Aktuality ze základní školy

 

 

 

 

5.A posílá pozdravy ze školního výletu na Sázavě 😊👋

Třeťáčci se pustili do zkoumání lidského těla 👁👂🧠

Výrobky dětí z 2.A ke svátku maminek 🎁❤️

Ve středu 5. května jsme společně v rámci projektového dne vzpomenuli a vysvětlili si, jak probíhalo Květnové povstání v pražských ulicích.
Už víme, co se v těchto dnech odehrávalo, co je barikáda, odvaha i statečnost.
Nejdříve jsme se společně podívali na krátký film, který stručně ukázal, co se v Praze odehrávalo den po dni.
Byli jsme překvapeni, jaké síle se museli obyvatele Prahy
odvážně postavit.
Pracovali jsme ve skupinách a skládali informace do prezentací jako puzzle. Státní vlajky jsme si vyrobili v pondělní hodině Světa práce a mohli jsme jimi náš májový výlet do historie skvěle doplnit. Až půjdeme s rodiči na výlet, zkusíme se porozhlédnout v našem okolí a vyfotit pomníček, který nám povstání a 2. světovou válku připomene.

Žáci 3.B

Letošní pálení čarodějnic si děti z heren moc užily 😊

Přírodověda v 5.B - Lidské tělo

Děti při práci na modelech svalové a trávicí soustavy.
Ještě plánujeme nervovou a oběhovou soustavu.

3.C také slavila Den Země! 🌏🌿♻️💦
Na úvod projektové výuky zaměřené na podporu životního prostředí jsme si vyrobili tematické čelenky a zhlédli krátká výuková videa o ekologii a planetě Zemi, o kterých jsme poté společně diskutovali. Následně byly děti rozděleny do skupin, ve kterých spolupracovaly na úkolech zaměřených na uvědomění si toho, jak ony samy mohou pomoct životnímu prostředí v běžném životě. Připomněly si zásady správného třídění a také zkoušely odhadovat délku rozkladu odpadků pohozených v přírodě. Nakonec se vydaly “hledat pitnou vodu” na školní zahradu v rámci únikové hry.

Jarní pozdrav 2.A 🌞

Den Země podpořily děti z DINA i v hernách na procházce úklidem okolí školy. 😊👏

Den Země

2.B oslavila 22. dubna Den Země. Děti se seznámily s problémy životního prostředí a jejich řešením. Při hře venku si zkusily roztřídit odpadky do správných kontejnerů. Ve třídě si zasadily semínka různých rostlinek, o která se budou následně starat a pozorovat jejich růst. Na závěr společně vytvořily projekt a napsaly planetě Zemi své sliby. 🌿🌏😊

Koncert
Jarní souzvuk online

Udělejte si čas na kulturu a prožijte hezkou klavírní chvilku s našimi dětmi.
Všem přejeme příjemný zážitek.
Dětem a jejich hudebním vyučujícím velmi děkujeme! 👏 🎹
 

Děkujeme dětem z DINO SCHOOLS OF PRAGUE za hezká přání a dobroty pro naše zdravotníky! | Fakultní Thomayerova nemocnice

https://www.ftn.cz/clanky/dekujeme-detem-z-dino-schools-of-prague-za-hezka-prani-a-dobroty-pro-nase-zdravotniky-1198/

Třída 2.B si udělala modré pondělí, které začalo snídaňovou výzvou. 😊

Doplňující informace

Vážení rodiče,

zde jsou dodatečné informace, jak jsem již ve čtvrtek avizoval.

Nejdůležitější doplněnou informací je to, že asistence při testování je dle závazných pokynů MŠMT umožněna pouze rodičům žáků 1.-3. ročníku ZŠ. Z toho tedy vyplývá, že příští týden nebude nikomu z rodičů dovoleno asistovat ve vestibulu školy svému dítěti, protože do školy jdou zítra pouze 4. a 5. ročníky. Věříme ale, že tyto nejstarší ročníky 1. stupně nebudou mít s testováním větší potíže. Pokud jste tak ještě neučinili, pusťte prosím svým dětem instruktážní video k testování, které jsem Vám zasílal. Děti pak nebudou překvapené a samotné testování ve škole se tím zjednoduší.
Níže naleznete seznam antigenních testů, které MŠMT povoluje jako náhradu za AG testy využívané školou. Připomínám ale, že testování musí proběhnout pod dohledem některého z našich zaměstnanců ve škole - příští týden ve třídě, v týdnu od 19. 4. (1.-3. třídy) ve vestibulu (s rodičem či bez) či ve třídě.
Pokud rodič testování svého dítěte odmítne, dítě se nemůže účastnit prezenční výuky ve škole. Jeho absence bude automaticky omluvená. Ale pozor, i omluvená absence je započítávaná absence, která se počítá do celkové zameškané výuky ve škole - konsekvence viz můj předchozí email.
Při pozitivním výsledku AG testu Vašeho dítěte Vás budeme bezprostředně kontaktovat a vystavíme Vám potvrzení o pozitivním AG testu. Vy pak budete kontaktovat lékaře svého dítěte, který vystaví žádanku na konfirmační PCR test. Výsledek PCR testu prosím bezprostředně zašlete škole, škola pak bude postupovat v závislosti na tom, zda se jednalo o pondělní či čtvrteční testování - viz můj předchozí email.
Dítě, které např. zítra nebude přítomno ve škole a dostaví se do školy např. v úterý či středu, bude samozřejmě testováno v den svého příchodu. Poté bude s ostatními testováno znovu ve čtvrtek.
Během víkendu stihly přestat platit některé pokyny platné před víkendem. Před školou se tak mohou sdružovat pouze 2 osoby (např. 2 rodiče) v rámci skupinky, četnější skupiny nejsou povolené a musí mít mezi sebou 2metrové rozestupy.
Poslední informace se týká rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému. Jejich děti (týká se pouze 1. st. ZŠ) mají možnost každodenní prezenční výuky, nevztahuje se na ně rotační výuka. Toto dítě bude ráno umístěno do školní družiny (či jiné oddělené učebny), kde se bude pod dohledem pedagoga účastnit distanční výuky své třídy, která zůstává v rámci rotační výuky doma. Těchto dětí se bude samozřejmě týkat AG testování. Vybrané profese, na něž se tato možnost vztahuje:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci v sociálních službách
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od svého zaměstnavatele.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Organizace příštích týdnů + testování

Vážení rodiče,

zde jsou informace k částečnému návratu dětí do školy.

Jak již víte, od příštího pondělí, tedy od 12. 4., se do školy v rotačním systému (týden ve škole, týden doma) vrací 1. stupeň základní školy.

2. stupeň základní školy a gymnázium pokračuje – bohužel – v distanční výuce, přičemž jsou umožněny individuální konzultace s vyučujícími (po předchozí domluvě s vyučujícím).

V pondělí 12. 4. se do školy vrací 4. a 5. třídy ZŠ.

1.–3. třídy ZŠ budou od pondělí 12. 4. pokračovat v distanční výuce a k prezenční výuce nastoupí 19. 4.

Nové rozvrhy 1. stupně ZŠ bude zasílat paní zástupkyně Doubravová. Pro jejich přípravu jsme museli vzít v potaz to, že třídy se mezi sebou při výuce nesmí opět míchat.

Přítomným dětem bude k dispozici školní družina, ve které budou děti odděleny po jednotlivých třídách.

Všechny děti, které se budou vzdělávat ve škole, budou mít automaticky přihlášený oběd. Případné odhlášky oběda je možné provést vždy do půlnoci předcházejícího dne.

Jak jistě víte, v pondělí a ve čtvrtek bude u přítomných dětí muset proběhnout testování na COVID-19.

Testování musí proběhnout před výukou. Abychom co nejméně narušili ranní výuku, prosíme Vás o to, abyste v pondělí a čtvrtky přiváželi své děti v čase od 8:00–8:15.

Testování bude probíhat následovně:

Standardně půjde dítě do šatny a poté do své třídy. Zde, ideálně v 8:30, proběhne hromadné testování pod dohledem příslušné vyučující.

Dnes jsme obdrželi antigenní testy (typ LEPU, tzn. výtěr tyčinkou z kraje nosu). Po instruktáži si tento test samy provedou děti pod dohledem vyučující.

V následujícím odkazu naleznete video, abyste měli spolu s Vašimi dětmi představu o tom, jak testování probíhá.  

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Aby testování mohli zajišťovat naši vyučující, potřebujeme od Vás vyplněný souhlas (viz druhá příloha).

Vyplněný souhlas prosím zašlete (stačí scan) paní Lucii Kroutilové a ideálně jej prosím v papírové podobě zašlete (vyučující) po svém dítěti.

V případě, že bude žák pozitivně testován v pondělí, budou ihned kontaktováni rodiče a toto dítě bude do té doby umístěno do izolace. Zbylí žáci budou pokračovat ve výuce.

V případě, že bude žák pozitivně testován ve čtvrtek, budou ihned kontaktováni všichni rodiče dané třídy a budou si muset neprodleně vyzvednout své děti. (a kontaktovat lékaře)

Rodiče, kteří chtějí své dítě otestovat sami nebo chtějí pro své dítě využít jiný test (povolené testy viz první příloha), než který obdržela škola, tak mohou individuálně učinit ve vestibulu školy po příchodu do budovy. Výsledek testu pak dítě (bez rodiče) přinese vyučující, která bude testování ve třídě ráno zajišťovat.

Zároveň platí, že: Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jako škola bychom preferovali, aby všechny děti využívaly antigenní testy dodané škole, protože je to časově a organizačně daleko úspornější a také bezpečnější z hlediska nepřítomnosti 3. osob ve škole.

Všechny děti od školy obdrží lahvičku dezinfekce pro osobní hygienu, která bude nezbytnou součástí pobytu dětí ve škole.

Samozřejmostí bude pravidelné větrání a také pobyt dětí venku o přestávkách.

Důrazně připomínáme, že všechny děti musí mít po celou dobu výuky (výjimkou je pouze stravování) nasazenu obličejovou masku (chirurgická rouška).

Rodiče, kteří např. z důvodu nesouhlasu s testováním či rouškami nepošlou své dítě (děti) do školy, musí počítat s tím, že takovému dítěti bude započítávána absence, kterou musí rodiče omluvit a která může při překročení konkrétní hranice – viz školní řád na webu školy – vést k nehodnocení a ke komisionálním zkouškám. Škola rovněž nemá povinnost takové dítě vzdělávat distančně. Z důvodu snížení kvality výuky ve třídě nebudeme kombinovat prezenční a distanční výuku.

Vážení rodiče, čekají nás náročné týdny, ale věřím, že vzájemnou spoluprací i tyto těžkosti zvládneme.

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením budou zápisy do 1. tříd probíhat individuálně v průběhu dubna. Původně plánovaný hromadný zápis dětí dne 14. 4. 2021 se nebude konat.

Na základě zaslaných závazných přihlášek a žádostí Vás budeme kontaktovat a domluvíme se
na termínu zápisu.

Děkujeme Vám za pochopení, těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi😊

Dopisy pro zdravotníky v 1. linii - PROJEKT 4.A a 4.B


Třeťáčci se s vervou pustili do online pečení velikonočních mazanců. V rámci hodin prvouky se právě seznamují s veličinami a měřidly, takže si nejprve všechny ingredience pečlivě zvážili a odměřili, následně je podle pokynů smíchali, vypracovali těsto, dochutili a nakonec, pod dozorem rodičů, upekli. Podívejte se, jak se jim povedly! 😊
Přejeme krásné a klidné Velikonoce všem. 🐣🐰🌷

Veselé Velikonoce

Opět Vás zdravíme z DINO herny. Velikonoční sváteční dny se blíží a i když nám situace nedovoluje velikonoční veselí prožít naplno, neměli bychom tradice opomíjet. Pokud máte možnost jet kolem školy nebo přímou cestou k nám, máme pro děti u vchodu připravenou pomlázku nebo proutky na její výrobu i s návodem, děti si můžou pomlázku odnést i vyrobenou s velikonoční dobrotou a omalovánkou.
Všem přejeme šťastně prožité Velikonoce, hodně Sluníčka a radosti. 😊🐣🐥🐇

Veselé Velikonoce

Opět Vás zdravíme z DINO herny. Velikonoční sváteční dny se blíží a i když nám situace nedovoluje velikonoční veselí prožít naplno, neměli bychom tradice opomíjet. Pokud máte možnost jet kolem školy nebo přímou cestou k nám, máme pro děti u vchodu připravenou pomlázku nebo proutky na její výrobu i s návodem, děti si můžou pomlázku odnést i vyrobenou s velikonoční dobrotou a omalovánkou.
Všem přejeme šťastně prožité Velikonoce, hodně Sluníčka a radosti. 😊🐣🐥🐇

Den otevřených dveří na základní škole

Den otevřených dveří  pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne online formou dne 31. 3. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro ZŠ Mgr. Ivy Doubravové.

tel.: +420 240 200 083, +420 608 865 657
e-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

DVA ÚSPĚCHY NA BELGIAN OPEN POOMSAE !!!

O víkendu proběhl online turnaj v taekwondo WT – BELGIAN OPEN POOMSAE 2021.
Vekou radost nám udělaly sestry Lee. 😊
Mladší žákyně Irena Lee (10 let, červenočerný pásek) jen těsně zaostala za vítěznou závodnicí z Německa a získala jako členka reprezentace ČR stříbrnou medaili. 🥈
Juniorka A - Hana Lee (14 let, černý pásek) obsadila krásné 16. místo (ze 49 závodnic).
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme další úspěchy! 👏

Zlatá a stříbrná medaile za on-line drezurní závody 2021

Žákyně 4. ročníku Anna Milena Appeltová se zúčastnila online drezurních závodů.
Od anglické poroty obdržela zlatou a stříbrnou medaili!
Aničce gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme další úspěchy v koňském sedle!
🏇 👏👍

Online aktivity v Dinu stále v běhu 😊

Snídaňová výzva v 5.A 🥪

Protože se děti nemohou společně potkávat ve škole a sdílet své zážitky, rozhodli jsme se věnovat jednu online hodinu společné snídani. Během společné snídaně si žáci mohli povídat a vzájemně si sdělit to, na co není během vyučování čas.
Spojili jsme však příjemné s užitečným! Při snídani jsme zopakovali společenská pravidla při jídle a stolování, naťukli jsme nenásilnou formou trávicí soustavu, probrali jsme také potravinovou pyramidu, což se nám bude hodit následně v hodinách přírodovědy – Lidské tělo.
Děti si to moc užily a byl to skvělý start do nového dne. Přípravu nepodcenily a byly velmi kreativní. Posuďte sami. 😊

I během distanční výuky probíhá patronát pátých tříd nad první třídou. Žáci první třídy napsali svůj vůbec první dopis, což jistě udělalo jejich patronům obrovskou radost, a proto nezaháleli a pustili se do psaní odpovědí. I přes to, že se žáci nemohou společně vídat ve škole, jsou stále v kontaktu a prvňáčci si tak nenásilnou formou trénují již osvojenou abecedu.  Žáci pátých tříd si zase zopakovali psaní dopisu jako součást slohového učiva. 

Když už nám ten sníh venku slezl, tak jsme si ho alespoň namalovali. Mistrovská díla malířů z 2.B.


I v zimě pečujeme o zvířátka, krmíme ptáčky 🐦


Odpolední oslava masopustu v hernách 🤩🥳🎭


2.A a 2.B oslavili masopust 🥳 Díky patří všem rodičům za milé dobroty! 😊


Přejít na tento sway

Lentilky


V hodině matematiky jsme se tentokrát zaměřili na " Lentilky". Ve skupinkách děti zjišťovaly, co všechno lentilky obsahují, kde se vyrábí a zda souhlasí i jejich udávaná hmotnost. Potrénovali jsme názvy těles. Dále si děti názorně rozdělovaly lentilky. V této části hodiny jsme se hlavně zaměřili na pochopení dělení. Nakonec si každý spravedlivě odnesl pytlík lentilek. 😊

Show musí pokračovat!


Protože 3A a 3B, 4A a 4B jsou doma, neznamená to, že nemůžeme oslavovat masopust a den svatého Valentýna v online hodině výtvarné výchovy! 🥳🎭🥰

2.A a 2.B oslavili letošní masopust 🥳


Krásný den přeje 2. A 😊


Děti z 2.B vytvářely projekty na téma Praha a Česká republika.


Zimní radovánky na školní zahradě


Výuka anglického jazyka v první třídě


Malované psaní 1.A


Pololetní vysvědčení v 1.A


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří  pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne online formou dne 12. 1. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro ZŠ Mgr. Ivy Doubravové.

tel.: +420 240 200 083, +420 608 865 657
e-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

Výtvarné tvoření 2.A

Zimní radovánky 2.A o přestávce

Mikulášská

I letos si mikulášskou nadílku děti moc užily :-)

Vyrábění adventních věnců


Škola v přírodě

Posíláme pozdravy z několika výletů z Kolínské boudy. Navštívili jsme lanové centrum v Peci pod Sněžkou, rozhlednu na Hnědém vrchu a Stezku korunami stromů. Do toho jsme stihli bazén a karnevalové tvoření. Zdravíme 2.A + 2.B


Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


 • Werichova vila
 • ŠVP 2.A + 2.B
 • Výtvarná soutěž

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.