Maturita


Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška se ve školním roce 2022/2023 koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 177/2009 Sb.”).
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2023, v podzimním zkušebním období pak od 1. do 20. září 2023.
V jarním zkušebním období se písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části mohou konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2023.
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023 a do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy se konají v pracovní dny v období od 2. do 15. května 2023. Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději 15. srpna 2022 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2023; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 určilo MŠMT od 2. do 5. května 2023.
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2023. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2023.
Písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2023, v případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktické a písemné zkoušky, i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část vykonal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí, koná-li se zkouška před ústními zkouškami, pak oznámí jejich hodnocení předseda zkušební maturitní komise nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. 17

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 1. do 10. září 2023. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 15. ledna 2023 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2023; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2023. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.

Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. do 20. září 2023, praktické zkoušky, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2023, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.

Komplexní informace o maturitní zkoušce jsou k dispozici na https://maturita.cermat.cz/.

Harmonogram maturitních zkoušek

31. 3. – studenti odevzdávají seznamy četby k ÚZ z ČJ a žádosti o nahrazení zkoušky z CJ certifikátem

11. 4. – písemná práce z NJ

12. 4. – písemná práce z ČJ

13. 4. – písemná práce z AJ

14. 4. – písemná práce ze ŠJ

28. 4. – ukončení docházky do školy (konec 2. pololetí pro třídu Oktáva, vydání vysvědčení za 2. pol.)

2.–4. 5. – didaktické testy z ČJ a AJ

9.–12. 5. – individuální konzultace

15.–19. 5. – svatý týden

22.–25. 5. – ústní maturity (konkrétní rozpisy jednotlivých studentů a zkoušek až cca několik týdnů před MZ)

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.