternoon“.

Next week we will always be skating in the morning! We leave at a different time each day, sometimes before 9am, please keep an eye on the times – you will find them in the email from Markéta. If you are late, your child will spend the morning with the Little Kids until we return. From lunchtime onwards the day will then run as normal.

Týdenní shrnutí 3. 10. – 7. 10. 2022

Tento týden se děti naučily spoustu nového. Procvičili jsme dny v týdnu a naučili jsme se k nim dokonce znaky v českém znakovém jazyce. Dál jsme trénovali měsíce a k podzimním jsme přidali zimní (prosinec, leden, únor). Aby si děti zapamatovaly název měsíce aktuálního, ve středu jsme měli „jelení odpoledne“. Četli jsme o jelenech a koukali na videa, děti se dozvěděly, co je to říje, s jelení tematikou jsme vyráběli a také zpívali a tancovali Na tý louce zelený. Tento týden jsme si povídali také o podzimní sklizni a četli mj. pohádku O Veliké řepě a zpívali Šel zahradník do zahrady a Pod naším okýnkem. Kaitlyn s dětmi pilovala výrazy pro části těla; česky je většina dětí ovládá. Děti také iniciovaly konverzace u svačin a obědů na téma toho, co která potravina dělá pro naše tělo.

Příští týden se tak dále zaměříme na to, jak naše tělo funguje. A v úterý 11.10. nás čeká výlet za kulturou! Pojedeme na tzv. drum circle. Abychom vše stíhali, budeme odcházet na svačinu už krátce po deváté, přiveďte proto prosím děti zavčas.

 slovíčka:
anglicky – small / big, tall / short (malý, velký, vysoký, nízký/krátký), medium (střední), body parts (části těla, např. head, eyes, ears, nose, mouth, stomach, back, arms/hands, legs/feet…)
česky – dny v týdnu, měsíce, části těla

This week the kids learned a lot of new things. We practiced the days of the week and even learned the signs for them in Czech sign language. Next we practiced our months and focused more on the winter months (December, January, February). To help the children remember the name of the current month, we had a „deer afternoon“ on Wednesday. We read about deer and watched videos, the children learnt what a rut is, we made deer themed crafts and also sang and danced. This week we also talked about the autumn harvest and read, amongst other things, the story of The Great Turnip and sang czech harvest songs. Kaitlyn practiced the words for body parts with the children; most of the children know them in Czech. The children also initiated conversations at snacks and lunches about what each food does for our bodies.

Next week we will continue to focus on how our bodies work. And on Tuesday, October 11, we have a  trip coming up! We will be going to a drum circle. To keep up with everything, we will be leaving for snack shortly after 9:00, so please bring your children on time.

Vocab:
English – small / big, tall / short, medium, body parts, e.g. head, eyes, ears, nose, mouth, stomach, back, arms/hands, legs/feet…
Czech – days of the week, months, body parts

Týdenní shrnutí 26. 9. – 30. 9 2022

Tento týden byl největším zážitkem určitě úterní výlet na Václavské náměstí. Někoho nejvíc zajímal Václav (a jeho dvojče na obráceném koni v Lucerně), u někoho zvítězila cesta metrem. 😄 Vzala jsem dětem svůj starý foťák, aby mohly jako správní turisté taky výlet zdokumentovat; výsledky najdete na Twigsee.
Trochu jsem nás oproti plánu přecenila a oblečení se tak budeme věnovat až v příštích týdnech. Zvládli jsme se ale seznámit s dny v týdnu i s měsíci (víc jsme se dál věnovali těm „podzimním“ – září, říjen, listopad) a děti se naučily říkanku s pohybem Stojí, stojí bedla a písničku o houbách Mushroom song (např. zde).

Příští týden se začneme věnovat novým, říjnovým tématům: naše tělo a zdraví. Budeme také ale nadále poctivě trénovat názvy měsíců, a především dnů v týdnu a jejich částí (ráno, večer atp.). Ve středu také začíná plavání!

Slovíčka:
anglicky – kite (drak), wind (vítr), windy (větrno), to blow (foukat)
česky – měsíce v roce

This week‚s highlight was definitely the Tuesday trip to Wenceslas Square. Some kids were most interested in Wenceslas (and his twin on the upside down horse in Lucerna), others were won over simply by the metro journey. 😄 I brought my old camera so the kids could document the trip like good tourists; you can find the results on Twigsee.
I’ve overestimated us a bit compared to the plan and we’ll get to talking about clothes in the next few weeks. But we did manage to get familiar with the days of the week and months (we continued to focus more on the „autumn“ ones – September, October, November) and the kids learned a rhyme with movement, Stojí stojí Bedla, and the Mushroom song.

Next week we start October and with that we get to new topics in the preschool: our body and health. But we will also continue to practice the names of the months, and especially the days of the week and their parts (morning, evening, etc.).

Vocab:
English – kite, wind, windy, to blow
Czech – months of the year

Týdenní shrnutí 19. 9. – 23. 9. 2022

Tento týden jsme se věnovali rozeznávání a charakterizování ročních období a jejich pojmenovávání v češtině i angličtině. Ve čtvrtek jsme oslavili poslední den léta (i s „poslední“ zmrzlinou!) a přivítali jsme podzim. Seznámili jsme se s fungováním teploměru, který máme přede dveřmi na zahradu a ke kterému máme vizuální pomůcku, která dětem pomáhá samostatně zhodnotit, jak se obléct na pobyt venku.
V pátek jste mohli slyšet od dětí záhadné povídání o třpytivém lístečku, „který jim donesl kouzelný strom“. 😊 Dovolte, abych do toho vnesla trochu světla: v pátek se totiž děti poprvé seznámily s tajemným stromovým skřítkem Entíkem, který nám nechal ve školce vzkaz. Jeho posláním je chránit a starat se o stromy. Má ale moc práce, a proto prosí děti z Dino školky, aby mu pomohly. Entík vybral každému strom, který prosí, abychom tu a tam navštívili a podívali se, jak se má. Jestli má listy, jakou mají barvu a tvar, jestli na něm něco kvete nebo roste atd. Tohoto úkolu se děti statečně ujaly a my vyrazili po šipkách najít všechny „naše“ stromy. Toto bude takový náš environmentální projekt po celý školní rok – Entík vždy v tajnosti dopraví dětem třpytivý lísteček, což bude známka toho, že máme jít stromy znovu omrknout. 🙂

Příští týden se začneme věnovat měsícům a dnům v týdnu, víc se taky zaměříme na oblečení a oblékání.
Ve středu je státní svátek (školka zavřená) a s ním bude spojen náš program na úterý! V dopoledním programu vyrazíme (hromadnou dopravou) podívat se na Václava na Václavském náměstí. Děti nepotřebují nic mimořádného s sebou.

Slovíčka:
anglicky: seasons (of the year) – spring, summer, fall, winter
česky: teplo x zima, teploměr

This week we have been focusing on identifying and characterizing the seasons and naming them in both English and Czech. On Thursday we celebrated the last day of summer (with the „last“ ice cream!) and welcomed autumn. We learnt about the workings of the thermometer we have outside our garden door, which serves as a visual aid to help the children independently assess how to dress for being outside.
On Friday you could hear the children tell a mysterious story about a glittery leaf „brought to them by a magic tree“. 😊 Let me shed some light on this: on Friday, the children met the mysterious tree elf, Ent, for the first time, who left a message for us. His mission is to protect and care for the trees. But he’s too busy, so he asks the children from Dino Preschool to help him. The little Entík has chosen a tree for each of us to visit now and then to see how it is doing. If it has leaves, what colour and shape they are, if anything is blooming or growing on it, etc. The children bravely undertook this task and we set out to find all „our“ trees by following arrows. This will be an environmental project throughout the school year – Entík will always secretly deliver a glittery leaf to the children as a sign to go and check out the trees again. 🙂

Next week we will start looking at the months and days of the week, we will also focus more on clothes and dressing up.
Wednesday is a national holiday (preschool closed) and our program for Tuesday will be linked to that! In the morning program we will go (by public transport) to see Wenceslas at Wenceslas Square. The children do not need anything out of the ordinary with them.

Vocab:
English: seasons (of the year) – spring, summer, fall, winter
Czech: teplo x zima, teploměr

Týdenní shrnutí 12. 9. – 16. 9. 2022

Tento týden jsme se soustředili na roční období (části roku, kdy má příroda různé úkoly: probouzí se – je plná síly – začíná být unavená – odpočívá) a na počasí. Snažili jsme se vytěžit co nejvíc z nepřízně počasí a tématem nám tak byl i déšť. Dokonce jsme se v dešti vydali na krátkou vycházku, abychom se přesvědčili, jestli máme do deště vhodné oblečení. Někteří jsou vybaveni perfektně, někteří spíš vůbec. Prosím, aby děti měly ve školce připravené nepromokavé boty, nepromokavé kalhoty a nepromokavou bundu s kapucí (pláštěnku). Nejen pro případ přímého pobytu venku v dešti, ale také, aby mohly např. na hřiště, které je ještě mokré po dešti dřívějším.
Trénovali jsme jemnou motoriku a počítání. Zpívali jsme Prší, prší, Kočka leze dírou a Rain, Rain, Go away a Kaitlyn převzala procvičování pojmenovávání tvarů do angličtiny.

Příští týden budeme pokračovat v rozeznávání ročních období, tvarů, čísel, a naučíme se pracovat s teploměrem a vhodně se podle něj obléct.

This week we focused on the seasons (the parts of the year when nature has different tasks: waking up – full of energy – getting tired – resting) and the weather. We tried to make the most of the bad weather and so the theme for some of our activities was rain. We even went for a short walk in the rain to see if we had appropriate clothing. Some are equipped perfectly, some rather not at all. Please make sure the children have waterproof boots, waterproof trousers and a waterproof jacket with a hood (raincoat) ready in the preschool. Not only for being out in the rain directly, but also so that they can, for example, go to the playground, which is still wet from the rain earlier.
We practiced fine motor skills and counting. We sang Prší, prší, Kočka leze dírou and Rain, Rain, Go away and Kaitlyn took over the practice of naming shapes in English.

Next week we will continue to learn to recognise the seasons, shapes, numbers, and learn how to use an outdoor thermometer and dress appropriately.

Týdenní shrnutí 5. 9. – 9. 9. 2022

Tento týden nebyl pro děti vůbec snadný – přece jen to byl první úplný týden nového školního roku! Zatím se (obrazně) perou se skupinovou dynamikou. Musí teprve přijít na to, jak spolu ve třídě vycházet ke spokojenosti všech. Zvládají to ale dobře.
Co se týče programu, zvládli jsme toho spoustu: trénovali jsme barvy (např. Čáp ztratil čepičku + eng. ekvivalent), tvary (zatím jsme se omezili na kolečko, čtverec, obdélník a trojúhelník) a počítání (pojmenování čísel, přiřazování počtu k číslici atd.). Začali jsme se seznamovat s kalendářem a pro různé aktivity využili témata počasí a dinosaurů. Bez tělocviku nezahálíme a ve čtvrtek jsme se pěkně protáhli u překážkové dráhy a u Head, shoulders, knees and toes. Zpívali jsme Prší prší a naučili se básničku na procvičování prstíků. Přečetli jsme mimo jiné první dvě z řady oblíbených dinosauřích knížek od Jane Yolen a Marka Teague (How do Dinosaurs Play with their Friends a How do Dinosaurs Show Good Manners) a kouzelnou Juna’s Jar.

Příští týden navážeme a naše znalosti snad prohloubíme, rozšíříme a upevníme.

Přikládám (a obvykle budu) i slovíčka, která můžete při nějakých příležitostech doma, třeba po cestě v autě, k tématu trénovat:

anglicky – barvy, dny v týdnu, paper (papír), scissors (nůžky), glue (lepidlo), pencil (tužka)
česky – kolečko/kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

This week was not an easy one for the kids – after all, it was the first full week of the new school year! So far, they are struggling with group dynamics. They have yet to figure out how to get along in the classroom to everyone’s satisfaction. They are doing well, though.

As far as the program, we managed to do a lot: we practiced colors (czech and english), shapes (in czech), and counting (naming numbers, matching a number of objects to a digit, etc.). We have started to learn about the calendar and have used the themes of weather and dinosaurs for different activities. We don’t dispair without PE and on Thursday we had a good stretch at the obstacle course and Head, Shoulders, Knees and Toes. We learned a new song and a rhyme. We read two of a series of popular dinosaur books by Jane Yolen and Mark Teague (How do Dinosaurs Play with their Friends and How do DInosaurs Show Good Manners) and the magical Juna’s Jar, amongst others.

Next week we will follow up and hopefully deepen, extend and solidify our knowledge.

I’ve included (and usually will) vocabulary that you can practice on the topic at home, perhaps in the car on the way:

English – colours, days of the week, paper, scissors, glue, pencil
Czech – kolečko/kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.