Aktuality z gymnázia

 

 

6.A, 7.A a PRIMA posílají pozdrav ze školního výletu "Sedmihorky" 😀👋

Letošní maturanti byli 100% úspěšní. 👍👏
Přejeme jim mnoho úspěchů do budoucích let! 😊

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL, s.r.o. pořádá 10. 6. v 9:00 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Provozní podmínky pro vykonání maturitní zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je:

- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro účast studentů na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování na onemocnění COVID-19 studentům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná. Pro jiné osoby škola tuto povinnost nemá.

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Všichni účastníci maturitních zkoušek musí v prostorách školy nosit respirátor FFP2. Tato povinnost platí také v průběhu didaktického testu a ústních zkoušek.

V případě, že student dostane příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat koronaviru (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Student svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má student právo konat náhradní zkoušku.

Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Maturitní zkoušky - dodatek

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. Počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části se navyšuje na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. (Standardně platí, že žák může konat jeden řádný a dva opravné termíny.)
Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu, tj. ve dnech 7. - 9. července.
Těmito úpravami se kompenzuje ztížená příprava letošních maturantů.
 
Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Provozní podmínky pro vykonání přijímací zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení:

27. 4. – uchazeči o 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

29. 4. – uchazeči o víceletá gymnázia

Všichni účastníci přijímacích zkoušek musí v prostorách školy nosit chirurgickou roušku (od 15 let respirátor FFP2), pravidelně si umývat a dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy a zásady respirační hygieny.

Přijímací zkoušky

Jednotné státní přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testů. Školní část přijímací zkoušky se skládá z testu z anglického jazyka a ústního motivačního pohovoru.

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat v pátek 16. dubna. Z epidemiologických důvodů bude účast na těchto zkouškách umožněna pouze žákům naší základní školy. Pro informace a přihlášení kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou (tereza.hajzmanova@dinoskola.cz).

Maturitní zkouška

Vážení rodiče studentů oktávy,
rád bych Vás informoval o novinkách týkajících se maturitní zkoušky.
Z důvodu prodloužené distanční výuky byly posunuty termíny didaktických testů i ústních zkoušek.
Nadále platí, že písemné práce (slohy) jsou pro tento rok zrušeny.
Dnes byly zveřejněny termíny a časy jednotlivých didaktických testů:

Anglický jazyk – 24. 5. ve 13:30
Český jazyk – 25. 5. v 8:00

V případě nemoci (COVID-19) či karantény se student písemně omluví řediteli školy a bude se účastnit náhradních termínů (7.–9. července), které se budou konat na spádových školách (tedy ne na DINU).

Ústní maturity se pak budou konat 1. a 2. června. Rozdělení studentů do těchto dnů bude pravděpodobně dle abecedy (podle příjmení).

V případě profilové (ústní) zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka si studenti mohou vybrat, zda budou tyto zkoušky konat. (V tomto by se měli řídit požadavky univerzit, na které se hlásí.)

Ti, kteří mají v profilové části španělštinu, musí v každém případě ústní zkoušku konat.

Studenti se mohou rozhodnout, zda zkoušku z ČJ a AJ budou, či nebudou konat, do konce dubna, tj. do 30. 4.

V případě, že se student jednu či obě zkoušky rozhodne konat, musí o tom do 30. 4. písemně informovat ředitele školy. V případě, kdy student nechce zkoušku/zkoušky konat, nemusí ředitele informovat.

Jestliže student o svém záměru konat zkoušku/zkoušky ředitele do 30. 4. neuvědomí, ztrácí tak možnost zkoušky konat. Pozdější přihlášení již nebude možné.

V případě, že se student rozhodne konat ústní zkoušku z českého jazyka, musí do 30. 4. odevzdat seznam své četby.

V případě, že chce někdo uznat jazykovou zkoušku na základě obdrženého certifikátu, musí do 30. 4. písemně požádat ředitele školy. Certifikát pak stačí dodat nejpozději 5 dní před konáním ústní zkoušky.

(Co se týče uznání jazykové zkoušky, CERMAT mi zatím nedokázal odpovědět na jeden z mých dotazů. Pokud by jejich odpověď změnila něco z toho, co zde uvádím, budu Vás informovat.)

Posunutí maturitních termínů zároveň prodloužilo trvání 2. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku.

Původně měli studenti obdržet vysvědčení za 2. pololetí 30. dubna. Toto již nyní neplatí.

Studenti budou do školy docházet (a učit se podle standardního rozvrhu) do poloviny května, konkrétně do 14. 5.

V týdnu od 17.–21. 5. budou probíhat (dobrovolné) individuální konzultace studentů s vyučujícími maturitních předmětů. Zároveň se již v tomto týdnu mohou studenti samostatně připravovat na maturitní zkoušky.

21. 5. se studenti dostaví do školy a bude jim vydáno vysvědčení za 2. pololetí.

24. 5.–31. 5. bude následovat tzv. svatý týden. V rámci tohoto týdne se budou konat dva již zmíněné didaktické testy. I proto bude již předchozí týden pro studenty volnější – s možností samostudia.

1., 2. 6. – ústní maturity

Stejně jako ostatní ředitelé pevně doufám, že tyto úpravy letošní maturitní zkoušky jsou již poslední.

Studenty jsem o těchto změnách již informoval, termíny nastavené školou jsou výsledkem naší společné diskuze.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Naši žáci a žákyně v Sekundách jsou velice kreativní! V rámci opakování látky v dějepisu měli možnost vybrat si ze dvou zadání. Buď vytvářet memy na probrané historické události či postavy, nebo se vcítit do husitských bojovníků a vyrobit zbraň z toho, co mají doma (podobně jako husité, kteří leckdy bojovali s podomácky vyrobenými zbraněmi). A tady jsou výsledky! 😊

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří  pro uchazeče o naše gymnázium proběhne online formou dne 3. 2. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro gymnázium Mgr. Terezy Hajžmanové.

tel.: +420 777 629 837
e-mail: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz


Den otevřených dveří

Vážení uchazeči o naše gymnázium, z důvodu současného uzavření školy se nebude konat Den otevřených dveří dne 6. 1. 2021.

Jakmile to epidemická situace umožní, bude možné domluvit individuální prohlídku školy.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení gymnázia.

Děkujeme za pochopení.

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.